Omathaneko omatitano geyokomeho NDP 5

0
31
WINDHOEK, 30 October 2014 - The Smartsan recycle digester sanitation system pictured during the launching of a pilot partnership initiative between Kankama Trading Enterprises and the Environment Investment Fund (EIF) at the Okahandja Park informal settlement.

Komutoolinkundana

Evi nOmagumbo

Omagumbo nenge omalukalwa moka omukwashigwana kehe ha mwenya, ogo natango eshongo enene meyokomeho lyaNamibia.
Momumvo 2016 ooperesenda 19 dhaakalimo, moNamibia odha li momagumbo haago naanaa. Molwashoka ngaka ogali ga tungwa miinima inaayi opala okutungitha omagumbo.

Ngaka oga li omagumbo taga holoka gafa iitungwa po yopakathimbo. Ogendji oga tungwa niitungitho yimwe yali ya ekelwahi kaakwashigwana mboka tashi vulika yeli nawa monkalamwenyo. Eshongo ekwawo li na sha nomagumbo oondika kutya, oonkambadhala dhokutungila oshigwana omagumbo odha tala ashike kwaamboka ye li miilando naashika osha fala monkalo yeyokomeho lye endekela ombinga nomuuwanawa waa kali miilando.

Oshimpungu shokugumbopeka osha thikama miitopolwa itatu shi ikwatelela kiiyemo yaanamagumbo. Mbika oyo aaniiyemo yili pevi, aaniiyemo yopokati nosho wo nee aaniiyemo yopombanda. Mboka yeli mongundu yiiyemo yopevi sigo oomboka haya mono iiyemo yopokati ohaya taamba konyala okuza pooN$0.00 nooN$4 600.00 komumvo, yo mbaka oyo ya thikameka po ongundu yaamboka taya nyengwa oku ilandela omagumbo ngoka yo ya hala na ishewe oyo haya tegelele ethimbo ele omanga inaa pa holoka omwaalu gwontumba gwomagumbo omupe. Ongundu yaantu mbaka itayi piti okumona omikuli omolwa iiyemo yawo, inaa yi kola nawa.Onkene mbaka oyo ya ningi aayakulwa yomahangano ngoka haga tungu omagumbo gondando yili pevi.

Omathaneko omatitano geyokomeho otaga lalakanene okushonopeka omwaalu gwaantu haya kala momagumbo gomuthika gwoluhepo okuza pooperesenda 19 momumvo 2016 noku gu eta pooperesenda 12 uuna ngaka ta ga thiki pehulilo momumvo 2022.
Epulo oondika kutya oshike tashi imbi po, opo oshilongo shi gwanithile po aantu yasho oompumbwe dhawo dhomagumbo? Eyamukulo moshinima shika kali shi ashike limwe nenge andola epu. Kombinga yimwe oompumbwe dhomagumbo odha ninga eshongo, molwashoka etulo miilonga lyoveta tali ende kashona otali hunyamitha eyokomeho mokutunga omagumbo. Omwaalu omushona gwomagumbo momalandithilo ga go otagu nayipike wo onkalo ndjika molwashoka oondando dhomagumbo ngoka geli po ohadhi yi unene pombanda nokukala itaadhi vulika kwaamboka ye na iiyemo yili pevi.

Okutunga omagumbo ohaku wilikwa komahangano ga yooloka, go ngaka kagena ekwatathano okutala kutya moshitopolwa shontumba oshike tashi longwa mo kombinga yomagumbo . Oshikwawo onkalo ndjika yaana elongelokumwe oye fala mpoka, kutya aaningi yomilandu oye na uupyakadhi mokugongela uuyelele wa pumbiwa kombinga yomagumbo ngoka ge li po osho wo ngoka taga pumbiwa monakuyiwa. Ishewe uuna iilonga yokutunga omagumbo ya thigwa miikaha yomapangelo giitopolwa niilando , shika ohashi fala mekateko enene.Etungo lyomagumbo ohali endele wo pamwe niilonga yokuyogopeka. Okufala iiyekelwahi kokule tashi pitile momeya ogo omukalo gweyogopeko hagu longithwa miilando yaNamibia, omanga ngoka ihaagu longitha omeya oku ekelahi iiyekelwahi ohagu longithwa unene momikunda.

Oku shi tala pomuthika gwopashigwana ooperesenda ashike omilongo 54 dhaakali mo odho dhina uuyogoki nenge omukalo gwoku ekelahi iiyekelwahi tagu opalele. Eshongo ndika olili unene pombanda momikunda moka ooperesenda ashike 28 dhomagumbo odho dhina uundjugo omanga omwaalu gwooperesenda 71,5 dhomagumbo aakalimo ohaya iwatelele miihwa.Onkalo ndjika oyo oshiponga kuundjolowele wopashigwana.

Okuza momumvo 2012 uundjugo 3 855 owa tungwa miitopolwa ayihe yoshilongo, kakele koshitopolwa shaKhomas, mbuka owa tungwa koshikondo shEgandjo lyomeya osho wo eyogopeko melongelokumwe nUuministeli wEhumokomeho lyIilando nOmikunda. Omathaneko ngaka oga hala omagumbo ogendji moshilongo ga kale ge na uundjugo okuya pomumvo 2022. Unene egandjo lyuundjugo li yambuke okuza pooperesenda 28 momumvo 2016 momikunda okuya okuya pooperesenda 40 pehulilo lyomumvo 2022. Omanga miilando egandjo lyuundjugo otali yeluthwa okuza pooperesenda 77 momumvo 2016 okuya pooperesenda 87 okuthika pehulilo lyomumvo 2022. Eyogopeko otali yi wa moshipala omolwa uunkundi mokulongela kumwe kwomahangano ngoka haga tungu uundjugo momikunda.Oshikwawo oshigwana oshafa kaashi uviteko esimano lyokulongitha uundjugo konkalo yuundjolowele woshigwana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here