Onayena 11 otayi pula komeho nuudhano wetanga lyomokambamba

0
66

Maria Namupala

ONAYENA-Osipana yaakadhona yetanga lyomokambamba ndjono hayi ithanwa Onayena 11, ehulilo shiwike lya ziko oyali yu unganeka uudhano wopambili nospana yetanga lyomokambamba yoSmall park.

Uudhano mbuka owa sindanwapo kosipana yOnayena 11, sho ya dhengemo Small Park ookoola odhindji, nowa dhanenwa poTennis Court mOndangwa.

Osipana oyina ehalo enene mokuyambulapo omuthika guudhano womokambamba monooli yoshilongo nokiitopolwa yimwe.
Gumwe gomaadhani yospana ndjika nokuli omukwateli komeho gwayo Elizabeth Shipanga okwa holola euvonayi lye sho aagundjuka inaa ya simaneka omaudhano pethimbo ndika. “ aagundjuka oyendji inaya hala ku kutha ombinga momaudhano, oya hala owala taya longo iilonga ya puka mbyono tayi teya po oshigwana,” Shipanga ta ti nga.

Shipanga okwa li a indile aagundjuka aakadhona mboka yena ohokwe yetanga lyomokambamba opo ya tameke kwi idheula yo ya tote po oosipana dhawo ya vule kukala taya nyanyukilwa pamwe. Shino okwali eshi popi sho a mono kutya etanga lyomokambamba olyafa lya dhinika noyendji inaya hala ku ulika ontseyo yawo.

Osipana ndjika yOnayena 11 ohayi ningi omadheulo gawo omasiku gatatu moshiwike, nolundji ohayi idheulile pokapela ketanga kosekundeskola yaNehale mOnayena moka. Nonande aadhani yamwe ihaya vulu okwaadha kOnayena omolwa omahala giilonga ga yooloka oya manguluka okwi idheulila mpoka ya hala nenge yeli.

“ Omaudhano ga yooloka ogo oshinima sha simana monakuyiwa yaagundjuka, tse onga aagundjuka otatu kondjitha okuyambula po okatanga komokambamba moshilongo shetu, ngame onda kala he dhana uudhano mbuka wetanga lyomokambamba manga ndali mepipi eshona lela nonda tokola kutya itandi etha okudhana etanga ndika omanga ndili methimbo lyuugundjuka,” Shipanga ta ti ngaaka.

Onayena 11 ohayi kutha ombinga muudhano owundji nolundji okwa konekiwa hayi sindana omakopi niimaliwa koomuma, oshoka oyo osipana dhingi nohayi holoka aluhe kiinyangadhalwa yomaudhano. Shipanga okwa ti ohaya longekidha aluhe uudhano wayo wokomumvo naashino ta ti otaya tsikile noku shininga nelalakano lyokuyambula po etanga ndika lyomokambamba ndyono lya dhinika koyendji.

Okwa indile aagundjuka ya kale yena ohokwe yuudhano yo ya kale taya mono omadhewo ngono taga koleke omalutu gawo noku ga kaleka muundjolowele tashi pitile muudhano wa yoolokathana. Ta indile woo ngoka ena ehalo lyokudhana opo eya wayimine mootraininga dhawo ndhoka haya ningi ethimbo nethimbo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here