Aayambidhidhi ya Grace Mugabe ya holola omadhiladhilo

0
207
(FILES) This file photo taken on June 02, 2017 shows Zimbabwe first lady Grace Mugabe addressing the crowd during a Zimbabwe ruling party Zimbabwe African National Union Ð Patriotic Front (ZANU-PF) youth rally at Rudhaka Stadium in Marondera. South African police on August 15, investigated an alleged assault by the Zimbabwean first lady Grace Mugabe on a model who was in a hotel in Johannesburg with her two sons. Grace Mugabe is alleged to have attacked Gabriella Engels, 20, with an extension cord on August 13, leaving her with wounds on her forehead and on the back of her head. / AFP PHOTO / Jekesai NJIKIZANA

Omutoolinkundana
Harare

AaZimbabwe omayovi oya nyanya momapandaanda gaHarare oshiwike shika taya yambidhidha Omukulukadhi gwotango nenge Lady Grace Mugabe, ngoka a henuka omalundilo gokuponokela, ega ningilwa moSouth Afrika. Lady Mugabe okwa longitha egameno lyopaudiplomate opo kaahokololithwe omalundilo ngoka mompangu.

Omunyanyo nenge omaarchinga ndjoka oya longekidhwa kongundu tayi pangele yo ZANU-PF, ndjoka hayi wilikwa kOmuperesidente Robert Mugabe. Omunyanyo ogwa ningwa iiwike iyali konima sho kwa kundanekelwe kutya Mee Grace okwa ponokele omukadhona oomuuliki gwiizalomwa sho anuwa a li mekwatathano nomwanamati mohotela moJohannesburg.
Grace Mugabe okwa popitha omunyanyo nguka guukwawo wanankali sho aayambidhidhi ya thiki poombelewa oonene dhongundu yoZANU-PF moshilandopangelo Harare.

Okwa lundilwa anuwa a ponokela Gabriella Engels nongodhi yolusheno mohotela moka aanona ye yaamati ya li haya zi.
Aanyanyi oyendji yomuyo aakiintu naamati aagundjuka ya zala omizalo dhongundu oya li taya igidha noku imba omaimbilo taga tanga “Dr Amai” (Meme Dokotola).
Aalandithi yamwe yomomapandaanda oya lombwele AFP kutya oyali ya thiminikwa oku edhila oongeshefa dhawo nokuwaimina omunyanyo.

“Tse otatu yambidhidha Meme Dokotola nOmuperesidente sigo omomahogololo gomomumvo 2018,” osho omukulukadhi omugundjuka keena iilonga Belinda Sunga, a ti noku gwedha po a ti oha hupu mokulonga iilonga mbyoka hayi gandjwa kongundu yawo.
Omuperesidente Mugabe, 93, ngoka eya koshipundi momumvo 1980, okwa tegelelwa ishewe a thikame momahogololo gomumvo 2018, nomukadhi okwa talika ko ongo tashi vulika okandindate tayi mu landula ngele okwa thigipo ombelewa yuupresidente.
“Tse otweya mpaka okunyanya nokusikumudha eyambidhidho lyomuperesidente gwetu nomukulukadhi gwe,” osho Lovemore Goka, 22, omakeeninga a ti ngoka a zi ko

Gokwe oshinano shookilometa 340 , okwe ya nosheenditho sho ZANU-PF. “Engels keshi omuyengeli epulakata limwe osho lya nyolwa” “tse otwa thikama pamwe naMeme gwetu , Dokotola Grace” osho epulakata ekwawo ishewe lya nyolwa.
Engels okwa mono oshiponga moshipala sho ongodhi ndjoka a dhengithwa anuwa ye mu ningi oshilalo, okwa li a patulula oshipotha popolisi a ti okwa ponokelwa nelalakano lyoku ehamekwa.
Ongundu yompilameno yaZimbabwe Movement for Democratic Change (MDC) oya ti aanyanyi oomboka omuntu to ya, tsilepo meho mokuyambidhidha epangelo lya Mugabe na otaya kongo uuwanawa okuza kepangelo”
“Ngele ando opena okumaarchinga andola hoka otaku ningwa kuli ompinge naGrace Mugabe” omupopiliko gwoMDC, Obert Gutu osho a lombwele AFP.

“Omunyanyo nguka ogo eshundululo lyaakiintu.Kali ena omukalo omuwana okugandja ombili konima yokupewa egameno lyopaudiplomate shoka sha ningwa pamukalo tagu eta omaipulo.”
Oshifo shepangelo Herald oshiwike shika osha nyanyangidha oshifo sha gwedhwa po tashi simaneke iilongayakulo yalongwa kuLady Grace Mugabe na oshe mu popi kutya oye omuvali omuholike gwoshigwana.” – NAMPA / AFP

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here