Uuyuni owu na ongula

0
121

Opwa kala oolopota kutya aalandithi yopomatala inaya hala aalandithi yokoAngola ya landithile momatala gaNamibia. Ewiliko lyoOndangwa olya ningile oshigongi opo li ngungumaneke onkalo ndjoka ya li konyala yi yonaguke. Manga ngiika pena iinima ya pumbwa okutalwa nawa kelelo lyondoolopa, omipopyo ndhoka dha ningwa kaakwashigwana otali yelekwa konyala lyafa li li popepi nuutondwe waamboka kaa ye shi oomvalele dhaNamibia.

Eeno aamwameme aa Angola oya udhitha omatala getu niilandithomwa yombiliha, moka yo taya kondjele aalandi mboka ya hala okulanda shoka yo taya landitha. Iinima mbyoka aaAngola taya landitha oyo wo mbyoka tayi landithwa kaaNamibia. Kokutya aalandithi oyendji momatala ohaya ka landa iilandithomwa koAngola yo taye ya ye yi landithe momatala. Mbika oyo ngaashi oombuto, omahangu, iilyawala, oombe, omakunde, noondjuhwa .

Onkene itashi kumitha kutya aalandithi yokoAngola otaya thiki moshilongo okulanditha iinima oyo tuu mbyoka no ta ye shi ningi kondando yili pevi.Ngele shika osho uupyakadhi nena omukundu nguka otagu vulu okukandulwapo, mokutya pomatala ngaka itapa landithwa ondando yopa holosaila. Shika otashi vulu okukala eyambeko kaalandithi yaNamibia mboka itaaya ka pumbwa we okuya moAngola ndele otaya landa ashike iinima yawo paholosaila kAangola mboka ye ya okulanditha kondando ndjoka. Ihe okutya aalandithi yaAngola naya itulilwe pehala lilwe oshoka oya luudha, ndyoka kalishi etompelo lya gwana nawa. Shika osha hala okutya ngiini? Aangola oya luudha pokukalapo nenge meholokepo lyawo, nenge iilandithomwa yawo oyo inaayi opala nenge ya yela okulandithwa momaalaka gopomatala.

Kashishi ethimbo ele unene lya pitipo sho uupyakadhi wafaathana wa li wa popiwa kombinga yaalandithi aa Zimbabwe. Aalandithi aaNamibia oya li yu uvite kutya aaZimbabwe otaya kutha po omaalaka gawo. Nonando onkalo yuutile ndjika oya fa ya mwena po onkalo yuutondwe natango opo yili. Eeno aamwameme moAngola oye na omashongo gopamahupilo.Iha ye ya koNamibia okulanda iinima ngaashi ya li haye shi ningi nale ndele pethimbo ndika oha ye ya okulanditha, shoka tashi ti moNamibia omuna omaalaka ngoka ga sa ondjala okulongitha iinima yokoAngola. Omathimbo hamale unene ga pitipo sho aaNamibia ya li oondjendi dhopapolitika miilongo yopuushiinda unene tuu moAngola. Aanamibia oya li ya fadhuka po ko kuumbwa noondjembo kepangelo lyokatongotongo ndyoka nando ye li fadhuka po olye ya landulile mo moAngola nokuya mboma, niikando iyali okonyala aakolonyeki mbaka ya thike moshilandopangelo Luanda. Shika oshafa omutondi gwoye te ku tidha okuza kOshikango nenge Omahenene moshitopolwa Omusati sigo ote ku thikitha pOkahandja ookilometa ashike ooshona okuya moWindhoek oshilandopangelo. Naasho taye ku tidha ngaaka otaye shi ningi mokuhanagula po iinima yoye nokuyi mboma.

Oshikwawo Namibia okwa piti moshikukuta oshidhigu momivo dha piti. Inatu tseya shoka tashiya monakuyiwa nenge shoka shi li komeho nenge mpoka tu uka Pamwe esiku limwe otatu ki iyadha wo tatu taagulukile moAngola oku ka landitha ndele haku ka landa ngaashi tatu shi ningi pethimbo ndika. Otatu ka landithila peni?Angola naye okuna omatala gomalandithilo ngaashi ashike tse tu ga na.
Ngele eshongo ndika itatu li palamene nokuli kandula po pambili otashi vulika wo tu ki iyadhe esiku limwe monkalo ndjika noku tidhwa moAngola ngaashi tatu shi ningile aaAngola noku ya ithana omadhina omawinayi. Nonando tse atuhe otatu kongo ashike omboloto nuuhupilo mokulanditha. Onakuziwa oyi shi wike, ihe onakuyiwa inatu yi tseya onkene ano natu ilongeleniko konkalo ndjika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here