Opolosi otayi ka manga aahingi yoonkolwe pethimbo lyOlufuko

0
76

Loide Jason
ONGWEDIVA

Opolisi moshitopolwa shaMusati otayi kumagidha aahingi yiihauto unene mboka ta ye ya komaulikilo giipindi nosho wo kOlufuko ya yande okuhinga ya nwa iikolitha.

Omupopiliko gwopolisi moshitopolwa shoka Shisande Lineekela Shikongo okwa lombwele Kundana kutya opolisi ndjoka yilile po oompango dhoomoondjila oyi ilongekidha okukala ya shunitha iiponga pevi.

Onkee okwa ti ayehe mboka taya ka hinga yeli kohi yodhungo ngele oya kwatwa eta ya mangwa nena itaya ka pewa nande ompito yoku ifutila mo omanga inaaya holoka mompangu. Olufuko okwa tegelelwa lu tameka nena (metitano) momasiku 25 gomwedhi nguka sigo omomasiku gatano gaSeptemba.

Ihe Shikongo okwa ti aapolisi mboka haya tonatele oondjila otaya ka tameka oshikonga shawo shomoondjila nomashina ngoka gaantu taya ka fudhila mo onkee aahingi otaya londodhwa yi iyuthe koompango dhomoondjila ngaashi tashi vulika. “Nale aantu okwa li haya pewa yi ifutile mo ngele oya mangwa taya hingi yeli kohi yodhungo, ihe ngashingeyi osha kuthwa po. Oto holoka manga mompangu opo nduno wu pewe wu ifutile mo ngele otashi vulika,” osho omupiliko gwopolisi moshitopolwa a hokolola.
Okwa kumagidha woo aayenda opo ya kotokele oombudhi ndhoka dhi hole mpoka puna aantu aape onkee, aayenda ayehe mboka ta ye ya kolufuko naya kale ya kotokela oombudhi.

Okwa ti ethimbo olyo tuu ndyoka oyendji ohaya kala ya kanitha omaliko gawo okupitila moohauto dha tewa, oku yakulwa uundjato nosho wo okuyugwa kwa homatwa.

Okwa ti aayendi yokoompadhi nayo ohaya kala ya ninga iihakwanwa yokulyatwa koohauto onkee Shikongo ota kumagidha kutya naya nwe noshinakugwanitha.

Okwa ti omanga woo inaa ya taaguluka oondjila ya kale ya tala nawa koombinga adhihe oshoka shoka otashi ya keelele okulyatwa koohauto. Shikongo okwa ti naya tonatele woo omaliko gawo ngele taya ende koompadhi ngaashi oongodhi dhawo dhopeke nenge oondjato dhawo dhopeke. Okwa ti ngele oya kala woo yeli kohi yodhungo ondhigu nena shoka otashi ka kala oshidhugu okukala yewete omahauto uuna taya taaguluka opate.

Caption (Pic: Lineekela Shikongo): Seargent Lineekela Shikongo omupopiliko gwopolisi yomoshitopolwa shaMusati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here