Moshitila Mwa Z’Ondjupa : Okwiilandela eshina lyandje lyotango lyokuhondja

0
47

Sho nda lundululwa ko kiilonga yaHaiveleka yokutula omahooli momashina golusheno, ndi ka longe mombelewa yaHaiveleka okuningila aahona otee, iilonga yandje yokweelufuna kuMartin Nambili onde yi kanitha, oshoka onda kala handi longo Omaandaha sigo Etitano omwedhi gu udha.

Mehuliloshiwike, ano mOlyomakaya nomOshoondaha mwiyaka, onda li owala handi uhala mokomboni ndi li melalangali lyandje.
Onkalo yatya ngaaka oya dhiladhilitha ndje ndi ilandele eshina lyokuhondja, oshoka pomahala giilonga gopaali, puHaiveleka nopuNambili, mpoka nda li handi longo, oga li ga pendje oshimaliwa sha gwana okulanda eshina lyokuhondja. Iimaliwa oya li ya ninga oyindji, ngame otandi landa nokuli eshina lyandje lyokuhondja lyokomake lyoSinger. Iimaliwa yokulanda eshina onde yi gongele owala moomwedhi ndatu nando omashina oga li gena ondilo. Omashina oga ge na iiponda ihamano, ano ooR12.00 [ano ooN$ 12.00] ooranda omulongo nambali. Iimaliwa kanda li ndi na mpoka tandi yi fala.

Momwedhi ngele onda longo oponda nomulongo, moomwedhi mbali ondi na iiponda itatu, mo moomwedhi ne ondi na nale iiponda ihamano. Shaashi onda li handi longo nokuNambili, onda ka tsakanitha ashike iiponda ihamano muule woomwedhi ndatu. Onde li futu niimaliwa ayihe, inapu hupa nando epeni/osende. Onda li handi ningi ngele nda zimbuka miilonga yokuningila aahona otee pontano, ohandi yi koshipondoka shetu, e tandi tsikile niilonga yandje yokuhondja, nomehuliloshiwike iihondjomwa oya li hayi ihondjitha ondhendhu kungame.

Onda tameke nduno okuhondja oombulukweya, oohema noombwaka, ndhoka dha kala hadhi zalwa kaakadhona noompuku dhoomeme. Kadhi shi oohulukweya, aawe oompukuku dho dhene, ompuku yi li konima neteta li li komeho. Oompuku ndhoka nda tameka nadho, tandi dhi tula omaulenga, sigo tashi ke ya nduno moohulukweya.

Lyo lyene edhiladhilo lyokulanda eshina onde li tukuluthilwa sho nda mono kutya opena ompito okuninga iimaliwa, ngele onda tameke okuhondja nokulanditha iihondjomwa yandje mookomboni dhaMbaye.

Mokomboni yaMuni, omwa li mu na aamentu yamwe haya hondjo, ihe kombinga yawo onda koneke kutya kaya li ye shi okuhondja oshoka oya li haya hondjo iinima inaayi ukila ko. Sho nda tameke okuhondja iinima yandje, shampa owala ngu e shi mona oha ti owala “Iinima mbino oya hondjwa nawa.” Onda adhika ndi ilongela ko nale komalapi ngeya noohema dhoosheshele nodhoontulo. Okukonda nde ku ilongo ngeyi: Ohema yandje okake yombendeka ndji nda mbendekelwe kOshaanda, oyo owala nda hwatununa mo ngame otandi kutha nokuli oshiyata, ngame otandi shi kondele kohema ndjoka nda hwatununa mo. Ngaaka uuholo nonde wu li momitse kombinga yokukonda.

Petameko manga nda li inandi mona ondunge ndjoka yokwiilonga okukonda, onda li owala handi hepitha omalapi. Onda li handi kutha elapi enene tandi kondo, po tapu hupu iitululu oyindji.

Iitululu mbika onda li nee handi yi topola ngeyi: shimwe oshomakutsi, shimwe oshokomeho, shimwe oshomapoha, nosho tuu. Konima yomasiku omashona onda ka tseya kutya ngele nda hala okuhondja ohema ya gwana po, otandi landa ashike oometa dhi li mbali, ngele oyomukuluntu, nongele oyokanona, ometa yimwe ayike.

Nda ka igilila ngaa nee ndele nando opwe ya omuntu a hala okuhondjelwa ohema, otandi mu mete ashike thiluthilu. Oshinima shono shokuhondja oombulukweya oonde nenge ookotse noohulukweya dholutenda, oombayikitha, onda kala nde shi funda lelalela. Oofeyi dhaafuko nadho onda li handi dhi ndanda neshina to fuuka. Onda tala kutya, ngoka omagano nde ga pewa oshali kuPamba.

Onda hokolola metetekelo kutya, ngele nda zimbuka kiilonga yandje yokuningila iilumbu otee, onda li handi kala tandi hondjo nongele itandi hondjo, onda li handi ende nokomboni tandi shingitha iihondjomwa yandje.

Uuna nda ka landitha konima yiilonga, nena kongulohi onda li handi tokelwa tandi hondjo. MOmbaye omwa li mu na ookomboni dhi li hetatu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here