Natango onkene taya dheula aanona okuhinga uuthanguthangu

0
27

Maria Namupala

OMUTHIYA -Omukwatelikomeho go Omuthiya BMX, Salom Ndeshimona, okwa koleke oshiwike shika kutya onkene taya tsikile okudheula aanona nkene yena okuhinga uuthanguthangu. Ndeshimona moonkundathana naKundana okwa holola kutya omadheulo ngaka oya tameke okuga ninga, konima sho momudhingoloko gwOmuthiya, mwa longekidhwa oshikando shotango ethigathano lyaanona lyuuthanguthangu, kehangano lyoNamibia Cycling Federation (NCF) no Rand & Merchant Bank (RMB).

“Ethigathano ndika olyeya konima sho opoloyeka ndjoka ya tulwa miilonga omumvo gwa ziko mekwatelokomeho lyOmbaanga yOtango yOpashigwana, nelalakano okuyambula po ohokwe yaanona mokuhinga uumbasikela moshilongo. Otwa mono kutya oondjodhi dhaanona oyendji opo nadhi tameke mpoka,” Ndeshimona ta ti.

Endiki lyomondoolopa yaMuthiya olya totwa po petameko lyo 2016, mono Ndeshimona oye eli omukwatakanithi nomukwatelikomeho, pamwe naawiliki ooyakwawo yeli 10. Okwa ti aanona oyendji oyena ohokwe yokuhinga uuthanguthangu, ashike kaye wete ondjila ndjoka yena okweenda.

Ndeshimona ta ti ohaya dheula aanona yaamati naakadhona, haye shi ningi olundji konima yootundi uuna aanona ayehe ya zimbuka. Nuunene omadheulo ohaga kalako Olyomakaya, molwaashoka aanona oyendji ohaya ende iinano iile okuya komanongelo noya mono kutya Olyomakaya olyo owala esiku lya manguluka kuyo.

“Kakele komadheulo guuthanguthangu ngoka hatu gandja, ohatu gandja woo omapukululo kaanona mboka taya nyengwa miilongwa yawo, shoka woo nasho shi li shimwe shomiilalakanenwa yetu yesiku kehe, ohatu gandja omakwatho kaanona mboka tu wete yeli unene mompumbwe noku wu kumika wi itulemo meilongo lyawo,” Ndeshimona ta gwedha po.

Pethimbo ndika omadheulo gawo ohaye ga ningile pehala lya andjuka mondoolopa, nohaya kwathelwa kaanambelewa yomaudhano moshitopolwa shaShikoto, Nico Bayo Amadhila na Helao Ngonyofi.

Ndeshimona ta ti tango ohaya gandja omisindalandu dha nkene aanona yena okwiihumbata pethimbo taya hingi uuthanguthangu, nonkene yena okukutha ombinga momathigathano ngoka. Molwaashoka omathigathano ohaga ningilwa mopate yiiyenditho oyindji, ohaya pewa wo omilandu dha nkene ye na okuyanda iiyenditho mbyoka.
Aanona mboka haya dheulwa oye li pokati komimvo 8-16, nongele ya manitha omadheulo gawo ya pyokoka nawa oya tegelelwa ya ka wayimine oNorte Youth Cycling Club, nokukala aahingi yuuthanguthangu ya pyokoka moshilongo, taya vulu okukutha ombinga momathigathano.

Opo ya ye komeho nomadheulo gawo oya kwathelwa uumbasikela 8 mwa kwatelwa omakoko ko RMB Namibia okupitila mo Namibia Cycling Federation sha zi moopolohalama dhomayambule po gomaudhano moshilongo.

“Omolwa ompumbwe yoshimaliwa niikwathitho yuuthanguthangu inaawu gwana nawa ihatu vulu okudheula aanona oyendji pethimbo, ashike ondjodhi yetu okukwatha uunona awuhe momidhingoloko mboka wuna ehalo lyokuhinga uumbasikela wo wukale wa pyokoka nawa tawu kutha ombinga momathigathano ga yooloka,” Ndeshimona ta ti.

Omunambelewa gomaudhano moshitopolwa Amadhila okwati uudhano wokukayila uuthanguthangu owa kala wa talikako ashike uudhano waatiligane, ndele shika hasho nayo ngaashingeyi otaya putudhile aanona omaudhano ngoka ga kala gaaheko komikunda.

Okwa ti aanona yamwe kaya li yeshi nkene uumbasikela hawu hingwa, ashike konima yomadheulo ngoka ya ningilwa ogeya longo oshindji nongashingeyi oyeli ookapyoko mokukayila uuthanguthangu.

Oya indile elongelo kumwe lyaavali, yo mboka taya vulu okulandela aanona uuthanguthangu ye shi ninge ya tsikile nomadheulo gawo ya manguluka.

Amadhila ta ti otaku ka kala kwa longekidhwa ethigathano lyuuthanguthangu mbala, nokwa tegelelwa aanona ya za koombinga noombinga moshitopolwa shaShikoto ya thigathane po, yo taya pewa omasindano ga yooloka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here