Ndohotola Ndume a tonatitha ishewe yeli 300

0
224

Loide Jason
OSHIKUKU

Aantu ya konda po 300 ya kala taya lumbu nuukwatya wokwaahewete ko ethimbo nuule osho ya mono ko ishewe moshipangelo shaShikuku moshitopolwa shaMusati.

Oshikonga shokugalulila aantu omeho, sha kwatelwa komeho kOmundohotola Helena Ndume, ngoka a pewa oshilukadhina kutya ‘ondohotola mokulonga iinyengandunge’ osha tameke Osoondaha na otashi hulu nena oshiwike shika.
Oshikonga shika osha hala okugalula omeho gaamboka yakala yaa weteko uule wethimbo, sho Oondohotola ne dha za kOndowishi tadhi longo nOmundohotola Ndume opo dhi opaleke omeho gaaNamibia konyala 300.

Kundana moku popya naamboka taya monoko ishewe ngashingeyi, oya ti oyu uvite nawa sho ya kuthwa momilema.
“Ngame ngashingeyi oku za mpaka otandi ka tonatela iimuna yandje mbyoka nda etha okutonatela oomvula mbali dha piti po omanga ndali kaandi weteko,” osho Kashimbonde Erastus a hokolola ngaaka.

Kashimbonde omukalimo gwomoAmarika moshikandjohogololo shaTamanzi moshitopolwa Omusati moka omo mu na oshipangelo shaShikuku moka mwa ningilwa oshikonga shika.

Okwa hokolola kutya uule woomvula adhihe ndhoka a kala kee weteko okwa kala ashike ha thigwa megumbo omanga aantu taya ka shinga.
“ Mpoka ngaa tothigwa kaantu sho taya zi mo megumbo opo ngaa to adhika oshoka ku vula okuzap omanga inaa ya galuka. Oshali oshidhigu noonkondo ihe ngashingeyi ando okwa li inaandi kulupa ando olutondje nduka opo tandi lu thigi mpaka nena. Oshoka onda mona uuyuni uupe,” osho a ti ngaaka ye ti imemeha. Karolina Gabriel ngoka a za kOnamatanga okwa ulikile Kundana kutya ye oku wete ko sho nokuli a tumbula oludhi lwopena ndjoka ya li peke lyomutoolinkundana. Okwa ti okwa kala ethimbo ele itee li dhimbulukwa keeweteko no itaa vulu nande okulonga iilya ye mepya. Ihe okuza nena Gabriel okwa ti otaka longa nuudhiginini unene mepya oshoka okuwete kehe shoka ta ka ninga . Aakulupe ayehe mboka taya monoko ishewe oya ti otaya halele oondohotola ndhoka omwenyo omule kombanda yevi.

Omundohotola Ndume okwa ti oshikonga shonuumvo osha tamekele koKeetmanshop, tashiya mEngela, Oshakati, noshiwike shika oya shuna kOshikuku. Okwa ti kena iitya oyindji okutumbula ihe okwa pandula aaniilonga pamwe naye unene oondohotola ndhoka dha etelela iilongitho mbyoka tayi longithwa okukwathela aaNamibia . “ Mbaka ohaya zi kokule shili haya futu iinima yawo oku za koondhila, iikulya niilongitho yawo mbyoka,” osho a hokolola ngaaka.

Okwa kumike aanapolitika a ti ndika olyo ethimbo lyawo lyokukala woo taya talele po aanuvu miipangelo okuya popitha ashike opo woo nayo ya uve uugumbo nohole yaawiliki yawo. Ndohotola Ndume okwa gandja oshiholelwa oshiwanawa sha Ngoloneya Usko Nghaamwa gwokoshitopolwa shaHangwena kutya oha kutha ethimbo lya gwana konima yiilonga opo a ka talele po aavu mboka omanga yeli moshipangelo moshitopolwa she. Shoka ta ti oshapumba ihe oshasimana noonkondo adhihe oshoka itaya kala ashike yu uvite ya pumbiwa ethimbo lyomahogololo.

Mboka ya hiti oshigongalele okansela gwoshikandjohogololo shaShikuku, Modestus Amutse ngoka a ti kutya oya taambako noya nyanyukilwa iilonga yaamboka taya galulile aantu omeho opo ya kale yeweteko .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here