Omauliko giipindi ga nkondopeke nokuyambulapo oongeshefa

0
39

Maria Namupala

EENHANA-Aanangeshefa oyendji mboka ya li yu ulike iilongomwa yawo pethimbo lyomauliko giipindi gokomumvo pEenhana nuumvo oya pandula sho ngaka taga nkondopeke oongeshefa dhawo.

Mokati kaamboka yali taya ulike iilongomwa yawo omuna aanangeshefa aashona no yopokati mboka ya li ya ulike iilongomwa ya ngushupaleka oonzo dhomiitopolwa yokuumbangalantu.

Kundana okwa kundathana nomunangeshefa omugundjuka gumwe gwomwaamboka yu uvite kutya iipindi oshinima sha simana unene. Veikko Nghidipo okwa kutha ombinga miipindi yonuumvo moka a ulike iilongomwa ya ngushupaleka oonzo dhomoshitopolwa.
Nghidipo oha landitha iikulya yopamuthigululwakalo ngaashi omakaka, oomboga, iikwiila, omagadhi goongongo, noombe. Ihe mokati kiipindi ye okwa li wo ta landitha uuleke wa longwa momahuku goongongo.

Okwa ti, mbuka oye mwene he wu ndulukapo nonande mbuka owa longwa momahuku olundji haga kwatakanithwa noomeme.
“Ngaashi uuleke mbuka woongongo wu wete, ohawu longwa momahuku ngoka hatu tsu koshini, noku wu kama nawa tatu wu tula osuuka kombanda opo wu kale wiikwata nawa. Elalakano lyetu lyoku kutha ombinga miipindi halyo kulanditha ashike, ihe okuulika iilikolomwa yetu mbyoka twa longa noonyala dhetu yene nosho wo twa ngushupaleka,” Nghidipo ta ti.

Okwa ti kakele kokulanditha iipindi otayi gandja ompito ombwaanawa kaakuthimbinga, ya kale taya topolelathana omauyelele, noyi ikunde nkene yena okuyambulapo oongeshefa dhawo nelalakano lyoku humitha nokundjekapo eliko lyoshilongo, osho wo okupaathana omikalo nkene iikulya nenge omizalo dhontumba hadhi ndulukwa po.

Nuumvo ondoolopa yEenhana oya tyapula omimvo 10 dhelongekidho lyomauliko giipindi ngaka.
Aanangeshefa yalwe mboka Kundana a popi na yo oya koleke kutya iipindi apehe mpoka hayi longekidhwa oyi na elalakano okunkondopeka nokuyambula po oongeshefa, nosho wo eliko lyoshilongo.

Omauliko giipindi ngoka ga tamekele pehulilo lyomwedhi gwayi oga li ga kalwa kaa uliki yeli 260 lwaampoka, ya za koombinga noombinga dhoshilongo nosho wo palwe muuyuni. Omauliko giipindi gonuumvo oga li ga egululwa pambelewa kOmupevi Prima Minista Netumbo Nandi- Ndaitwah ngoka a ti nguka ogo omukalo omwaanawa okukwatakanitha nokweeta pamwe aakuthimbinga ya za kiitopolwa ya yooloka, noku paathana omayele.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here