Oshigwana shaHadza yaTanzania

0
263

Komutoolinkundana

Windhoek-Mo Tanzania oshigwana shaakongo naagongeli yi kwakuti hashi ithanwa aaHadza, shika osha faathana ashike konyala nAayelele moNamibia.

AaHadza oyo yamwe yomomazimo ga hugunina gaakongo naagongeli yiikwakuti muuyuni.
Otaku dhiladhilwa kutya mbaka oya kala pehala limwe muumbangalantu waTanzania, ha yi ipalutha niiyimati yomokuti, omatindi gomevi osho wo iinamwenyo 30 ya yooloka uule womimvo omayovi 40,000 dha piti.

Nonando omwaalu gwaaHadza ogu li paantu 1,000 aalumentu,aakiintu naanona kumwe, otaku dhiladhilwa kutya ope na konyala aakongo naagongeli yethike po 200 sigo 300 mboka ihaaya longo iikulya nande iikulya ndele ohaya hupu ashike mokugongela iikulya yopaushitwe.
AaHadza ohaya kuminwa aanafaalama naantu mboka haya longo omapya ongo aantu taya kumitha.

Ohaya pula: “Omolwashike wuna okuthikama esiku alihe nokutegelela iiwike nenge oomwedhi iikulya pehala lyokulya iiyimati mbyoka to tona kiihwa, nenge to adha omagadhi goonyushi ogendji ngoka to vulu okulya. Nenge oto vulu okuya moshihandhila sha shiningu moka to adha mo iikulya ya gwana okupalutha aanegumbo lyoye alihe.

AaHadza oha yi ipalutha niiyimati yomiihwa mbyoka haya toonona momakuti uuna taya ende momano, nomomithiya osho wo momwiidhi.
Ohaya hupu ishewe momatindi omatalala ngoka haya fulu mevi noku ga yotha komulilo ngoka haya tema mbala.
Ihe ohaya kongo wo onyama. Ohaya kongo iinamwenyo ngaashi oongolo, omaningu, unene tu sho moTanzania muna omwaalu omunene gooshiningu mboka haya vulu okukoka sigo pookilograma ne nenge dhi vule po.
Ohaya kongo wo nokulya uulimba waana omishila.

Uunamwenyo mbuka owu na omanyala gane kokugulu kehe komeho omanga komakaha gokomeho okuna ashike oonyala ndatu kukehe.
Aakongo aaHadza ohayi itopolele kehe shimwe.

Oshigwana sha wo oshaantu mboka yethike pamwe. Kayena omulandu gwewiliko nuuna pwa monika onyama elandulathano olili ngaaka kutya ndjoka oyina okutopolelathanwa shi thike pamwe.

Omandjandja, omapunga, omutima, nehuli ohayi pakwa po mbala pehala mpoka pwa dhipagelwa oshinamwenyo noku lilwa po pehala ndyoka.
Omanga onyama yoyene yoshinamwenyo shoka sha dhipagwa ohayi falwa kontanda hoka hayi ka topolelwa aakalimo ayehe.
Uuna taya kongo omaningu, omulumentu gumwe ngoka inaa tila kutya kokwena okuna shike, oshoka otaku vulu okukala omayoka ngaashi omafu, ontoka nosho tuu. Nguka oha hula mo iikutu ye eta yi ko kokwena hoka.
Oha yi kokwena okuka shukumudha mo ooshinyengu.

Ohayi kohi yevi ethimbo limwe oshinano shoometa mbali kokwena, hoka ooshiningu ya holama. Oha tala nawa omilinda dhomakwena ngok noku lombwela yakwawo mboka ye li kombanda opo ya thitike oombuthulu kehe mpoka iinamwenyo mbika tayi vulu okupitila nokufadhuka po.

Ohashi vulika shi kuthe ominute 40 dhoku fula okutala kutya shiningu okuli peni. Uuna oshinamwenyo eshi mono nena shika ohashi dhengwa noshiti eta shi si.

Aakonakoni yankene aantu haya hupu omimvo dha piti oya koneke kutya aaHadza aluhe oya sa ondjala ndele itashi ti aluhe oye niwe kondjala tayi hala okuya dhipaga.

Ehwamo lyawo okulya oli thike pamwe noshikalimo oshindji shomaludhi giikulya mbyoka yili momudhingoloko gwawo, osho wo owino yoku yi konga noku yi adha.

Naanona aashona yomimvo ne aaHadza oye na owino yoku ikongela iikulya momudhingoloko gwawo.
Aanongonono oya itaala kutya iikulya yaantu ngaashi aa Hadza – nosho wo Aayelele moNamibia – oyo ekwatathano lya hugunina pokati kondjila yeputuko lyomuntu okuza omimvo dhonale.

Oyo ondjila yeholoke po lyomulinda goku enda iikulya mwa kwatelwa noombakiteli dhomepunda ndhoka dhina konyala uudhigu wookilo yimwe nenge mbali momukuluntu hadhi ithanwa oshigwana shuunima uushona.

Opena eziminathano ngashingeyi mokati kaanamiti kutya oombakiteli dhomepunda odhina oshilonga sha simana mooonkondo dhaakwiita naagameni yomalutu getu.

Uuna aagameni mbaka yeli omaludhi ga yooloka nena omuntu oto kala wuna ompito yi li pevi okukwatwa komikithi.
Oshi li ngeyi kutya aaHadza, oye na aagameni ya yooloka momapunda gawo okuyeleka naakuuyuni ayehe molwashoka yo ohaya li iikulya ya yoolokathana. – Ehokololo ndino olya kuthwa moshifo sha BBC Magazine.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here