Ompumbwe yoshimaliwa inayi mu imba a ngeshefe

0
108

Komutoolinkundana
Windhoek

Ompumbwe yoshimaliwa okutameka ongeshefa oyo natango endangalati enene mondjila yaanangeshefa. Ihe nando ongawo shika inashi imba Wilbald Iita [41] okutisikila nokuwilika ongeshefa ye.

Iita oye mwene komuliko gwongeshefa yedhina Iihamayongwe Trading CC, ongeshefa hayi landitha iitungithi niinima mbyoka hayi longithwa esiku kehe. Ehangano ndika oli na aaniilonga yaheyali, yaali oye li moWindhoek nayatano oyeli kuumbangalantu waNamibia. Iita okwa tameke ehangano ndika omumvo 2008 naandika olya tsikile okukoka okuza mpoka. Ngashingeyi ota wilike oongeshefa dhili moWindhoek moshitopolwa shaKhomas nomOnaanda, moshitopolwa shaMusati.

Omimvo omugoyi dha piti Iita okwa landele evi moHavana shaWindhoek nokushangitha ehangano hali ithanwa Iihamayongwe Trading CC. “Konima yokushangitha ehangano nOshikondo shIipindi nOofabilika, onda patulula okasitola kokamini” Iita a ti. Sho ongeshefa ye ende tayi koko,, Iita okwa gwedha ko okulanditha ogasa yokutelekitha nokutema momagumbo. Momumvo 2015 Iita okwa egulula ongeshefa ye ontiyali yokulanditha iitungitho mOnaanda. “Onda koneke ompumbwe yiipumbiwa mbika momudhingoloko ngoka na onda li nda hala okugwanithila po oshigwana shika oompumbwe dhasho, unene tuu sho sha kala nuudhigu okuya oku ka landa kOshakati” Iita a ti.

Nedhiladhilo okutamununamo ongeshefa ye, Iita okwa ka konga ekwatho. Momumvo 2014 okwa yi koshitayi mbaanga shOmbaanga yaWindhoek shoongeshefa ooshona opo a konge ekwatho. Eindilo lye olya li lya piti na okwa vulu okutameka oshiluku oshitiyali shokutamununamo ongeshefa ye.

“Esindano lya Iita olya zi mokulonga nuudhiginini osho wo eilongekidho lye okukutha ombinga mopolohalama yoku kwathelwa pangeshefa yOmbaanga yaWindhoek” pahapu dhomuwiliki gwESME mOmbaanga yaWindhoek, Mbo Luvindao.

Oshitayi shaBank Windhoek shoESME oshina omayakulo ganuninwa aanangeshefa moku yamukula oompumbwe dhawo dhopashimaliwa. Opo yi koleke omakwatathano gayo naayakulwa yayo Ombaanga ohayi gandja omadheulo gaanangeshefa osho wo ohayi kwathele, okuya kwata keti pethimbo opo taya tameke. Omalongekidho ngaka oga odheka okukwatha aanangeshefa okuya longa nkene taya longo niimaliwa yoongeshefa dhawo. Osho wo omalongekidho ngaka ohaga kwatha aanangeshefa na kehe shimwe shopangeshefa shoka mbaka ya pumbwa okutseya.

Iita okwa valelwa momukunda Iihamayongwe moshitopolwa Omusati, nguka otagu ti oondjego dhongwe. Okwa mana elongo lye lyopaseko moseko yOpombanda yaNegumbo.

“Onda ka tsikila elongo lyandje lyokombanda yograde 12 ndele omolwompumbwe yoshimaliwa inandi vula okuli manitha. Osikola onde yi etha etandi ningi omuhingi gwotaxi,” Iita a ti.

Pahapu dha Iita, okasitola okashona okapu okuwilika, niimaliwa okutamekitha oyo iishona lela. Mokukaleka iifutwa yili pevi ongeshefa ohayi eta iihohela nenge oprofita. Ndele kombinga yongeshefa yiitungitho okwa koneke kutya monooli omuna omaipyakidhilo gokutunga ogendji “onkene uuna omuntu wa patulula ongeshefa yiitungitho otashi uvikako pangeshefa’ osho Iita a ti.

Okwa li a taalela ethigathano edhigu osho wo eshongo okuza kaayakulwa ye moku pula eyakulo lyopangeshefa lye. “Okufala iilandomwa osho shimwe shomomashongo omanene melanditho lyiitungithi, oshoka oonakulanda oya hala iinima yawo ye yi faalelwe pehala lyontumba”Iita a ti.

Ehangano lye, petameko kalya li na osheenditho okufala iilandomwa yaalandi ye komahala hoka ya pumbwa yi falwe. Okwa shuna ishewe kOmbaanga yoESME koshitayi shoka shOmbaanga yaWindhoek opo ye mu kwathe notranspota. “ Ombaanga oya pendje oshimaliwa opo ndi konge osheenditho sho ku fala iitungitho yaa yakulwa yandje” Iita a ti.

Ehangano lye otali longo nawa nongashingeyi olya ya moshimpungu shokutholoma oondhopi, shoka wo tashi gandja iizemo yili nawa. Okwa ti eshongo enene lya taalela oongeshefa dhoSME olya nkene ndhika tadhi kaleke oondando dhadho pevi ndele pethimbo olyo tuu ndyoka otadhi mono wo oprofita yili nawa. “Ethigathano po olya kindja noongeshefa ndhika odhina okugandja aluhe oondando oohwepo, osho wo odhi na oku opaleka omikalo dhadho dhoku gandja omayakulo” osho a ti. “Omayele gandje kwaamboka ya hala okutameka ongeshefa nenge taya dhiladhila okunenepeka oongeshefa dhawo, ogo okukundathana nomahangano giimaliwa ngaashi tu tye oshitayi shoESME shOmbaanga yaWindhoek okupewa omukuli nosho wo okukwathwa nkene omuntu to wilike ongeshefa yoye. Ngele oto vulu okuya ulukila omukumo, neitulomo lyoye mongeshefa yoye nena otaya kala wo yi, ilongekidha okupungula mongeshefa yoye. Ino etha po shoka wa tameke nando nando.” Iita a kumike.

Caption (Pic: Wilbald Iita a thanekwa pomukunda gwawo Iihamayongwe moshitopolwa Omusati

Caption (Pic: Wilbald.jpg):

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here