Aayendi kolupadhi otaya lyatwa unene kiiyenditho mOshikoto

0
173
Methano otamu monika yamwe yomaayendi kolupadhi taya taaguluka mpoka hapu taagulukilwa mu yimwe yomoondolopa moshilongo.

Maria Namupala

TSUMEB-Opolisi moshitopolwa shaShikoto oya koneke omwaalu gwayendi kolupadhi, taya lyatwa nokungwandjulwa unene kiiyenditho mopate ndjoka onene, yo yamwe taya mono iiponga yi nyanyalitha. Iiponga mbyoka okwa lopotwa hayi holoka unene ethimbo lyuusiku. Omukonaakoni omukuluntu gwiipotha mopolisi moshitopolwa shaShikoto, Paulus Endjala, okwa ti iiponga mbyoka ohayi holoka pethimbo lyokwatoka lela, noyendji mboka ya ngwandjulwa okwa konekwa haya kala ta ya zi pomahala gomanwino, yo ngele taya taaguluka oopate ihaya tala oombinga adhihe molwaashoka ohaya kala yeli kohi yiikolitha.

Ta ti pomahala ngaashi Omutse-gonime, Oshifukwa, Onathinge, Onankali nIihwali, opwa konekwa ta pu sile unene aayendi yokolupadhi mboka haya lyatwa kiihauto. “Pethimbo ndika itatu vulu naanaa okugandja omwaalu gothaatha kutya aantu ya ngapi ya lyatwa moshitopolwa ashike otwa hala okushi yelitha kutya omwaalu otagu ende guuka pombanda ethimbo kehe,” Endjala ta ti. Okwa pula aayendi kolupadhi ya kale taya tala koombinga adhihe ethimbo taya taaguluka oopate,yo yi iyuthe koompango ndhoka dha tulwa po, nongele oya mono kutya opate oya yela niiyenditho oyili kokule nena otaya vulu oku taaguluka. Opolisi oya pula aayendi kolupadhi ya kale taya zala iikutu tayi vulu ku monika kutya opuna omuntu ta taaguluka opate ,ihe ha ku zala iikutu ya luudha unene pethimbo lyuusiku, nuuna omuhingi teya ita mono ngele opuna omuntu ta taaguluka opate. Aahingi oya kumagidhwa ya kale aluhe yeli uupathi no ku tala mopate,yo ya gandje ompito yaayendi kolupadhi ya taaguluke opate pomahala mpoka hapu taagulukilwa kaayendi kolupadhi. Endjala ta indile aahingi ya hinge nawa nonuukeka,yo ya yande ondapo onene,yo taya kala taya tala iiyenditho yawo manga inaaya kutha omalweendo gawo.

Endjala ta pula aalongithi yopate ya kale taya tale omatayela giiyenditho yawo ngele ogeli ngaa pomuthika goku enda kopate nenge oga pumbwa ku lundululwa ko ku tulwe gamwe ngoka taga vulu okuya kopate. Yo taya indilwa ya kale taya mono evululuko ewanawa manga inaaya enda oondjila oonde,yo ya yande omaso niiponga mbyoka tayi holoka unene.

Okwa ti opolisi moshitopolwa otayi tsikile nokuninga iikonga yokugamena noku yanda iiponga, yo taya pula aakwashigwana, ya kale ya tonata ethimbo alihe. Ta ti iiponga oyindji ohayi vulu okuyandwa, ashike molwaashoka aahingi naayendi kolupadhi ohaya dhini oompango dhomoondjila, omwaalu gwiiponga otagu ende guuka komeho.

Endjala ta ti otaya lalakanene okushunitha iiponga pevi, nomaso ngoka taga etithwa kiiponga yomoondjila gu hulithwe po. Okwa ti ethimbo nethimbo otaku lopotwa iiponga pomahala nomoopate ndhoka oonene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here