Tweya a yandja omaano kumbushe

0
147
SONY DSC

Tusnelde Nghilinganye

Otamanzi-Omwedi wadja ko, Ominista yOshikondo shOmauyelele nOmakwatafano noungoba Tjekero Tweya okwa yandja omaano omakumbafa eli 37 kokinda oyo ye mu lukilwa momukunda Omatha moshikandjohoololo shaTamanzi mOmusati.

Pefimbo a li ta yandje omaano aa, Tweya okwa udaneka kutya otaka kwafela opo mbushaye a mone etungo liwa omo ounona tava ka longelwa notava ka kala ita vafi vali omhepo, outalala nodula. Okwa tumbula kutya okwa hafa unene eshi ovakwashiwana vo momukunda Omatha ve mu tofa mo, pefimbo ali eya nokutyapula pamwe edimbuluko lemanguluko loshilongo, leedula 27 neudo. Ovakwashiwana vomoMatha ovali ve mu lombwela kutya otave mu lukile okinda oyo yali tai ifanwa nedina lomukunda wavo. Okwa weda ko ta ti; ota dimbulukwa yoo efimbo a li okanona kashona navo yo ovali hava longelwa momidile domiti. Nota ti “ka nda li ndi shi shii nge ohandi ka kala omuhongifikola ile nokuli ominista. Hano nounona ava nande veli tava longelwa moshitwambe, otava ka kala ovakwateli komesho nande mopaife ka ve shi shii.” Okwa pandula yoo omuhongi wokinda Hilda Kasheeta oo, eli yamba nokutula po ekanghameno lakola monghalamwenyo younona.

Tweya moshipopiwa shaye, okwa tumbula yoo kutya momukunda Omatha okwa koneka nawa kutya kamuna omakwatafano opangodi eli nawa, eshi oshi li oshinakuwanifwa shaye, nasho ite sheefa shikale ngaho. Okwa kwashipaleka kutya okwa popya novanangeshefa ovo ve mu nyamukula nawa.” Otu lyeni meke liwa ina mutila , etungo otali uya.” Ta ti;”Nomakumbafa ndeya nayo onde a pewa kova nangeshefa ina a dja nande mondjato yange” osho a kufufilako ovakwashiwana nokukumika opo vaha loloke okuteelela. Okwa pandula yoo vali mwene womukunda Omatha eshi a yandja onhele opo pa tungwe okinda.

Kansela woshikandjohoololo shaTamanzi Johannes Iiyambo, mokutambula ko Tweya okwa pandula unene eshi Minista eya okutalela po mbushe, nokukumika ovakwashiwana.

Okwa popya ta ti; konima yemwedi nhatu ashike da pitapo, okwali va dimbulukwa oshitufi shemanguluko loshilongo,omo Minista Tweya oye ali omupopi a fimana wefiku.

Ovakwashiwana ovali va tokola opo okinda yaOmatha ve ilukile Tjekero Tweya.

Okwa kala nee ha denge nokupula nge okinda yaye opo ngo ili, nokwali a udaneka kutya okwa hala okutalela po mbushe waye nokwali nee ai meenghundafana na Kansela woshikandjohoololo shaTamanzi nokutofamo nee kutya otaka fika momafiku 27 Juli neudo opo a popife oshiwana shaye.

Osho Iiyambo a kufilako ovakwashiwana pefimbo vali veya okukunda mbushe wokinda yavo. Iyambo okwa wedako ta ti; Ohashi kala shiwa netumba linene ngee ovaleli vetu veya mokati ketu nokutalelapo oshiwana onomena wina . Otwe linekela kutya okinda ei otai ka kala ya yambuka po diva. Hilda Kasheeta omuhongi fikola okwati; oKinda ya Omatha Early child Development oya totelwepo mu Januali 2016 nounona veli ashike omilongo mbali navatano, mopaife oina ounona vefike pomilongo nhatu navatano,no shitwambwe shavo paife osha ninga shi shona lela ounona itava wa na mo vali molwashi vamwe oha veli shunamo shaashi eefikola odili kokule itava hangeko. Otwa pandula unene Tweya eshi a tambulako eindilo letu. Kepulo kutya ohava xupu ngahelipi pefimbo lodula noutalala, Kasheeta okwati; pefimbo lodula ounona ihava ongala, ashike pefimbo loutalala, ovakulunhu ohava file ngaa ounona oshisho opo ve vadjaleke nawa.

Okwa tofamo yoo omashongo oo a talela okinda yavo. Otwa pumbwa etungo nodalate yo kwaa mena etungo, oidanifo younona yo pondje noudanifo vomeni opo ounona vakale velipyakidila, mopaife katunasha. Kasheeta ota ti okwa mona omadeulo aye ko uMinistry woGender mOutapi odula ya djako. Ondali ndaya oshe shi onda tala komumbwe oyo ili momukunda wetu, okaana nge okatameke opre- primary ina ka enda mokinda, eshi ta kayi kondodo yotete ka keshisha nande osho Kasheeta a popya nomukumo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here