Omathaneko Omatitano Elongo lyopaungomba

0
25

Komutoolinkundana

Omathaneko Omatitano geyokomeho lyopashigwana (NDP5), ngoka ga tulilwe miilonga kOmutse gwoshilongo, Omundohotola Hage Geingob oge na omalalakano oku adha oondjodhi dhaNamibia okuya momumvo 2030.

Mu ngaka Namibia okwa thaneka okuyambula po iimpungu moshilongo opo kehe shimwe shi kale sha huma komeho noku endela pamwe niikwawo.
Molweendo nduka nomoshinyolwa shika Kundana ote ku etele shoka omathaneko ngaka ga hala oku eta po kombinga yelongo lyopaungomba.
Moshinyolwa sha ziko Kundana okwa li eku etele shoka tashi inyenge melongo lyopondondo yoprima naandjoka yoseko. Omushangwa ogwa li gwa koneke nomaipulo kombinga yaanasikola mboka ihaaya manitha elongo lyawo ye li unene momwaalu guli pombanda. Nando onkalo oyili ngaaka NDP 5 ota lalakanene opo okuya momumvo 2022 aalongwa ayehe ya kale taya vulu okumona elongo lya kwatelamo ayehe nolyongushu ndyoka tali vulu okuya fala kelongo lyopaunivesiti nenge lyopaungomba wopombanda.

Omashongo gamwe ngoka taga thikama mondjila yelongo lyaanona, ongaashi oluhepo, omavu, eso lyooyina, nenge omunona ta tuminwa kwaakwao yamwe nenge kooyinakulu oko a ka putudhwe naashika ohashi piyaganeke okulongwa komunona. Ompumbwe yaalongi yapyokoka no ye na omukanka gwonsteyo yomadhiladhilo osho wo uunongo wokulonga nawa,tashi ti egandjo lyelongo lyongushu moosikola odhindji olya nkundipala. Omudhingoloko gwankundipala pomanongelo otagu dhigupaleke wo eilongo nawa lyomunona na otali ningitha elongo neilongo li kale lyaashi ewanawa. Iikwathitholongo inaayi gwana po pomithika adhihe dhelongo nayo ohayi nayipike omuthika nongushu yelongo. Etopaguko mewiliko lyelongo lyopombanda olya fala momautho itaaga tsu kumwe noshowo ompito yokwaalongela kumwe.

Elongo lyopaungomba nolyiilonga otali longekidhile aalongwa opo ya ye moshitopolwa shomahupilo ongaaniilonga, mokulongitha uunkulungu noontseyo dhawo dhoku etapo sha. Momumvo 2015, aalongwa oohandimwe ye thike 25,137 oya li yi inyolitha momanongelo guungomba. Naalongwa mboka haya manitha elongo lyawo lyuungomba oya thikama pooperesenda 60 dhomwaalu ngoka hagu ishangitha. NDP5 otaka lundulula elongo nomadheulo gopaungomba opo oosikola nomanongelo ngaka ga kale taga hili aailongi oyendji ya za pomithika dha yooloka opo mbaka ya longekidhilwe iilonga momahupilo.

Okuya pomumvo 2022, Namibia okwa thaneka okukala a thikamekapo omulandu gwelongo lyuungomba ngoka tagu pe oshikondo shomahupilo niilonga aaniilonga yena ontseyo yuungomba.

Omanongelo guungomba nelongo lyuungomba nalyo olina omashongo ngaashi okwaa gwana po kiiputudhilo mbika, naashika osha imbi aalongwa oyendji opo ya vule oku ya miiputudhilo mbika nonando andola yo oya hala kushi ninga.Oshikwawo aalongwa yamwe ohaya si ohoni osikola yuungomba omolwa eitaalo nomutalelo gwayo kutya ndika olya fa elongo lya nathangwa. Nosho wo eitaalo kutya aalongwa mboka haya yi ko ambaha oomboka ye na ngiika omitse omikukutu.

Shika osho shimwe shiinima mbyoka hayi sitha aalongwa yamwe uunye opo andola yi inyolithe momanongelo ngaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here