Ocricket moNooli yapumbwa iikwaniipangitho

0
15

SHIPI ELAGO

ONDANGWA-Uudhano wokCricket miitopolwa yokoNooli owu li ita wu humu nawa komeho molwa iilongitho mbyoka yina ondilo na oosikola ita dhi vulu oku landa iilongitho mbika.

Onkalo ndjika oya etitha opo mboka yena oshinakugwanithwa sho ku taandeleka evaangeli lyoCricket ya kale ta ya longo nuudhigu moka ngashiingeyi ya huulila muunyengwi.

Uudhano woCricket owuna oonkatu mbali, onkatu yotango oyopetameko lela na oha yi dhanwa ashike koondiihongi ha yi ithanwa kwata Cricket omanga onkatu ontiyali oyo ndjoka yaambyoka yapyokoka na oha yi ithanwa hard ball Cricket.

Pahapu dhomunashipundi guudhano mbuka Pafunisia Josua iilongitho yoHard Cricket oyina ondilo na ita yi vulu okulandwa ku kehe gumwe onkene oye li ashike ya dhama moKwata Cricket nando uunona wumwe owamona nale otseyo yagwana na oya gwana oku dhana mo hard ball Cricket.

Okwati uunona owundji owu li wa hala oku kutha ombinga monkatu yopombanda muudhano mbuka.
“Oosikola odhindji mOndangwa nomomudhingoloko odhi li dhina uunona mboka wakala ethimbo ha wu dhana Kwata Cricket ethimbo ele na ngele owa mono ompito yoku dhana monkatu ya landulako ota ya vulu oku ninga iiyimati iiwanawa,”Josua tati.

Okwati iitopolwa yokoNooli no nuumvo ita yi ka kutha ombinga momathigathano ngoka ha ga kala komunkulofuta muAguste gatseyika nawa Cricket Festival molwashoka kayina aadhani mboka ha ya dhana mohardball Cricket, tati ndjika oha yi kala ompito ombwaanawa oku pa uunona otseyo yagwedhwapo moCricket ashike uunona ita wu keyimona manga natango omumvo nguka molwa iikwa niipangitho mbyoka ka yipo.

Okwa ti aavali mboka yena uunona ha wu dhana oCricket nay a kwathele moku landa iilongitho mpoka ta ya vulu opo ya kwathele uunona wu adhe oondjodhi dhawo momawudhano ngoka yehole. Ota indile wo aanangesefa yomoNooli niitopolwa yilwe opo ya kwathele omawudhano opo ku yambulwepo uudhano moshilongo shetu oshoka epangelo alike ita li vulu okugwanithapo oompumbwe dhomawudhano agehe.
Okwa li wo a holola kutya uudhano woCricket mboka ha wu kalako aluhe mOndangwa moshikako oshitiyali shosikola owa undulilwa koshikako oshitiyali molwa omayimbo gontumba nongandi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here