Taya yambula po omaudhano monooli

0
29

Maria Namupala

ONDANGWA-Endiki lyoondholongo mOndangwa olyali lya longekidha uudhano wokomumvo oshikando oshititatu nuumvo.
Uudhano mbuka wa dhanenwa pokapale kendiki ndyoka mOndangwa owa kwatelamo etanga lyokoompadhi, etanga lyomokambamba, lyokomake. Oospana dha yooloka dha za komahala gi ili odha li dha kutha ombinga muudhano mbuka.

Omunashipundi gokomitiye ndjoka hayi longekidha uudhano mbuka omumvo kehe Nicolaus Mununga, okwa ti endiki lyawo otali lalakanene okuyambulapo omuthika gomaudhano goludhi kehe monooli yoshilongo, noku eta aadhani pamwe, yo taya yambula po uunongo noku ulika omaunyakwa gawo muudhano kehe.

Oospana 16 odhali dha kuthombinga metanga lyokoompadhi owa kuthwa ombinga koosipana (16), wetanga lyomokambamba owakuthwa ombinga koosipana hamano (6) omanga ovolleyball ya kuthwa ombinga koosipana ntano (5).

Ethigathano ndika lyuudhano olyeetwa poshitaafula sho ewiliko lyendiki lya mono shoopala okuhanganitha aadhani nelalakano lyokunyanyukilwa pamwe, nokutala nkene yalwe haya dhana omaudhano ga yooloka. Mununga okwa ti konyala momaudhano agehe omwa kuthwa ombinga koosipana dhaza woo mendiki, ndhono hadhi idheula etitatu kehe, ndyono olyo lya talika ko esiku lyomaudhano mendiki.

“Ngaashi tweshi tumbula metetekelo kutya otatu lalakanene okuyambula po omaudhano monooli yoshilongo otwa koneke kutya uudhano mbuka wokomumvo otawu ende tawu koko omumvo kehe, nongele to tala uudhano wetu wotango owali owala wa kuthwa ombinga koosipana oonshona ashike shoka inashi tu sitha uunye, otwa pula owala komeho,” Mununga ta ti.

Okwa ti moshigwana omuna aantu oyendji yena ohokwe yomaudhano, ta ti ayehe inaya patelwa pondje oya hala oosipana kehe yi na ehalo yi kale aluhe tayi ishangitha noku kutha ombinga muudhano mbuka.

Mununga ta tsikileko kutya omaudhano oshinima sha simana moshigwana, shono hashi tidha po ethindakano lyomadhiladhilo, hashi nyanyudha omuntu, nokulundulula oonkalamwenyo dhaantu pamikalo odhindji dha yooloka, ta ti uudhano ohawu nyanyudha aantu yo taya kala yena ombili yokomwenyo.

Uudhano wonuumvo owali wa kwashilipalekwa komudhani tanga, Elifas Safile Shivute ngoka a gandja oshipandi shooN$ 6 000, mwa kwatelwa omakopi, omatanga niikutu yaadhani.

Oosipana odha dhana neitulemo mokukondjela esindano ndyoka li na okapandi koshimaliwa osho wo omagano ogendji mwa kwatelwa no ga adhani.

Etanga lyomokambamba aakadhona oya li taya nuka moshili nokuulika uunyakwa wawo.
Aluhe methigathano kehe ohamu kala omusindana naangoka a sindika. Osipana yomendiki yoyene tayi ithanwa Oluno Beauties oyo ya dhengemo adhihe no yeya enyakwa muudhano wetanga lyomokambamba mokusindana ooN$ 2000, ekopi noombandi dhoshingoli.
Osipana yo Six Stars nayo yomOndangwa oye ya puutiyali sho ya dhengwa kOluno Beauties noya pewa oshimaliwa shooN$ 1500, omanga Afrocat Club ye etelele okano noya pewa oshimaliwa shooN$1000.

Uudhano wetanga lyokoompadhi show a thiki epehulilo Oluno Stars yomendiki oyi itaalele nosipana yetanga lyegameno ya yambukile kOshakati tayi ithanwa Brave Lions.

Osipana Yo Brave Lions yetanga lyegameno ya yambukile kOshakati oyo ya ya sindanda ekopi oombandi noshimaliwa shoo N$7 000, yo ndjoka yomendiki tayi ithanwa Oluno Stars ye ya ontiyali noya pewa N$3000, Epale ndyoka olyo lyali lya sindana po ekopi omumvo gwa ziko olye ya puutitatu nolya pewa oshimaliwa shooN$ 1500, omanga osipana yaalongi ya za mOnankali yeetelele okano noya pewa ooN$1500.

Ovolley ball oya sindanwapo kospana yo Shaaya Club ya mono N$ 2000, omanga ospana yehangano lyuupale woondhila moNamnibia, [Namibia Airport company] eya puutiyali noya pewa N$1500, nospana ya yambukile ko Grootfontein yeetelele okano.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here