Kamati ota tsikile noku kumika aalongwa monooli yoshilongo

0
305

Maria Namupala

OMPANDAKANI-Natango onkene oosikola odhindji monooli yoshilongo tadhi tula mo omaindilo gawo nokwiithana omulongwa moshiputudhilo sha Hifikepunye Pohamba ( Abraham Vincent Kamati), opo a ka kumike nokuhwameka aalongwa poosikola dhawo.

Kamati okwa li a tameke okupopitha nokukumika aalongwa pomanongelo ga yooloka omumvo gwayi, nokwe shi yelitha mwene kutya ye pamwe naalongwa yakwawo yaali oya tokola oku kumika aalongwa yomiipundi poosikola kehe molundume lwoshilongo “Shika osho shimwe shomiilalakanenwa yetu mbyoka twa hala okwaadha muule woomvula ndhika, tse tatu kwashilipaleke kutya aalongwa oyendji oya patulula omeho, yo ya kale ya nongela onkalamwenyo yokomeho, otwa kala nokutalela po oosikola odhindji naashino ohatu shi ningi pamukalo gokwiiyamba,” Kamati ta ti ngaaka.

Kamati ta ti ohaya talele po uuna ya ithanwa opo yaka popithe yo taya tsu omukumo aalongwa mboka unene yeli moondondo okuza po8-12,petameko lyomwedhi nguka oyali ya talelepo Ompandakani moshikandjolongo Eheke moshitopolwa shaShana, a ti oye shi ningi manga aalongwa inaaya tameka ekonakono lyawo. Ompandakani oyo yimwe yomoosikola ndhoka tadhi longo nuudhiginini moshikandjolongo shoka.

“Kakele ketalelepo lyetu pOmpandakani twali woo twa talele po nokukumika aalongwa pOzizi ethimbo olyo tu ndyoka sha landula kehiyo lyomukuluntuskola. Otatu lalakanene okutalelapo oosikola adhihe monooli yoshilongo, nokukwashilipaleka kutya aalongwa oya kutha mo sha mekumiko lyetu,” Kamati ta ti. Okwa gwedhapo kutya mosheendo she oshikando shika okwali pamwe naalongwa ooyakwawo Seblon Shikuni, Mathew Aktofel ngoka eli amushanga mehangano lyaailongi na Jacob Amakali, Kamati okuli omulongwa momvula ye yahuhugina, nokwati okwa hala a kale a longa oshindji omumvo nguka manga inaa manitha eilongo lye.

“Ondi ithanwa ndi popithe aalongwa notandi shi ningi nomwenyo gwa manguluka, onda hala opo aalongwa amuhe mu kale mwa patulula omeho nomakutsi geni aluhe omulongi ngele ta longo, ne mu kale mushi kutya pehulilo lyesiku omwa likolamo sha, naashoka omulongi a li ta longo omweshi pungula momitse nomomitima dheni,” Ta gwedhapo. Okwa ti oonkalamwenyo dhaalongwa odhili momake gawo yene, onkene naya takamithe kaaya hepeke ethimbo yeli pewa oshali, ihe yeli longithe poompito adhihe, yo taya kala taya pula aalongi mpoka kaaya uvite, yo ya pukululwe.

Okwa ti aalongwa naya ethepo omukalo gwonyalo nenge okwaaha longa sha kuyo yene, okwaahena omikalo, okukala poondunda dhomanwino konima yootundi, osho wo okwaaha simaneka aavali aanlongi yawo, ta ti ngele omulongwa gontumba ohi ihumbata nayi nena endopo itali mu kala kokule. “Onda hala amuhe mu iyageke iinima yapuka mbyoka itaayi tungusha oonkalamwenyo dheni, ikalekeni kokule nokuume ya puka mboka taye mu fala mekano, onda hala amuhe mu landule elongo lyeni ne ta mwiitulamo, oshoka oonkalamwenyo odha fa eyi ngele lyeku hutuka etalii hatapo nena ayihe oya yonuka,” Ta tsikile netsomukumo lye. Kamati okwa ti elongo olyo oshipatululo shonkalamwenyo yomulongwa kehe, nonkene nali talikeko lya simana mokupatulula iiyelo yoonkalamwenyo dhaanona, tati aalongwa oya pumbwa yiitulemo ethimbo alihe, opo ya kale yena oonkalamwenyo dhina ongushu, nokukwatha oshilongo shi kale sha humakomeho nawa.

“Aluhe eteyo ewanawa ohalizi mokulonga nuudhiginini, nomuntu oho teya shoka wa kuna, kapuna omuntu wa kunine iilya ashike otoka teya omakunde, ano sha hala kutya iiyimati yeni nayi imonikile miilonga yeni, opo mu pondole mu ayihe tamu lalakanene, puleni aalongi yeni, yo taye mu pukulula,” ta ti ngaaka.

Ta ti naya ilonge yaana uumbanda, ihe ya kale yena oonkondo nomukumo yo taya itaale kutya oyo aasindana, notaya pondola mu ayihe. Okweya halele omukumo, oonkondo nelago ya tsikile neilongo lyawo.

Okwa talelapo nokukumika aalongwa poosikola dha yooloka moshitopolwa shaShana osho wo Oshikoto, ta uvaneke kutya otaya tsikile nokutalelapo oshowo okupopitha aalongwa poosikola dha yooloka, yo ya kale ya tonatitha omeho gawo yam one noya tale kutya oonkalamwenyo dhawo odhuuka peni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here