Omathaneko kombinga yoonzo dhopantu

0
40
WINDHOEK, 14 October 2016 - A pensioner pictured after receiving his hamper at the John Pandeni Constituency office in Windhoek during the monthly distribution of food under the Food Bank Programme of the Ministry of Poverty Eradication and Social Welfare. (Photo by: Joseph Nekaya) NAMPA

Komutoolinkundana

Windhoek-Omathaneko Omatitano geyokomeho lyopashigwana (NDP5), ngoka ga tulilwe miilonga muJuni kOmutse gwoshilongo, Omundohotola Hage Geingob oge na omalalakano oku adha oondjodhi dhaNamibia okuya momumvo 2030.

Mwaa ngaka Namibia okwa thaneka okuyambula po oshimpungu kehe moshilongo opo kehe shimwe shi kale sha huma komeho noku endela pamwe niimpunglonga iikwawo.

Molweendo nduka nomoshinyolwa shika Kundana ote ku etele shoka omathaneko ngaka ga hala oku eta po kombinga yoonzo dhopantu nonkalathano.

Nkene taku longithwa aakwashigwana
Omwaalu gwaantu moNamibia otagu lunduluka. Kokutya ogu uka pombanda oshoka oshigwana shika ngashingeyi osha thikama paantu oomilliona 2,2 pamayalulo gomumvo 2011 okuyeleka naasho sha li ashike aantu omilliona 1,4 momumvo gwotango gwemanguluko.
Aanamibia okwa tengenekwa taya ka kala ye li oomilliona 3,6 okuya pomumvo 2030. Shika otashi ti ekoko meindjipalo lyoshigwana olya shuna pevi noperesenda 1,2 pethimbo ndika okuza pekoko lyooperesenda 2,6 mpoka oshigwana shali tashi indjipala komumvo, momumvo 2001.

Shika otashi ti omuthika gwoluvalo mokati kaavali aaNamibia ogwa shuna pevi na ogwa thikama pondjele yopokati ngashingeyi yuunona 3,6 momumvo 2011 okuyeleka naasho ondjele yopokati yoluvalo lwomukiintu yali puunona 6,1 momumvo 1991. Elunduluko ndika otali ulike kutya oshigwana shaNamibia shoka shali shina aanona oyo oyendji petameko, ngashingeyi osha kwatelwa komeho muuwindji washo kaakuluntu aagundjuka yomimvo dhuuniilonga ano mboka yena omatha miilonga noyendji ohaa longo. Omwaalu omunene gwaaniilonga nguka otagu vulu okukala eyambeko meyokomeho pamahupilo gEvi lyOmapenda, ngele andola aaniilonga mbaka oyendji oye na ontseyo yiilonga yi ili no yi ili na ishewe ngele omahupilo ngaka otaga vulu oku eta po oompito dhiilonga yongushu, kokutya iilonga tayi gandja oondjambi tadhi kutha aaniilonga ondjala.

Eshongo ndyoka lili po oondika kutya uuwindji woshigwana mbuka itawu etele oshilongo uuwanawa, ngele oonkambadhala inadhi ningwa okupungula melongo, momagumbo osho wo muundjolowele woshigwana shika.

Onkene omathaneko NDP5 oga pumbwa oku endeleleka elunduluko momwaalu gwoshigwana mokupungula moonkambadhala dhoku shonopeka uuwindji woshigwana, mokuhwepopeka okukalamwenyo kuuhanona, okuhuepopeka elongo nokunkondopeka aakiintu. Omathaneko ngaka oga pumbwa wo oku indjipaleka omapungulo melongo lyopetameko noku eta po aantu yalongwa nawa, yena oontseyo dhiilonga osho wo omwaalu gwaaniilonga mboka taya eta po omadhiladhilo omape ga nkene iinima yi na okulongwa. Omathaneko taga nenepeke omapungulo meyakulo lyuundjolowele okukaleka po ongundu yaaniilonga ye na uundjolowele.

Oku eta po omalunduluko momahupilo nokutunga po iiyakulitho mbyoka tayi endeleleke ekoko momahupilo noku holola po oompito dhiilonga oku dhi pa omwaalu omunene gwaakongi yiilonga. Omathaneko taga koleke ewiliko lili nawa, li na oshinakugwanithwa na otali longo nawa mokukwatela komeho, oku mona kutya omayakulo koshigwana otaga gandjwa nawa osho wo okushonopeka ehepeko lyoonzo dhoshigwana noku kandeka uulingilingi.

Omwaalu gwaantu yaNamibia otagu vulu okulongithwa nawa moku eta po iiyakulitho, iilonga yoofabulika, yuunamapya, yomakwato goohi, uupashioni niilonga moomina.

Iitopolwa longa mbika oya pumbwa aaniilonga ye na ontseyo mboka taya vulu okukuthwa moshigwana oshindji oshigundjuka shoka pethimbo ndika shaana iilonga no shi li moluhepo.

Osha simana okutumbula kutya uuna pwaana oompito dhomahupilo, nena oshigwana oshigundjuka shika shi li moluhepo sho ishewe kashina iilonga otashi vulu oku eta omakuyunguto osho wo enenepalo miilonga yomiyonena.Onkene uuwanawa tawu zi momwaalu omunene gwoshigwana otawu gumu oombinga adhihe kokutya oku shi etela uuwana nenge uuwinayi.

Ependulopo lyoonzo dhopantu

NDP5 okwa tala kegameno lyopankalathano, ehumithokomeho lyaanona, elongo lyopetameko, elongo lyuungomba naandyoka lyopombanda.
Ekoko momahupilo gaNamibia olya eta po oompito dhuuhupilo dhili nawa osho wo olya hwepopeke omuthika gwonkalamwenyo gwaakwashigwana oyendji.

Monamibia egameno lyopankalathano sigo oompaka olya longa mokugandja kwaamboka ya pumbwa egameno ndika. Ndika olya nenepala noku adha konyala aantu omayovi 400. Ando okwa li egameno ndika lyaapo molupe lwopenzela nomayakulo galwe ando omuthika gwoluhepo ogwa thikama pooperesenda 35 omanga ngoka goluhepo olulu gwa thikama pooperesenda 22 okuyeleka naampoka lwa thikama pethimbo ndika pooperesedna 29 nooperesenda 15 ndoka olulu.

Momumvo 2015 iimaliwa yopenzela niipewahenda yilwe oya li oopersenda 5.4 yomutengenekwathaneko gwopashigwana na oyali ooperesenda 2.2 ongo oshitopolwa shiilongomwa ayihe yomoshilongo [ GDP] shika tashi ulike kutya ope na eshongo okuyi nenepeka.
Pethimbo lyo NDP 4, Namibia okwa shonopeke oluhepo olulu okuza pooperesenda 15 momumvo 2010 okudhi eta pooperesenda 11 mo 2015. Nonando oonkambadhala ndhika odha ningwa opena natango oshipambu shoshigwana shoka shi li moluhepo itaalu nuwa meya sigo oompaka.Omuthika gwokwaa thike pamwe natango ogwa tsikila , nopethimbo ndika otagu tengenekwa guli po 0,57pashiyelekitho shoGINI. Oshikwawo nando ooperesenda 72 dhaamboka taya vulu okulonga ohadhi longo, ooperesenda ashike 14 dhomwaalu gomoshigwana odho hadhi mono ondjambi yi vule ndjoka yaaniilonga yomomagumbo yooN$1353.

Oluhepo itaalu hulu, okwaa thike pamwe miiyemo osho wo oku endjelela komakwatho otaku nayipike uukumwe momazimo noshiponga shoka tashi vulu okundjungandjunga engungumano lyopapolitika.

NDP 5 okwa hala oluhepo olulu lu kale lwa shonopekwa sigo ooperesenda 5 okuza pooperesenda 11 mpoka lwali lwa thikama mo 2016.
Egandjo lyomayakulo gegameno lyopankalathano olya taalela eshongo lyokwaa po kwomulandu gwopashigwana kombinga yegameno lyopankalathano osho wo nkene ndika tali tulwa miilonga. Onkalo ndjika oya fala mpoka kutya egandjo lyomayakulo ngaka itali longo nawa ngaashi sha thanekwa.

Omathaneko oga hala opo oopolohalama dhegameno lyopankalathano li kale tali imonikila miizemo yalyo kokutya ndika otali hili mo mboka ye li moluhepo noku ya eta pomuthika gwoku mwenya nawa. Omashongo galwe kombinga yomayakulo ngaka oondyoka lyaantu yamwe ya patelwa pondje yoku pewa omakwatho ngaka .

Oshikwawo okwaa po komishangwa nomiyalu dha ayehe mboka ya shangithwa okutaamba iikwatha mbika. Ishewe mboka inaa ya nyolwa opo ya mone omakwatho ngaka ihaya adhika kiikundaneki ngaashi oTV nenge oradio opo ya vule oku kutha ombinga momahupilo. Shimwe ishewe ooshoka kutya aantu mboka ya hepa itaya vulu oku adha omayakulo ngaashi olusheno, omeya nomayakulo gamwe gopetameko. Komahala ngoka ga hepa gokomikunda okuna uupyakadhi womayakulo ngoka haga adhika miilando nopalwe gaako. Omuthika gwelongo komahala hoka nago ogu li pevi naashika otashi dhigupaleke onkalo yaakali mo yaa hoka oshoka itaya vulu oku ilonga ya mone ontseyo ndjoka tayi vulu oku ya nakula mo moluhepo uuna ya mono iilonga nenge ya tameke iilonga yawo yene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here