Oomeme taya tungu omashisha okutamununa ongerka

0
46

Loide Jason

OKAMWANDIKAMADHINGA-Ongundu yoomeme ye vulithe 17 oyi imanga kumwe noku tota po ehangano lyo kutunga omashisha noshowo okuka uutolopola opo ya vule okutunga ongerka.

Mbaka ohayi ithana kutya ‘Omashisha Tradition’ oya ti nonando oyena oluhepo yo oya tota po ongundu ndjoka opo ya yambule po egongalo lyawo lyo li wa pe okukala lya yambuka po.

Oya hokololele Kundana kutya ongundu ndjika oya totelwe po momumvo 1990 nokuza esiku ndyoka oya kala taya tungu omashisha taya landitha yo taya fala oshimaliwa kongerka.

Kakele komashisha ngoka haya tungu ohaya ke woo uutolopola mboka haya landitha kwaamboka haya dhike uunene omankolo gomapya ngoka opo taga totwa.

Ohaya tende woo omahuku etaya landitha opo ya vule ya mone mo oshimaliwa sho kutunga nokutamununa egongalo lyawo opo aasita yawo ya longele megumbo lyOmuwa lyo opala.

Ngoka a popi pehala lya yakwawo Aina Sheya okwa ndjandjukununa enene dhilaadhilo lyawo nkene she enda opo mbaka ya longele pamwe oomvula omilongo 27 inaya ngwanyunathana ngaashi naanaa shi shiwikilwe oomeme.

Sheya okwa ti kutya mOmbiimbeli omwa popiwa kutya tango kongeni oshilongo shaKalunga, onkee shoka osho she ya nkondopaleka opo ya vule okukala yena omukumo okulongela Omuwa momukalo ngoka gwa pumba.

“Ngashingeyi otwa kala noku tameka negalikano nosho wo oku hulitha nalyo shoka oshetu nkondopaleka na osheeta uukumwe mutse opo tu kale tuna eitulomo lya pama,” osho a ti ngaaka.

Sheya okwa popi kutya shika osha gandja ondjokonona ombwaanawa megongala sha etitha nokuli opo aasita yawo ya kale mo sigo omathimbo ngoka oshikonga shokulundulula aasita sha thika.

Mbaka nonande oya hogolola okamuti kamwe momukunda gwawo okamwandi moka omo haya longele nena ohaya tsakanene esiku kehe konima yamana iinakugwanithwa yawo yomegumbo.

Oya ti kutya oyena ashike owili kutya shampa ashike ya zimbuka miinakugwanithwa yawo yomomagumbo nena oyena okutsakanena pehala lyawo mpoka opo nokuli haya lile omwiha nuundini wawo woontaku yo ya wape okutsikila niilonga.

Oya ti omashisha ngaka ohaga landwapo unene kaalumentu mboka pamuthigululwakalo oyo aatungi yiigandhi. “Konale nale ootate oyo yali haya longo iilonga mbika ihe ngashingeyi aalumentu kaye na we ethimbo lya gwana okuyi kalela molwomalovu, onkee tse otatu yi longo po,” osho sheya a popi ngaaka nomuthindo.

Okwa tsikile ko woo kutya yo natango otaya kambadhala oku kaleka po omuthigululwakalo mokulonga iilonga yokomake.
Ngashingeyi oyati okugongelela ongulu yOmumwa osha gwana manga na onkee nduno ya tokola okuya po noprojeka momukunda ndjoka tayi ka longa iikwamboga nosho wo tayi ka tsika omiti dhiiyimati.

Nonando yo oyena oonkondo dho kulonga ayihe mbika oya pumbwa iilongitho yoku longa moprojeka yawo.
Endjala ta pula aalongithi yopate ya kale taya tale omatayela giiyenditho yawo ngele ogeli ngaa pomuthika goku enda kopate nenge oga pumbwa ku lundululwa ko ku tulwe gamwe ngoka taga vulu okuya kopate. Yo taya indilwa ya kale taya mono evululuko ewanawa manga inaaya enda oondjila oonde,yo ya yande omaso niiponga mbyoka tayi holoka unene.

Okwa ti opolisi moshitopolwa otayi tsikile nokuninga iikonga yokugamena noku yanda iiponga, yo taya pula aakwashigwana, ya kale ya tonata ethimbo alihe. Ta ti iiponga oyindji ohayi vulu okuyandwa, ashike molwaashoka aahingi naayendi kolupadhi ohaya dhini oompango dhomoondjila, omwaalu gwiiponga otagu ende guuka komeho.

Endjala ta ti otaya lalakanene okushunitha iiponga pevi, nomaso ngoka taga etithwa kiiponga yomoondjila gu hulithwe po. Okwa ti ethimbo nethimbo otaku lopotwa iiponga pomahala nomoopate ndhoka oonene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here