Oshakati sha ulika omusindalandu gu na sha niimbondi

0
148

Loide Jason

OSHAKATI-Omupevi Minista gwehumokomesho lyomoondolopa nuushayi Derek Klazen, okwa indile omalelo gwoondolopa ga kale gasa oshimpwiyu opo oondolopa dhi kale dha yela. Shika okwe shipopi mehuliloshiwike lya ziko pethimbo lyeyegululo lyeyopaleko lyondoolopa yaShakati pambelewa mOshakati moshitopolwa shaShana.

Oshikumungu shika oshitimulongo oku opaleka ondoolopa ndjika na Klazen okwa ti kutya oondoolopa nadhi kuthe oshiholewa kOshakati opo ya kale yena oondoolopa dhayela.

Ka kele ke yopaleko lyondoolopa mbaka oyali woo ya tulapo omulanduthaneko ngoka gunasha noompango dhiiyagaya pambelewa. Omulandu nguka otagu kala nduno nokuungauka netoto liiyagaya, osheenditho , oku kwata iiyagaya noshowo okuyi hukula opo shika shi shonopaleke eyonagulo lyuundjolowele waantu ngele tashiya kiimbondi.

Omupevi minista okwa tsikileko tati kutya iimbondi oyo oshinima oshinene tashi monikitha uuhethi wondoolopa na oshinakugwanithwa shelelo lyaShakati oku marketa ekeelelo lyenyateko lyondoolopa.

“Onkee moshingitha omusinda landu nguka otashi eta ehumo komesho lili nawa noshowo oku planninga nelongelo kumwe lili nawa naamboka haya vulu oku humitha komeho oondoolopa,” Klazen a ti ngaaka. Okwati elalakano lyaashika oku kala elelolyondoolopa ya Shakati lya yela dhingi moshilongo ashihe momutengenekomumvo omayovi 2020.

Ndele okwati oku shishi nawa kutya neitulomo nokulonga nuudhiginini shika otashi vulika.
Okwati olundji aantu ohaya lalakenene ashike oku opaleka omagumbo gawo meni unene tuu momalugo, iikulya nuunona wuna uundjolowele ihe oya dhimbwa kutya shika ohashi hulile ashike mpoka. Ashike okwati oshikonga sheyopaleko ndika lyondoolopa otashi yi kokule oshoka omudhingoloko aguhe otagu kala gwa opalekwa.

“ Inatu kaleni ashike tuna oshimpwiyu sho koopaleka omagumbo ihe natu kaleni woo tuneni oshimpwiyu shokoopaleka omidhingoloko dhetu moka tulyeni opo dhimonikwe dha yela ,” osho omupevi minister a kumagidha.

Okwati kutya oku shishi kutya omudhingoloko gwayela otagu eta enyanyu kiipala yaantu oyendji, na okwati kutya okwoopaleka oshakati itashi hulile ashike mesiku lyeegululo ihe otashi tsikile kokule.

Okwa gandja oshiholelwa kutya Namibia oshimwe shomiilongo omulongo menenevi Africa shayela shoka shili etumba kwaayehe.
Okwa tsikileko kutya okuyeleka omudhingoloko noshowo uukalinawa owo omushingi omwaanawa oku sinda uuyogoki womudhingoloko ngoka.
Okwati onkee nduno tastu aantu omukumo kutya inaya yeleka ashike moondoolopa ihe nokomalukanda ngoka gena oombashu naga kale woo ga opalekwa.

“ Onkee kehe omuntu wuli mpa nena ninga omukimwiilwa gwomudhingoloko gwayela. Ngele owa mono okambodi katoolapo , na ngele owa mono omuntu ta umbile okambondi mpoka mulombwela eka toolepo opo omudhingoloko gu kale gwa yela, tagu fuula go otagu hokitha,” osho a dhenge omuthindo shoka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here