Okulundulula elongo li gandje aanawino ya pumbiwa miilonga

0
74

Komutoolinkundana

Windhoek-Oshitopolwa shoshiwike sha yi otwa nyolele kombinga yelongo lyuungomba. Moshitopolwa shika otatu ku etele shoka NDP5 a hala oku adha kombinga yelongo lyopombanda, kokutya lyopaunivesiti nenge ndyoka lyokonima yograde 12.

Ongushu yelongo osho wo omwiityo gwalyo oya kala omaipulo omanene kaagandji yiilonga moshikondo shopaumwene naashoka shopapangelo. Ehumokomeho meilongo lyokonima yonkatu olya nkundipala natango onkene ndika ihali etapo oshindji molupe lwomapekapeko, neholole po lyomikalo omipe dhokulonga iinima. Opena wo okwaa thike pamwe maalongwa ngele tashiya poku taambelwa mo yunivesiti, omayooloko ngaka oga kankamekelwa kutya omulongwa okuli mongundu yini pauzeko monkalamwenyo, okwa za peni moshilongo, okomikunda nenge omiilando, okwa mona tuu uuyelele nenge okwa thigala konima meyokomeho, nenge okuna oompumbwe dha shewa nenge uulema wa sha.

Omanongelo goyunivesiti oga nyolitha konyala ooperesenda 19 dhaalongwa mboka ya pita ograde 12. Momumvo 2015 omwaalu aguhe gwaa ilongi mboka yi ishangithile moyunivesiti moshilongo ogwa li ooperesenda 21.1. Kokutya aalongwa ayehe ya taambelwe miiputudhilo yopombanda yoshigwana ogwa li aalongwa 34,917 mono aalongwa oma-12 245 ya li mo Namibia University of Science and Technology (NUST) omanga aalongwa oma-20,619 oya shangithwa ko University of Namibia (UNAM). Omwaalu aguhe kumwe miiputudhilo yopombanda yopaumwene ogwa li aalongwa 14,761 momumvo 2015 na okwa tengenekwa gwa li tagu ka ya pombanda sigo opaalongwa 16,000 momumvo gwosikola 2016. Nando omiyalu dhoku taambelwa moyunivesiti odhili pombanda ngaaka, aalongwa ya za komikunda ka ye mo oyendji momiyalu ndhoka. Ishewe ooperesenda ashike omi-50 dhaa mboka haya ishangitha odho hadhi manitha omailongo gadho miiputudhilo mbika. NDP5 okwa hala, opo sho taku thikwa komumvo 2022, ano pehulilo lyokula miilonga kwondungethaneko ndjika, omulandu gwelongo otagu kala gwa ya komeho moku gandja aanawino mboka ya pumbiwa kaagandji yiilonga moshilongo.

Oshikondo shelongo lyopombanda nasho oshina omashongo ngoka sha taalela. Mokati kaa ngaka omuna oompito dha dhigupala kaalongwa okutaambelwa miiputudhilo mbika nonando mbaka oya kale ya pita, na unene aalongwa mboka haya nyengwa okumona oompito ndhika oomboka ya za komikunda, ya za momazimo gaadhinwa, mwaangoka ga hepa nosho wo aalongwa mboka yena oompumbwe dhowina.

Oku ethapo osikola omulongwa inaa mana nenge okwaa ha pewa onkatu ohaku fala mehepeko lyoshimaliwa. Uupyakadhi wokwaana ompito yoku taambelwa mo osho wo mboka wokwaapita, otawu etwa kompumbwe yoshimaliwa noko kwaa kalapo komakwatho nomayambidhidho gaanasikola. Ishewe kapena omahala goku longela ga gwana okugandjela elongo lyongushu mwa kwatelwa omakwatathano gopaungomba.

Opena wo ekwatathano lya nkundipala naagandji yiilonga naashika osha gandja omutalelo omwiinayi kombinga ya ngele elongo ndyoka aalongwa taya pewa olina tuu oshilonga nongele oonakuli pewa otaa vulu tuu okukutwa miilonga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here