Aagundjuka mOmuthiya oya hangana

0
77

Maria Namupala

OMUTHIYA-Aagundjuka aanandjungu mOmuthiya oya toto po omutumba gwawo gowina, moka taya kala nokwiikunda iinima naayihe ye ya pamba.
Omutumba nguka tagu ithanwa Omuthiya Youth Parliament, ogwali gwa tulwa miilonga pehulilo lyaJuli nuumvo. Peegululo lyago opwali pwa kalwa kaagundjuka oyendji mboka ye na elalakano limwe, notaya longele kumwe.

Omutotipo nomweetipo gomadhiladhilo gomutumba nguka David Uusiku okwa ti, nguka ogwa totwa po owina okuhanganitha aagundjuka, noku ya kumika ya kale haya kundathana iipambele mbyoka ya kwatelamo okuyambulapo oonkalamwenyo dhawo, nonkene yena oku ilongekidhila ewiliko ewanawa no tali tungu oshigwana.

“Omutumba nguka twa totopo itagu lalakanene okweetapo nenge okukutha iiyemo moshigwana, ashike otwa tala ombinga yokupaathana uuyelele nokukumika aagundjuka ooyakwetu, mboka yi iyadha momapuko ashike kayeshi nenge kaye wete omikalo dhokuzamo ya vule ya tsikile noonkalamwenyo dhawo ngaashi aagundjuka ooyakwawo mboka taya kambadhala,” Uusiku ta ti ngaaka. Okwa ti otaya kala haya tsakanene omwedhi kehe mono taya hogolola mo omasiku gontumba, niikundathanwa ya wo oya tala komashongo ngoka haga adha aagundjuka poompito odhindji. Otaya kundathana noku etapo omathaneko taga tungu, oompata tadhi tungu mokati kaagundjuka niipopiwa kehe tayi tungu. Uusiku okwa tsikile a ti otaya kala haya longekidha iituthi ya yooloka, mbyoka ta yi eta nokuhanganitha aagundjuka mokulongela kumwe.

“Otatu ka longa nooministeli dha yooloka, tse tu etepo omisindalandu dha kola dha kankamekelwa koondjodhi dhetu, tse tu vule oku nkondopaleka aagundjuka yetu. Otu wete sha simana okukala nomutumba tse aagundjuka, tatu tulilathanamo molwaashoka gwonale okwa tile “ihadhi gwanene omutse gumwe, wo uuhuku wokwiiyengela iha wu zi,” ta ti. Uusiku okwa ti moshigongi shawo shotangop pehulilo lyomwedhi nguka ota ye kiitseyitha nokupaathana omayele ga nkene yena okulonga muukumwe. Oya tala unene omashongo ngoka ga taalela aagundjuka pethimbo ndi ngaashi omategelelo inaa ga longekidhwa, okwaahena iilonga, uunona mboka hawu kala momapandaanda, uunandholongo nezulonkalo osho wo iiyetwapo yilwe tayi ka za maagundjuka yoyene pethimbo lyomutumba. Okwa ti oya hala woo oshilongwa shomaudhano shi kale hashi longwa moosikola, opo aanona ya tameke okushi uvako petameko, yo ya tseye uuwanawa womaudhano kehe momidhingoloko dhawo.

Pethimbo lyoshigongi otaya kala wo ye na omauliko gaagundjuka, moka tamu kala iinyangadhalwa ya yooloka ngaashi ethigathano lyokakadhona dhingi, omauliko guunongo nuungomba waagundjuka, nomaudhano ga yooloka ngaashi etanga lyokoompadhi, lyomokambamba,oboxa, osho wo okutunga omalutu,” Uusiku ta popi ngaaka nomukumo. Ta ti oshikwawo oya hala okukutha aagundjuka pomahala gomanwino, yo ya kale taya hangana molwaashoka pomalovu ihapu zi iinima tayi tungu, nokukala pomanwino ohaku eta iimbuluma oyindji mokati kaagundjuka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here