Moshitila Mwa Z’Ondjupa: Okwiilandela okathanguthangu, ano okambasikela kandje kotango

0
128

Oshali omomumvo 1957, sho nda mono ondhalate yandje yi li popepi nokuteka, ondi ilongekidhile okushuna kegumbo. Manga nda li ndi na ko oomwedhi mbali ondhalate yandje yi teke, onda tokola okwiilandela okambasikela kandje, nondi ilandele okambasikela koPhillip.
Elalakano lyokulanda okambasikela olya li, oku ke ka longitha ngele nda shuna kegumbo moku ka shingitha iinima yandje.
Natango sho nda kala tandi shingitha mookomboni, osha li ngaa sha dhigupalela ndje kashona okukikimba niilandithomwa kolupadhi okuza kokomboni ndjika nokuya konkwawo.

Nando nda kala tandi longele Muni gwaMbaye nuudhiginini, ondjambi ndjoka nda li handi pewa oya li ngaa ya nanga. Manga inaandi shuna kOwambo, aahona yandje yaHaiveleka gwaMuni oya longekidhile ndje ombapila yokugalukila kiilonga.

Ngame momutima gwandje kanda li nda hokwa okugalukila aahona mboka, oshoka oya li haa futu, aantu kohulo yoonyala.
Oshinima shimwe ishewe, osho shoka kutya, ombapila ndjoka nda pewa kuHaiveleka yokugalukila kiilonga, oya li yi li medhina lyomumati ngwiyaka a simokolele ndje okaholo, Longinus yaAbraham.

Sigo uunake nduno tandi kala Longinus yaAbraham? Itashi vulika. Sho nda kala mOmbaye onda koneke nokukundana wo kutya omu na ofabulika yaKeeninga, hayi futu nawa. Ngame onda li wo nda kundana kutya kofabulika yaKeeninga ohaku monika oompito dhiilonga yomalutayima haga futwa nawa.

Onda tokola oku ka konga ombapila yokugalukila kiilonga kofaabulika ndjoka. Sho nda yi ko onda adha ko Jordan yaAshipala, nokwa popi naahona, e tandi pewa ombapila yokugalukila kiilonga kOmbaye, ihe omofabulika yaKeeninga moshitopolwa sha Kernel shokupakelela oohi. Jordan yaAshipala oye a li ofolomana yaamoka.
Oshinima shokumona ombapila yiilonga yi li medhina lyandje, osha li sha nyanyudha ndje noonkondo, niilonga yomuKeeninga osho ngaa nde ke yi mona sho nda ka galukila oshikando oshitiyali kOmbaye. Okugalukila kuuhwi oshikando oshitiyali, otandi ke ku hokolola komeho.

Ondhalate yandje sho ya teka, onda shuna kegumbo.
Okutala keshina nokokambasikela kandje, onda koneke kutya onda li shili nda hwa uushimba.

Okwatya tuu eshina lyoku ka hondja kegumbo ondi na, ombasikela yoku ka shingitha ondi na, onda li wo nda landa oshipululo shoku ka pulula epya lyatate, ashike noshimaliwa wo koomuma onda li ndi shina.

Oshike we?Hako ngaa okuhwa uushimba honoo! Onda li nda nyanyukilwa okushuna kegumbo kutate nameme nokaamwameme. Iilonga yokOmbaye onda li wo
ndeyi pandula, oshoka ngame ngoka ndi na eithano lyuunangeshefa, oya li yi nine
ndje ooonzo ndatu oombwanawa dhokugongela iimaliwa yokulanda iinima
yilwe yokushingitha, osho
wo iishingithomwa yilwe mbyoka ndi na oku ka shingitha
ngele nda shuna kEvi lyIimpungu.
Sho nda zi ko kuushimba kOmbaye, onda
tameke okulanditha uunima wandje, oshoka oonzo adhihe ndatu tandi ka hokolola ngaashi tashi landula mokatendo 4.5,1 onda li nde dhi longitha nuukeka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here