Esimbapalo maanona yosikola olili pombanda

0
98

Komutoolinkundana

WINDHOEK-Aanasikola yaakadhona moosikola dhaNamibia, unene tuu momikunda, ota ya ningi omategelelo, shono hasheetitha kutya yamwe ihaya ka tsikila we nootundi dhawo. Oosikola dhomoshikandjolongo Onkumbula, odhina aanona yamwe, ya yo nenwa ootundi dhawo, omolwa omategelelo.

Oyendji yomaalongwa mbaka osho wo aanona yaakadhona momikunda ohaya ningi omategelelo pomimvo dhopevi molwashoka inaya longwa nawa kombinga yoshinima shika. Osho wo ina ya tseiyithilwa iilanduli iiwinayi mbyoka hayi etwa koku ninga etegelelo. Onkalo ndjika oya nayipikwa wo sho aakuluntu yaanona mbaka ihaa ya itulamo okuya kwatha, oluhepo nalwo otalu thiminike aanona ya ye momilalo inaadhi gamenwa.

Onkalo ndjika oya kolekwa komutalelishikandjolongo sha Onkumbula, Herman Angula pethimbo a kundathana na Kundana petameko lyomwedhi nguka. Angula okwa ti momanongelo gomoshikandjolongo she omwa konekiwa esimbapalo mokati kaakadhona tali indjipala, naashika otashi tetula elongo lyaalongwa mbaka.

Okwa ti uuna aanona mbaka ya ningi omategelelo yamwe yomuyo ohaya etha okuya kosikola etaya kala ashike momagumbo ya tegelela ya mone uunona. Nonando oya pitikwa okugalukila komanongelo poompito dhimwe uuna aanona mboka ya mono uunona ihaya galukie we komanongelo ndele ohaya hulile ashike mongundu ndjoka ya li manga, inaaya ninga omategelelo.

Angula okwa ti dhimwe dhomoosikola ndhoka kwa konekiwa dhina aalongwa oyendji taya ningi omategelelo ongaashi Onkumbula, Onamishu nOlukupa. Okwa ti eshongo lyomategelelo mokati kaanona olya simpike eitulomo lyawo miilongwa yawo yosikola.

Onkumbula ha yo ayike yi na uupyakadhi mbuka. Osikola yaOmeyantalala nayo oyi na uunona wuukadhona owundji mbo wa ningi omapunda. Ashike otaku tiwa omvula ndjino hwepo, shaashi omwaalu gwaanona mbono ya ningi omapunda ogu li omushona, gu vulike komwaalu gwaamboka ya ningile omapunda omimvo dhapiti.

Omukuluntusikola ta kwathele Saima Ihonya okwa ti aanona ashike yaali yomograde 9 oyo aasimba nuumvo. Ihonya ina vula okugandja omiyalu nenge omayelekanitho gaamboka ya ningile omategelelo omimvo dha piti molwashoka ye okwa tameke iilonga posikola ndjoka nuumvo.

“Onda li nda tseyithilwa kutya momimvo dhayi oshinima shika shuusimba oshali pombanda unene. Naashika osha ka shuna ashike pevi omolwoonkambadhala dha ningwa kaalongi sho yak ala noku longa aanona naakuluntu iilanduli yomategelelo gaanona moosikola. Nuumvo omiyalu odha shuna pevi omolwa oonkambadhala ndhoka.,” Ihonya a ti.

“Omukundu nguka ogwa guma oshikandjolongo shetu ashihe, naashika oshe eta aanona mboka ya ninga omapunda ya thigepo omanongelo yo yamwe taya kala owala momagumbo naavali ya tegelele aanona yawo ya koke, ashike yamwe ihaya galukile we mootundi nonande ya pewa ompito ndjoka,” Angula ta ti.

Okwa ti nonande oosikola odhindji odhina aanona aashona, olundji shampa ya ningi omategelelo ohaya ka pulumutha, yo taya kala ashike ya tegelela momagumbo ya tega omakwatho ta ga zi kaakuluntu yawo, shono a ti olundji ohashi dhigupaleke oonkalamwenyo dhawo.
Angula okwa ti nonande ya taalelwa keshongo ndika otaya longo itaaya kotha ya kwashilipaleke kutya aanona oya

pewa elongo kombinga yiihulo nesimbapalo mokati kaanasikola, noshilanduli shoka hashi ya uuna omunona gosikola aya miihulo ethimbo inaali thika.

“Konyala oosikola odhindji odhina aalongi yoshilongwa sho Life Skill shoka hashi gandja ngele ehungomwenyo nomauyelele gamwe ngoka ga pamba onkalamwenyo, ashike otwa koneke kutya nonande aalongi mbaka taya kambadhala nokukondjitha aalongwa oyendji ihaya itulamo momapukululo ngoka taya pewa,” ta gwedhapo ngaaka.

Omukuluntuskola posikola ndjika okwa li a kumike aavali opo wo nayo ya kale noku kumagidha aanona yawo kombinga yomategelelo inaa ga longekidhwa, yo ya kale noku ya kumika yi itulemo miilongwa yawo yosikola, yo taya kala kokule niinima yuuyuni. Okwa ti aluhe elongo ohali tameke megumbo onkene aavali nayo naya longe pamwe naalongi noku kwashilipaleka kutya omwaalu ogwa shuna pevi, yo aanona taya tsikile nelongo lyawo pwaahena omashongo goludhi ndoka. Okwa ti aalongwa yamwe ohaya tsikile nootundi eta ya yi momafudho uuna taya ka mona uunona, yo ngele ya mono taya galukile ishewe kootundi dhawo.

Kakele keshongo lyuusimba mokati kaanasikola Angula okwa ti omanongelo agehe konyala otaga enditha nawa iilonga yelongo, naashika osha monikila miizemo yomimvo ndhika naambyoka ya ka pita, naalongwa oyendji oyi itulamo nawa melongo lyawo.

Angula okwa uvaneke kutya otaya tsikile okugandja elongo nokaavali ngaashi hayeshi ningi shito, yo taya longo kombinga yesimbapalo maanona yosikola osho wo kombinga yomikithi dhohoni ndhoka hadhi taandelithwa komilalo. Omulongi goLife Skill posikola pOnamishu Monika Israel okwa ti posikola yawo opuna aalongwa yatano (5) pethimbo ndika yeli momategelelo, omanga yahamano (6), otaya yamutha ihe nando ongaaka oha ye ya ngaa kosikola. – Aatooli nkundana Obrien Simasiku and Maria Namupala oya gwedhako ke hokololo ndika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here