Goethe a hiya oonkulungu dhi ninge omaindilo gomakwatho

0
77

Komutoolinkundana

Windhoek-Ngoye omugundjuka onkulungu omuNamibia nenge ne ongundu yaagundjuka oonkulungu mboka muna oshinyangadhalwa shi li muuwanawa woshigwana shomomudhingoloko gweni nenge oshilongo ashihe na omwa pumbwa ekwatho lyoshimaliwa?

Ngele oshi li ngaaka nena Goethe-Institut Namibia okwa hala oku uva omathaneko goye geni opo a yambidhidhe oshinyangadhalwa sheni shika. Goethe Stage oha kwathele oonkulungu miinyangadhalwa yuunkulungu ya yooloka.

Goethe-Institut Namibia otayi hiya oonkulungu opo dhi gandje omathaneko goopoloyeka dhomaludhi kehe, opo ndhika dhi talike ngele otadhi kwathelwa moshiluku oshititatu shoopoloyeka dhoGoethe Stage.

Opolohalama yaGoethe Stage ohayi futile oopoloyeka dhuunkulungu, ohayi pe oonkulungu omayele na ohayi kumike oonkulungu dhi longele kumwe mokuhumitha komeho iilonga yuunkulungu moshilongo.

Ehiyo ndika olya egululwa okuza mesiku 1 Auguste na otali ka hula mesiku 17 lyomwedhi nguka. Goethe-Institut Namibia oya tseyika nawa mokuhumitha komeho ekwatathano lyopamithigululwakalo okupitila miilonga yuunkulungu naashika, otayi shi longo okupitila muGoethe Stage oku konga mo iilonga yuunkulungu iipe moshilongo.

Opo wu ninge eindilo owa pumbwa okukutha omautho ,ga nkene to ningi eindilo lyoye pepandja lyointeneta lya Goethe omautho ngaka ohaga ithanwa Goethe Stage 2017 Guidelines and Goethe Stage 2017 Application okuza pepandja www.goethe.de.
Tuma eindilo lyoye mbala ngaashi tashi vulika. Omaindilo ashike gapitila momalungula ogo taga taambiwako netokolo lyaatokoli yi ithikamena olyo tali kala lyahugunina.

Oonkulungu ndhoka dha hogololwa molweetho olutiyali odho Rodney Gariseb moshinyandwa shoTheatre, Black Tree Production molwiilonga ya yoolokathana nosho wo African Storytelling Foundation molwo ‘Oxungi Polupale.’

African Storytelling Foundation’s Oxungi Polupale oya thanekwa okukala olutu lwotango lwokuhokolola omahokololo goshiAfrika. Elalakano lyago olyo okukaleka po uunongo wokuhokolola omahokololo pakana muAfrika.

Okuhokolola omahokololo osho oshitopolwa shoohedhi dhoshiAfrika nopoompito dhimwe omahokololo ngaka ohaga endele pamwe nomusika odanisa osho okuthaneka ookino muuyuni wonena, ashihe shika ohashi ningwa okuhokolola ondjokonona nokukalekapo omikalo.
Gariseb oye a shanga na ishewe a wilika endulukepo lyoshinyandwa shedhina House of Paradox. Oshinyandwa otashi tala iiningwanima yopankalathano yethimbo ndika noku konakona ootema ndhoka dha pamba onkalo yopashinanena moNamibia.

Ootema tadhi gumu okwa inekelathana moondjokana, omatopolo gopamithigulululwakalo, iinakugwanithwa yuukashike kookantu, osho wo uukwatya wopauntu kutya omulumentu nenge omukiintu. Mbika oyo unene tayi holoka tayi tulwa omuthindo omunene moshinyandwa shika.
Iiningwanima yopankalathano yopethimbo ndika ngaashi HIV/AIDS, uusimba mokati kaanona yokombanda yomimvo omulongo, omadhipago giihole nelongitho lyomalovu nayi otayi hololwa wo moshinyandwa shika.

Ehangano lyo Black Tree Productions oli na wo opoloyeka hayi ithanwa Live ARKIVE ndjoka yili elongelokumwe netaambathano lyoonkulungu dhomaunkulungu ga yoolokathana gomoWindhoek noCape Town.

Mbaka otaya longele kumwe moku nyanda oshilongadhalwa shoka tashi ka pungulwa omanga shika tashi dhanwa. Elongelokumwe pokati ko National Art Gallery ya Namibia, Any Body Zine yokoCape Town na Black Tree Productions oyo taa ke eta po opoloyeka ndjika yomo Windhoek noku yi dhanena moshinyanga sha NAGN, tayi ka landulwa keuliko lyoshinyandwa osho tuu shoka moCape Town.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here