Shimweetheleni a gwanitha omimvo 90

0
628

Maria Namupala

ONGULA YA NETANGA-Omukalimo gomomukunda Ongula ya Netanga moshitopolwa shaHangwena Olyomakaya ga zi ko, okwa dhana oshituthivalo she, sho a gwanitha oomvula 90.

Kuku Peter Kauluma a tseyika nawa nedhina Shimweefeleni okwa tyapula oshituthihambelelo she shoka a longekidhilwa koyana osho wo kaatekulu. Okwa valelwa momukunda ogo tuu ngoka mo omo a putukile naakuluntu ye.

Okwa tseyika nawa koyendji melelo lyomuthigululwakalo gwaNdonga onga omumati gomuuwa, nokwa kala elenga enene mOngula ya Netanga, nolundji okwa kala omukwatheli gOmukwaniilwa Immanuel Kauluma Elifas.

Iipopiwa ya yooloka oya kala tayi popiwa noku tangumuna Shimweetheleni, oyendji oye mu hokolola a tseya nawa elaka lyOshiingilisa nokwa kala omutolokeli gomukwaniilwa ethimbo alihe.

Gumwe gomaavalwa Hilya Nghiwete okwa ti he okweya putudhila omikalo, nolundji okwe ya kumike ya simaneke osikola nokwi itula mo miilongwa yawo, shono ati osheya kwatha nopethimbo ndika oyeli kuyo yene.

“Tate okwa kala aluhe te tu lombwele kutya elongo olya pumbiwa nuuna aantu mezimo lyontumba inaaya mona elongo ihali yambukapo,yo itaya kala nonakuyiwa ya yela, otwa landula ya tate noye tu kwatha unene moonkalamwenyo dhetu,” Nghiwete ta ti ngaaka.
Nghiwete ta ti ohashi kala sha pumbiwa omuntu uuve ondjokonona ye manga eli momwenyo, onkene oya tokola ya longekidhe oshituthivalo shika, ye he a pulakene okuza momakana gaantu manga eli momwenyo, ati oya likola mo oshindji muye.

Kuume ke Kanana Hishoono okwe mu tangumuna ngaashi eli ta ti yo ayehe oya kunda iipyu niitalala noyalwa omalugodhi ogendji, mono gamwe ya sindana go gamwe taya sindika ashike shoka inashi ya shololitha oya kondjo sigo taya adha omalalakano gawo.
Hishoono ta ti Shimweetheleni oha longo iilonga, nakehe ngoka a tekulwa nenge a putudhwa kuye iha nyengwa koshilonga kehe ta pewa, oha longo iilonga kehe noha kumike oyana ya longe iilonga yawo nomukumo no neitulemo, yo taya kala yena ohole yiilonga yawo mbyoka taya longo.

“Okuli omutekuli gwaayehe, ye kena omuyeni oha tekula ayehe shi thike pamwe, ombuto ndjoka a kuna otayi mene nawa noyana oyendji oya kuthako iiholelwa ye iiwanwa, omulumentu ha longo nethimbo molwaashoka oha meneka oongula oonene, noha simaneke ethimbo ndyoka a pewa,” Hishoono ta ti ngaaka.

Nonande eli mepipi lyuukokele lela ngeyi natango okuna oonkondo okulonga iilonga ye, pauye mwene okwa ti ethimbo keena sho ta ningi oha kala ta lesha Ombiimbeli ye oshoka omeho ge oge weteko natango.

“Otandi pandula Kalunga ngono oye omuuthi gwaayihe, sho a pandje oonkondo nuukolele nonande ndili mepipi lyuukokele mono ooyakwetu oyendji ya kanitha oomwenyo dhawo mepipi egundjuka, omanga yamwe mba yena oomvula nga dhandje ihaya monoko we nomeho nenge ihaya ende, ashike ngame omeho gandje oge weteko nawa no handi ende ku ngame mwene na inandi pumbwa ontoondje, onda pandula unene”, Shimweetheleni ta ti nga.

Okwa pandula oluvalo lwe sho lwe mu longekidhile oshituthivalo she, shoka ta ti haantu ayehe haya pendulilwa omadhiladhilo ngoka, noompito dhokupopya omuntu manga eli momwenyo odha pumba.

Okwa indile epipi egundjuka opo li simaneke aakuluntu ngaashi oshipango oshiti 4 tashi ti “Simaneka ho nanyoko opo wu kale nelago nomwenyo omule kombanda yevi” ta indile woo ya kale yena etilo Kalunga lyo elago nesilohenda tali ya landula mokukalamwenyo kwawo.
Okwa li a pewa omagano ogendji esiku ndyoka. Yo yamwe taye mu halele omukumo, uukolele , oonkondo noomvula odhindji komeho. Ye a kale a yambekwa mokukalamwenyo kwe akuhe.

Okwa li a pewa omagano gaanona 17, ashike pethimbo ndika opuna owala yeli 12, nomukulukadhi gwe okwa tetekela nale.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here