Natu lundulukeni pamwe nomalunduluko muunafaalama wiimuna

0
21

Ethaneko kehangano lyaanafaalama yokomahala ga ayehe kutya aaniimuna mbaka naya dhiladhile okushonopeka omiyalu dhiimuna yawo olya pumbwa okutalwa nawa. No inashi pumbiwa li ukithwe ashike pomunkulo ihe nali kundathanwe neitulemo.
Pomimvo ndhika omuntu ino tseya we naanaa kutya onkalo yombepo nomuloka tagu landula, kutya otagu ka kala gwatya ngiini nenge uulithilo otawu ka kala wuli ngiini.

Monakuziwa omuloka ogwa li hagu kala guli nawa. Nokukala niimuna oyindji okwali omukalo gumwe nenge ogo aguke tagu kwatha okufutila iinima oyindji ngaashi oohango, omafumviko [sho oonakusa nenge aasi kwali haya fumvikwa ya dhiingilwa moombanza dhiimuna].
Aanamagumbo oya li haya longitha oonzi, iikombo nenge oongombe okufuta ooyene yomikunda omolwomapogolo ngoka ya ningi momikunda dhawo.

Iimuna oyo wo yali hayi longithwa okufutila aashiinda uuna ya yonenathana sha momukunda. Omusholondondo gwaashoka iimuna yali ya simanena pethimbo lyonale omule no itagu pu okundjokonona.

Ihe pethimbo lyonena onkalo oya lunduluka. Iimaliwa osho wo omaludhi galwe giilikolomwa ogo olupe lowpashinanena luuyamba. Ohatu futu omageelo omashona ngoka twapewa niimaliwa, niilonga yopashigwana nenge nomatokolo ga kalekwa moompangu. Ihatu tumu we aana yetu kosikola niikombo ongo ofuto aawe.

Ihe shoka sha simana oluteni nuukukutu owetu longo kutya okukala niimuna oyindji otashi tu fala moongunga oonene. Omwaalu gwaantu moshilongo ogwa ninga ogundji kutya ngaaka uulithilo owa ninga eshongo enene.

Atuhe otwa pumbwa okutopola uulithilo mboka wu li po nopethimbo lyoluteni. Katu na we oohambo nenge omalundu ga andjuka moka tatu litha iimuna yetu uuna mboka wopomikunda dhetu wa guguka. Omasiku gatya ngaaka oga pita po noga ya sigo aluhe.
Aanafaalama momahala gaayehe moKenya, Zambia nomiilongo yilwe yaAfrika oya ulukilwa omikalo omipe dhokumuna.

Shika otashi ningwa opo mbaka ya vule oku endela pamwe nethimbo lyelunduluko monkalo yombepo. Natse moNamibia otwa pumbwa wo okulunduluka opo tu endele pamwe nethimbo lyoomvula ihaadhi inekelwa we naanaa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here