Sally natango a pititha okavidio okape

0
35

Pinehas Nakaziko
Windhoek

Omuimbi omukiintu gwewi ewanawa ngele tashiya moku imba, Sally Boss Madam, osho a pititha ishewe okavidio ke okape kongalo yedhina, What you say, shoka tashi ti oto ti ngiini. Ongalo ndjika oye ya konima sho Sally a li a pititha okavidio ke kotango kuyele nuumvo, kedhina Natural, hoka ka kala taka inyenge nawa konyala oshilongo ashihe.

What you say, ongalo ndjoka ya ningilwa omikwelengendjo kuK-Boz, nokavidio okathanekwa kehangano lyoReggie Films, melongelokumwe noDesert Films.

Okavidio haka otaka inyenge nawa komapandja gointaneta, nopethimbo ndika oka talika kaantu ye vulithe 12 000. Ongalo ndjika otayi inyenge ishewe nokudhana onkandangala mooTV dhomoshilongo. Okavidio haka oka tamekele ishewe oku ulikwa koTrace Africa, Etitatu lyoshiwike sha ziko.

Sally omwedhi nguka okwa li ishewe a mono onkundana ombwaanawa sho a hogololwa natango methigathano lyaahikingalo megandjo lyomakopi pondje yoshilongo, mongundu yomuhikingalo dhingi moSouth Africa.

Ekopi limwe oondyoka lyoAll Africa Music Awards (AFRIMA), hali dhana unene pehulilo lyomvula moLagos, Nigeria, omanga limwe lyoAfrican Muzik Magazine Awards (AFRIMMA), hali dhanwa muKotoba, moDallas, Texas.

Sally okwa li a hogololwa nongalo ye ndjoka ‘Bim Bim’, ndjoka a imba pamwe nomwiimbi omuSouth Africa, Busiswa. Sally oye ishewe omusindani gwekopi ndyoka lyoAFRIMA onga oye omuhikingalo omukiintu mUumbugantu wAfrika omvo gwayi, nongalo ye Natural.
Momathigathano ngaka omape, Sally ota kondjithathana naahikingalo mboka yadhenga mbanda aaSouth Africa ngaashi Babes Wodumo na Busiswa. Omukwateli komeho gwaSally, DJ K-Boz, okwa ti yo oya nyanyukwa okukala ya hogololwa, naashika otashi ulike kutya oshitalenti she oshi li pomuthika gwopombanda.
Okwa kumike aalanduli ye opo ya tameke okuhogolola Sally opo a sindane ethigathano ndika://afrimma.com/nominee-list-for-2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here