Kamati omwiimbi dhingi moondjimbo dhomithigululwakalo

0
89

Pinehas Nakaziko

WINDHOEK-Omvalele yaShigambo Emrich “Kamati” Nangolo, gumwe gwomaaimbi dhingi yomaimbilo gopamuthigululwakalo, okwati nonando oku na omayipyakidhilo gayoolokathana unene ngele tashiya koongeshefa dhe, ye kena esiku a ka ethe okuhika oongalo.

Okwa ti oongalo osho oshitalenti she, ye okudhihole, ishewe omo havulu okugandja omayele nenge omatumwalaka gokupukula oshigwana nokushihumitha komeho ngele tashiya pomuthigululwakalo.

Nonando okwa kala a mwena po uule womvula ayihe, Kamati okwa holola kutya ye natango okuli a ipyakidhila noku imba, nokukwatitha omaimbilo ge omape.

Oyendji oye mu tseya sho a kala a shainwa kehangano enene lyokuninga oongalo moshilongo lyOmalaeti Music Production, hoka a kala nokupititha oalbuma dhe shaasha pune. Okwa ti etso kumwe lyawo nOmalaeti natango opo lili lya kola, ashike omvula ndjika okwa hala okwiikwata nokukaninga oongalo oye awike, nenge nehangano ndyoka tali vulu okulonga pamwe naye.

“Omuhona gwetu ngoka Johny Walenga (mwene gwOmalaeti) ondiwete a fa ta koko ye ishewe oku na iinima ya ninga oyindji kuye. Onda hala ashike okumupapo okafudho manga omvula ndjika.,” Kamati tati ngaaka.

Ngashingeyi Kamati okwi ipyakidhila mostudio moka eli ta kwatitha omaimbilo ge goalbuma ndjoka tayi ka kala ontintano, nokwatengenekwa yi ka pite omvula tayi ya muFebuluali.

Sigo oompaka Kamati okwa shanga nokwakwatitha oongalo dha adha po16, moka ati otaka hogolola mo ashike ndhoka dha dhenga mbanda dhili 14, odho tadhi ka holoka moalbuma ye. Oalbuma ye okwa ti otayi ka lukwa edhina Omukokele, molwaashoka ye okuwete a koka, nota ka imba omaimbilo ngoka gomuthigululwakalo taga longo go otaga tungu oshigwana, unene tuu aanona mboka yeli kokule ya thigala po komithigululwakalo.

Paife otaka pititha okangalo ke kotango kedhina Omukokele, hoka kalukilwa oalbuma. Mongalo muka oya imba pamwe naShitana, osho wo Freeda omukadhona ena ewi lyoshingoli. Ongalo oya ningilwa omikwelengendjo nokukwatithwa kuMaj Beats.

Okuna ishewe ongalo ndjoka tayi ka ka kala ya dhenga mbanda yedhina Omvula, yi imba pamwe na Satlam. Muyo otamu adhika ishewe ongalo yedhina Kahova, ya imba pamwe naCelestino. Moalbuma otamu ka adhika natango ishewe ongalo ndyoka yedhina African Culture, ya imba na Juju-Vine, moka ta ti otayi ka popya kombinga yomuthigululwakalo gwaaBotswana naNamibia.

Okwa ti okwa ningi ethimbo inaa pititha, shalandula sho ali a pititha oalbuma ye ontine yedhina Hailume. Okwa ti shika okwa li e shiningi oshoka okwa li ewete oalbuma ye yali tayi landitha noonkondo okuza omvula yaziko, nokwali a hala eyi pe ompito opo yi landithe nawa nokuhokiwa koyendji.

Omalongekidho ngoka ena nuumvo okuthaaneka okavidio kongalo Omukokele.
“Ngame mwene nuumvo otandi ningi omataandelitho nomatseyitho gaanangeshefa moshilongo, moku ya ningila oongalo dhoongeshefa dhawo, nokuninga ishewe omaimbilo goohango,” Kamati a ti ngaaka.
Kamati oye wo omunangeshefa Katutura.

Muka omwakwatelwa ngaashi Eetrapa Business Centre moFreedom Land moka muna ehala lyokunwina nokuyogitha oohauto. Okuna ishewe ongeshefa yokulanditha oonyama nuubilitongo ndjoka yili mOkuryangava.

Mombili okunamo ehala lyokuninwa lyedhina Ombili Chilli Corner. Kakele kwaambyoka, okuna ehala poStop en Shop lyokuninga oosikopa, iitafula niinima ayihe yi na sha niipilangi.

“Pehala ndika onda hala ishewe opo aailongi mpaka yokuninga iinima mbika opo yakale haya idheulile, ngele yeli momafudho.” Okwa landa ishewe evi enene monooli moka ta ti ota ka ninga oshikunino oshinene, opo a gandje oompito dhiilonga kaagundjuka, niiyimati niikwamboga mbyoka yi na uundjolowele.

Natango kombinga yoongalo dhe, Kamati okwa tota po ongundu ndjoka yaahikingalo yahangana, yedhina Namibia United Artist Group, moka mbaka taya ka kwathela aahikingalo oyendji moshilongo.

Ongundu ndjika okwa li a uvathana, naShitana, noyili tayi ithana aahikingalo mboka itaaya vulu okwi ikwathela, yo ya hangane opo ya mone ompito ombwaanawa yokuyambulapo ehangano lyaahikingalo moNamibia.

Okwa ti etengeneko lyawo okugongela oshimaliwa, shoka tashi ka za okulongela aanangeshefa ya yoolokathana.
Kamati okwa ti ye ota ka ninga ishewe ehangano epe ndyoka lyokuninga oongalo dhomithigululwakalo. Ehangano ndika otali ka kala lina ositudio yalyo yene, moka a landa nale iilongitho ayihe, ashike okwa pumbwa owala ekwathelo lyehala.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here