Oku pashiona pwaana uutile moAngola kwa thiki pehulilo

0
561

Komutoolinkundana

Windhoek-Raid Cacimbo, olweendo lwaa hena uutile moAngola otalu tsikile natango sigo omOsoondaha ndjika. Olweendo nduka olwa tamekele momasiku 23 Juli nuumvo, nopethimbo lyomasiku 17 aakuthimbinga 30 niihauto 12 oya ende noku hinga oshinano shookilometa 4,000 okupitila moodolopa 58 nomiitopolwa yaAngola 12 kokutya Luanda, Bengo, Kwanza Norte, Malange, Bié, Moxico, Kuando Kubango, Huíla, Huambo, Benguela, Namibe na Kwanza Sul.

Nuumvo osheendo shika sha, Raid Cacimbo shongundu yopankalathano osha kwashilipalekwa kehangano lyokudhunga ombiila yedhina li shiwike nawa moAngola, ombiila yoCUCA , ndjoka ya li yi holike nawa unene muumbangalantu waNamibia nonkene uusitola owundji moshitopolwa shoka ohau ithanwa uu ‘Cuca Shop’.

Raid Cacimbo okuna konyala ondjokonona yomimvo 20, ndjoka ya kwatelamo oku enda miitopolwa 18 yAngola niilongo ine ya Afrika nayo oya talelwa po kolweendo nduka lwa kwata oshinano shookilometa odhindji okulandula oondjila oonene nooshona osho wo oku itsa aantu momahala konyala gafa ga dhimbiwa osho wo omahala omawanawa menenevi pamutungilo gwevi.

Olweendo nduka lwa Raid Cacimbo olwa tamekelwe momumvo 1996 noku za mpoka olwa ningi oshiningwanima sha simana mokalindeli kAngola omumvo kehe. Omatalelo po ngaka ohaga tameke omumvo kehe mosasiona dho cacimbo konima sho shika shali sha piyaganekwa pethimbo lyomimvo 1998 sigo 2001 omolwonkalo yaana egameno.

Omwaalu gwiihauto mbyoka hayi kutha ombinga molweendo nduka ohagu kala gwa yooloka nolundji ogu li pokati kiiyenditho 10 nenge 15.Omwaalu ohagu ngambekwa konkalo yondjila ndjoka tayi landulwa kolweendo ndoka omumvo ngoka, kokutya ndjika ompu nenge ondhigu, oondjila ndhika olundji ohadhi kala dhoshinano shi li pokati kookilometa 3 000 no 8 000. Ondjila ndjoka ohayi landulwa uule wiiwike iyali nenge itatu ya landulathana, okupita miitopolwa yaAngola, nomathimbo gamwe olweendo nduka ohalu yi wo kombanda yoongamba.

Mondjokonona ya Raid Cacimbo omuna omalweendo gaali taga dhimbulukiwa nawa: olweendo lwotango lwomomumvo 1996, nduka olwa li luna iiyenditho 33 okapakapa naapashioni 92. Olweendo olukwawo oondoka lwomomumvo 2009 ndoka olwo lwe enda oshinano oshile nethimbo, lwa kwata ookilometa 7,800 nolwa kutha omasiku 22.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here