Aakiintu mbaka ohaya kongo okawe mefuta

0
878

Desie Heita

Windhoek-Ha aluhe to lesha omahokololo gaakiintu mboka haya kala omasiku ogendji mefuta lyAtlanti taya fulu okawe kaNamibia. Mbaka kaye shi ashike aalongi yomomina yowala ndele yo aakiintu ya longwa, mboka konima yokupita ograde 12 ye ki ilonga iilongwa ngaashi Uunamwenyo nomiti dhokohi yomeya (Marine Biology), Omudhingoloko noindjinia yevi (Geology) osho wo iilonga yuundjiniya.
Shoka tashi fuula, nenge tashi ipulitha omuntu, ooshika kutya oyendji yomwaambaka oya za komahala gokokule nefuta, na ka kwali ya mona efuta sigo oosho ya tameke okulongela Debmarine Namibia, ehangano lyomuhanga pokati kepangelo lya Namibia nomumini gokawe omunene muuyuni.

Tsakaneka Elina Maria Amutenya, ngoka ti ihokolola yemwene ongo “omuvali ye ishewe omuhokanwa.” Amutenya omvalele yaNyaanya moshitopolwa Oshikoto. Okwa mana onkatu ye yuudhindoli moYunivesiti yaNamibia.

Nena oha longele Debmarine Namibia omutseyi gwevi omukuluntu. “Kapena oshinima oshiwanawa okuyeleka nokulongela mefuta ongomunawino gwevi. Okufula okawe momeya okwa kala eithano lyandje okuza nale,” Amutenya osho a ti.

Oku za ngaa kuunona we Amutenya ota dhimbulukwa kutya okwa kala “nohokwe yoku uvako ondjokonona yoonyothi niikwanvi unene tuu okutseya oshindji kombinga yevi hoka tuli, oku uva ko oonkondo ndhoka dhike po oondundu, omilonga nomafuta.”

Ongomunawino omukuluntu miikwavi oshinakugwanithwa she osho okugandja eyambidho lyopantseyo yevi kaaniilonga mboka taya kongo okawe. Oha kwathele mokutokola kutya oskepa ndjoka hayi kongo okawe oyina oku inyenga yu uka peni.

Ta tokola kutya oskepa openi tayi tula eshina lyayo ndyoka hayi longitha okukutha omamanya kohi yefuta opo mugo mu ku thwe okawe. Oha si oshimpwiyu kutya iilonga yokumina okawe itayi piyaganeke noku ehameka omudhingoloko gwiinamwenyo yomefuta.
“Sho nda tameke iilonga moskepa, onda li gumwe gwomaakiintu yomwaalu omushona haya longele mefuta. Omathimbo ogendji onda kala ongame awike omukiintu mokati kaaniilonga yaalumentu ooyakwetu yeli lwopomilongo 70.”

“Okwa li oshinakugwanithwa shandje okwi ihumbata nawa ongomunashilonga paithano ethimbo alihe. Onda li ndi na okusoshimpwiyu lutya onda zala ngiini na otandi popi ngiini osho wo otandi holoka po ngiini mokati kaaniilonga yaalumentu,” Amutenya osho ta dhimbulukwa.
Shimwe shomiinima ta dhimbulukwa nawa ooshoka sho esiku limwe. “Nda li kohi yomeya tandi tala nkene onkalamwneyo yokohi yomeya yili, oshinima shika otandi kala aluhe noku shi dhimbulukwa. Aantu oyendji muuyuni ohaya futu iimaliwa oyindji opo ya vule okuya kohi yefuta, ihe ngame ondi na elago oshoka ohandi futwa opo ndi ye kohi yomeaya mefuta,” Amutenya a ti.

Shi itaala nenge kala ino shi itaala yamwe yomoomeme mbaka ota yi ilongo okuniga oyo aawiliki yooskepa – kokutya aantu mboka oyoa haya pangele ooskepa oonene ndhoka tadhi fulu okawe koshitako shefuta.

Laimi Ndilimeke Shigwedha oye gumwe gwaakiintu mboka taya ilongele uuwiliki woskepa. “Oshilalakanenwa shandje okuninga Captain nokukala mewiliko lyoskepa yimwe yomwandhika dha Debmarine Namibia,” osho a ti.

Shigwedha pethimbo ndika otii idheulile iilonga mbika moskepa yimwe mefuta, mbika ohayi dhengele omanga omuhingiskepa inaa pewa uuthemba wokuhinga oskepa nokuninga Capteina gwotango omukiintu moskepa ya Debmarine Namibia.

Shigwedha okwa tameke eilongo lye lyiikwaskepa momumvo 2003 posikola yedhina Namibian Maritine and Fisheries Institute moWalvis Bay. Okwa piti onkatu yokuhinga oskepa yoku kwata oohi – Onkatu yedhina Deck Officer Class 6 momumvo 2006. Okwa ka djoina Debmarine Namibia momumvo 2007 ta longo moomubautu dhi ili nodhi ili. “Momumvo 2014 onda li omunelago mokati kaamboka twa pewa uunasikola kehangano tu kiilonge ongo aanambelewa yoku wilika nkene oskepa tayi ende okuza petulilo sigo oohoka yu uka. Onde kiilongela oshilongwa shika kopolytechnic ya Cape Pensisula noYunivesiti yoTeknoIogi moKapa. Ondi ilongele onzapo yo National Diploma in Maritime Studies,” osho Shigwedha a ti.

Pulakena kehokololo lya Natasha Kandjii, omuendjinia ngoka ha longo niitenda. Okwa ti okwa li e na okulonga nuudhiginini ongo onginia yomukiintu moskepa. Omayele ngoka ta pe aakiintu aaNamibia oongaka kutya ya tsikile oku ilonga noku longitha oompito ndhoka taya itsu, opo yi ihumithe yene komeho.” Lahja Ndjalo oye ishewe omukiintu omugundjuka ngoka oye omunawino wevi ha longo mefuta. Ota ndungike aakiintu aagundjuka mboka yah ala okulonga moomina kutya: “Etha onkalo moka to iyadha yi ku koleke noku ku ninga omunankondo. Tseya shoka wa hala, ino lila okathima koluko ndele popya shu ukilila na thikama mpoka wa lyata.”

Omuwiliki gwoskepa okwa dheulilwa okuhinga osikepa ndjoka hayi inyenge mefuta. Nguka oye omuntu ngoka ena oshinakugwanithwa shomwenyo gomuntu kehe moskepa ndjoka. Na ishewe oye e na oshinakugwanithwa sha nkene oskepa ndjika yina oku inyenga mefuta. Aakongi yokawe mefuta oha ya kala momeya uule womasiku 28 ta ya kongo okawe.

Debmarine okuna ooskepa hamano mefuta tadhi kongo uuwe, ndhika odho SS Nujoma, ndjoka oyo oskepa ompe, Mafuta, Debmar Atlantic, Debmar Pacific, !Gariep, na Grand Banks. Yo oskepa kehe oyina aaniilonga 80.

Ooskepa adhihe ndhika odhili mewiliko lyookapteina aaNamibia. Oskepa !Gariep otayi wilikwa kuCaptain Erastus Nashima, SS Nujoma otayi hingwa kuCaptain Thomas Kosmas, Grand Banks otayi wilikwa kuCaptain Dewald du Toit, Mafuta okuCaptain Talent Kapapilo. Debmarine otayi inmyengithwa kuCaptain Philip Koa.

Mafuta oyo oskepa onenenene kwa adhihe dhooskepa dha Debmarine , ndhika ohadhi eta mo uwe woopresenda pokati 30 no 40 dhiilonga ayihe mbypoka hayi longwa moku eta po uuwe wa kuthwa mefuta.

Mafuta oye ha longitha eshina ndyoka hali ende kohi yefuta, dhiladhila ndika ongo lya fa etungu enene lyomala gatatu ga londathana ndyoka hali hili evi moka muna okawe noku tumina ndika koskepa ndjoka ya kaama mefuta. Eshina ndika ohali hingwa kaanambelewa yeshi dheulilwa mboka haye li pangele okuza moskepa omanga ndika lili kohi yomeya. Aanambelewa mbaka ohaya longitha uukondolola na ohaya kala ya tala iilonga yeshina ndika okupitila mootivii dhili komeho gawo. Lyo eshina ndika ohali tsikile okumina okawe esiku kehe uule woowili 24.

Ooskepa oonkwawo Debmar Atlantic, Debmar Pacific, Gariep, naGrand Banks, ohadhi longitha omukalo gwokumbool. Omanga oskepa SS Nujoma ihayi mina okawe ndele ohayi shiiyike ashike mpoka tashi vulika pu kale pena okawe, opo uuna hoka ka monika nena ooskepa ndhiyaka oonkwawo otadhi ka fula nduno okawe hoka.

Egandjo lyuunongo kaa Namibians olya kutha konyala omimvo 15 okuza sho De Beers a lundululile iilonga ye okuza ko Kapa okuyi eta koNamibia, Nena konyala aaniilonga yooperesenda 80 mooskepa ndhoka oyo aaNamibia.

Mbaka oyo aawiliki yooskepa, oonginia, aawiliki yiilonga, aawiliki yokulonga, aanamalusheno, aanawino yomudhingoloko, naateleki, mboka konyala haya kala ethimbo alihe momeya. Mbaka oyo haya soshimpwiyu kutya okumina okawe mooskepa ndhika ohaku longwa konyala ethimbo alihe uule wootundi 24 omasiku agehe gokomumvo..

Namdeb Holdings, ehangano lyomuhanga moka epangelo lya Namibia li na mo ooperesenda 50/50 ye De Beers, okunamo wo ooperesenda omilongo ntano.

Konyala ookatala 1,6 oomilliona ndhoka dha minwa moNamibia omumvo gwayi odhindji odha kuthwa kkosjhitako shefuta lyAtlanti. Iilonga yokawe komukulofuta ihayi eta we okawe okendji pethimbo ndika.

Aaniilonga mefuta ohaya longo moospana, mooskepa ndhoka hadhi kala momeya omumvo aguhe tadhi mina uusiku nomutenya. Ohaya fudha po omasiku 28, yo taya zimo moskepa oyakwawo taye ya mo ishewe ya longe uule womasiku 28.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here