Oshiike shomadhano gomithigululwakalo

0
50

Pinehas Nakaziko

WINDHOEK-Aailongi poshiputudhilo shopombanda shuungomba nuutekenolohi moshilongo (NUST), osho ya tsikile nokudhana oshituthi sha wo shopamuthigululwakalo shokomumvo oshiwike shika. Oshituthi otashi hulu nena kongulohi.

Shika oshituthi oshi 22, nonuumvo osha dhanwa kohi yehuku, Etulo miilonga netaandelitho lyoonkuluhedhi dhoshilongo methimbo lyoshinanena.

Shika oshituthi shoka hashi dhanwa omumvola kehe opo aalongi naalongwa ya vule oku ulika omithigululwakalo dhawo, yo ya mone nkene yena okukala pamwe onga aaNamibia ayehe.

Omukanseliili Gwopevi gwaNUST, Omuprofesori Tjama Tjivikua okwa ti oshituthi sha wo shopamuthigululwakalo osha ulike ekoko lili nawa lyo ewaanawa okuza oomvula ndhoka omi-22, na osho sha ningi shimwe shomiituthi yomainyanyudho ga dhenga mbanda moshiputudhilo shika. “Okulongekidha oshituthi shika paife okuli pomuthika gwopombanda, nopamuthigululwakalo gwoshiputudhilo shika. Uuna, inaaku dhanwa oshituhti shika, oshiputudhilo itashi kala shi li pamulandu nota pu kala pwafa pu na shoka shakana po. Nashika otashi ka ulika
kutya oshiputudhilo itashi gwanitha po omilandu dhasho,” Tjivikua ta ti ngaaka.

Oshituthi shika okwa li sha tameke Omaandaha naalongwa taya ulike uunongo wawo ngaashi omizalo ndhoka yali ya ningi yoyene, niikulya niikunwa mbyoka yopamuthigululwakalo.

Oshituthi shonuumvo oshali sha egululwa pambelewa Etiyali moka oongundu dhomoshilongo nopondje yoshilongo dhali dha ulike omithigululwakalo dhawo, osho woo omandaaniso gawo ga yoolokathana.

Pethimbo lyoshiithanene shika, opwa hogololwa uukadhona dhingi mboka wu na oondjelo ombwaanawa, naamati dhingi mboka ishewe taya ka kuthombinga noku ulika iitalenti yawo methigathano lyomumati nomukadhona dhingi moNUST poCountry Club Resort noCasino Etitano ndika. Oyali ishewe ya yi itomonona mo okupopya kutya ohaya ningi shike, naashoka she ya hokitha methigathano ndika.

Aayendi mbaka dhingi oyali ya ulikile kashona aatali noku ulika okweenda kwawo onga ehwahwameko lyaashoka tashi ka kakalako esiku enene lyoshiindingili shika.

Oshiwike shika shedhano lyopamuthigululwakalo olyali lya tameke lina iinyangadhalwa oyindji, moka aalongwa naalongeli yaNUST yena omayipyakidhilo gayoolokathana. Metitatu oyali ya ulike iikulya, iikunwa nomizalo dhopondje yoshilongo.

Opwali ishewe pu na omathigathano ga kwata miiti ngaashi omaudhano, nomathigathano gokutya uuHot og nooIce-Cream. Kehe ongulohi opwa kala puna omayinyanudho kaahikingalo ya yoolokathana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here