Oshinyolwa tseyitho sha zi mUuwa

0
853

Naeman Amalwa

ONAMUNGUNDO-Pitiki indje ndi mu tseyithile netumba kutya momasiku 27 Apiilili, 2017 ngame onda ulikwa pambelewa kOmukwaniilwa Immanuel Kauluma Elifas opo ndi longe ongomupopiliko gwe miinima yi na sha niikundaneki. Oshilonga shika otandi shi longo wo pamwe niinakugwanithwa yilwe.

Osho esimaneko enene kungame na onda taambako oshinakugwanithwa shika neifupipiko, okuyakula Omukwaniilwa noshigwana shOndonga opamwe niinakugwanithwa yandje ongelenga enene melelo lyopamuthigululwakalo gwOndonga. Onkene otandi ningi etseyitho ndika ongomupopiliko gOmukwaniilwa.

Ngaashi to dhimbulukwa kutya mu Apiilili 2017, Elelo lyOmuthigululwakalo lyOndonga olya tseyithile etulo pevi lyomalenga omanene gane kokutya: Peter Shimweetheleni, John Walenga, Josef Asino na Vilho Kamanya; osho wo ooyene yomikunda yane: Kashona Malulu, Josef Akawa, Tonata Ngulu na Fillemon Nambili.

Ngaashi sha tumbulilwe nale kombinga ye tulo pevi lyawo, kutya olya zi meihumbato lyaali nawa, kutya yo oyi iyunganeke okupalamena Omukwaniilwa Immanuel Kauluma Elifas pamwe noshigwana she shOndonga, ezimo lyAawa yaNdonga osho wo oshigwana ashihe shaaNdonga, ongushu yasho, omakankameno gasho, omategameno gasho etumba lyasho oonkembo dhasho noohedhi dhasho.

Okuza mpoka, mbaka oya lundililwa omapogolo ga kwatelamo ndele inaga ngambekelwa ashike koku taaguluka oompango nokusikumudha etaaguluko lyoompango dhopahedhi nomautho ngoka haga longithwa moshigwana shOndonga.

Ihe oyi ikuthile wo uuthemba shaali paveta okulonga iilonga yOmukwaniilwa, kokutya oya ulike ooyene yomukunda inaa ya pewa epitikilo okushi ninga kOmukwaniilwa osho wo ina ye mu tseyithila. Oya longo nokwaana uuyuki sho yi ipatana kutya yo inaya fala Omukwaniilwa kohofa. Ya gandja omushangwa ngoka, gwa ti poshigongi sha wo opwa li omalenga gamwe omanene, nonando omwa li mu shishi kutya omushangwa ngoka nekale po ndyoka tali popiwa kali na nando uushili mulyo.

Poshigongi shoka okwa tiwa omwa tokola okuhanagula po Omukwaniilwa Elifas, okulongitha papuko iimaliwa, nomaliko gaOTA, nenge mwiikuthile omaliko gaOTA noku ga longitha mu fute oshimaliwa shaanaveta mboka ye mu popile moshipotha shoka mwa tulile mo Omukwaniilwa.

Omwa pogola wo sho mwa ningi iihokolola mOmpangu yOpombanda mweyi ningi medhina lyaOTA mwaana oonkondo okushi ninga, omwa pogola wo sho mwa ningile Omunyekadhi gwOndonga iihokolola, mwa yonagula omutalelo gwa OTA, ondhikwa yaawa yOndonga, oshigwana Oshindonga noku kuna etopoko musho sho mwa ningile owina okushi topola mokusikumudha aaNdonga okupitila miigongi, miikundaneki, miikundaneki yopankalathano nomoohapu dhaafele okudhina Omukwaniilwa osho wo ewiliko lye nondjokana yOmukwaniilwa nOmunyekadhi.

Opo ku longwe pauyuki nopalandulathano lyomautho ngoka ge ya tulitha pevi, mbaka oya li ya tseyithilwa kutya otapu ka dhikwa okangundu konakoni kiithikamena opo ka ninge omakonakono kombinga yomaihumbato gawo gonayi naa haka otaka gandja iizemo yako kOmukwaniilwa, nOmukwaniilwa ote ke ya tseyithila iizemo yekonakono ndika. Ngaashi sha uthwa.

Mbaka oya li ya tseyithilwa oshizemo, no kapena nando ogumwe a holoka kiihokolola mbyoka ya li ya tseyithilwa kutya oko yi li, opo ya mone ompito okugandja ombinga yawo yehokololo. Mwene gwomukunda Josef Akawa oye awike a longitha ompito ndjoka okugandja ehokololo lye.

Ngaashi palandulathano lyevulikitho, Omukwaniilwa okwa gandja elombwelo kutya omalenga ngaka nooyene yomikunda naya ithanwe ya holoke komeho gongundu yevulikitho yiithikamena. Omatseyitho oga li ga ningwa noku tuminwa kaawiliki mbaka ayehe ihe kapena nando ogumwe a holoka koshiithanene shoka kakele ka Josef Akawa ngoka oye awike a holoka komeho giihokolola mbyoka.

Oshali oshinakugwanithwa shaawiliki mboka opo ya kale ya holoka kiihokolola, oshoka naku eta iihokolola okwa longo oshinakugwanithwa she okuya ithana. Oshinakugwanithwa shoku ya kiihokolola oshali komapepe gaa ithanwa.

Nomolwashoka mbaka inaya longitha ompito ndjika, epulakeno lyawo olya ningwa yo yaa po, onkene omathaneko ga zi me pulakeno ndika oga pewa Omukwaniilwa gwOndonga, ngoka oye omunashipundi shElelo lyOndonga nOmutse gwoshigwana shAandonga paveta yomalelo gOmauthigululwakalo onti 25 yomumvo 2000 opo a ninge etokolo lye lya hugunina.

Osha simana opo wu tseye noku uvako iiningwanima mbyoka ya kala tayi inyenge moshigwana, yo mbika oyo iiyeti yeihumbato lyawo lyonayi ndyoka ya longo . Omolwoshinima shelandulo moshipundi shUukwaniilwa mOndonga. Okuza nale elandulo lyomukwaniilwa olya kala lya kwatelwa po koshigwana shAandonga. Naashika osho sha ningitha kutya oshigwana shika, osha kala sha thikama sha kola nopomathimbo omadhigu gekondjelomanguluko lyoshilongo shika.

Pemanguluko lyaNamibia epangelo lya Namibia olya yalula nosho wo olya mono sho opala okukaleka po oohedhi nomikalo dhiigwana yomoNamibia. Okupitila mokatokolitho okati 66 kekotampango oka pitike omawiliko gopahedhi ngoka ga li miilonga okuya pemanguluko ga tsikile niilonga yago osho wo okukalapo kwago shampa ashike ngaka itaaga ipumu mumwe nekotampango nosho wo nooveta ndhoka tadhi ka shangwa.

Oshikwawo oParliamente ya Namibia oya pititha ooveta ndhoka tadhi wilike iilonga yomalelo gopahedhi molupe lwoveta yOmalelo gOpamuthigululwakalo onti 25 yomumvo 2000. Oveta ndjika oya koleke kutya elandulo lyuwiliki miigwana yopamuthigululwakalo olina okuningwa pahedhi nomithigululwakalo dhiigwana mbyoka. Ondonga oyi na omukalo gwokulandula guli nawa, ngoka tagu utha kutya omuleli ta landulako oha tseyithwa ashike uuna Omukwaniilwa ngoka talele a mana oondjenda.

Lyo elandulo lyomukwaniilwa ngoka ohali ningwa lya landula omapipi gomezimo lyaawa yaNdonga okuza kaawa mboka aakuluntu kohi yomukwaniilwa ngoka oye eli koshipundi okuya sigo okaawa mboka aagundjukeelela okuza pevi ku ukiwa pombanda.

Epuko ndyoka omalenga ngaka ga longo oondyoka sho ga kambadhala oku lundulula oohedhi dhOndonga nelalakano okudhi hanagula po oku opalela uuwanawa wawo yene ndele hamuuwanawa wAandonga. Omayono ngaka ogo omanene unene momeho gOmukwaniilwa. Ina ya yona ashike koshipala shOmukwaniilwa ndele oya yono wo oohedhi nomikalo dhOndonga, ezimo lyaawa, noshowo aalelwa ayehe yOmukwaniilwa.

Omolwefatululo ndika nomolwuuwanawa woshigwana, oohedhi dhasho nomikalo dhasho osho wo omakankameno gasho galwe ngoka taga gamenenwa po naangoka geli kombanda yuuwanawa wulwe mwakwatelwa naamboka woohandimwe mbaka, Omukwaniilwa Immanuel Kauluma Elifas okwa utha kutya omalenga agehe ga tumbulwa kakele ka mwene gwomukunda Josef Akawa, naga kuthwe iilonga yuulenga niinakugwanithwa mbyoka gali gi inekelelwa okuza mesiku eti 14 Juli, 2017.

Omukwaniilwa Immanuel Kauluma Elifas okwa pingenepo omalenga ngoka naawiliki aakuluntu mbaka, mboka taya tameke iilonga moomapdhi oontalala, (1) Erastus Mvula na Paavo Amwele oya pingenepo John Walenga gOndangwa , (2) Rainhold Nepolo okwa pingenepo Josef Asino mOniiwe, (3) Naeman Fillemon Kambala okwa pinegenepo Vilho Kamanya pumAmuteya, (4) Nepando Amupanda okwa pingenepo Peter Shimweetheleni pOngula yaNetanga na oye natango ta kala amushanga ta kwathele melelo lyOndonga sigo uuna ndoka kwa ningwa etseyitho lilwe. Aawiliki yalwe nooyene yomikunda inaa ya tumbulwa moshinima shika otaya kala natango miilonga yawo ngaashi ya kala omanga etseyitho ndika inaali ningwa.

akulo ngoka haga adhika miilando nopalwe gaako. Omuthika gwelongo komahala hoka nago ogu li pevi naashika otashi dhigupaleke onkalo yaakali mo yaa hoka oshoka itaya vulu oku ilonga ya mone ontseyo ndjoka tayi vulu oku ya nakula mo moluhepo uuna ya mono iilonga nenge ya tameke iilonga yawo yene.

• Shika oshinyolwa sha fupipikwa sha kuthwa momushangwa tseyitho gwa gandjwa kelenga enene Naeman Amalwa, gwoshikandjo shOniimwandi noshilyo shElelo lyOpamuthigululwakalo gwOndonga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here