Omauliko gIipindi naga kwathe aanangeshefa aashona

0
33

Otashi kumike okumona kutya ehalo oku ulika iipindi momauliko gIipindi gokomumvo gaNgwediva inali shonopala. Pahapu dhaalongekidhi yomauliko ngaka auliki oya yaleka omahala gawo ngaashi shito naangoka gokukala mOngwediva nomomudhingoloko ogu udha.

Oshitayi shehangano lyaanangeshefa shokuumbangalantu nenge NCCI osha koneke wo kutya omauliko giipindi ohaga yelutha po omahupilo unene pomahala mpoka taga ningilwa. Ngoka gomOngwediva otaga kwatha okuyambula omahupilo kiitopolwa yokolundume unene tuu pethimbo ndika omahupilo kaa ge li naanaa nawa.

Shoka sha pumbiwa okupulwa ooshika ngele aanangeshefa yokolundume aanene naashona ohaya mono tuu uuwanawa lela momauliko giipindi.
Omauliko giipindi oge na okukala oshilondelo shaanangeshefa aashona, ehala moka mbaka ha ye ya oku ulika iilongomwa yawo kuuyuni auhe osho wo koshilongo ashihe.

Konima yomauliko aanangeshefa mbaka oye na okushuna kegumbo nomathaneko omape, ga nkene taya koke ooongeshefa dhawo, ye na wo uuyelele noonomola dhomakwatathano nomahangano ngoka taga vulu okuya kwatha. Ye na omaukwatya gaanangeshefa yalwe muuyuni mboka ye na ehalo okulanda iinima okuza moNamibia.

Ngoka ogo omadhiladhilo gomauliko giipindi, naangaka oge na okukala taga longo apehe mpoka tapa ningwa omauliko kutya nee, Ongwediva, Okakarara, Opuwo, Gobabis, Rundu, Eenhana, noWindhoek. Omauliko giipindi kage shi ashike okuhila aanangeshefa naapunguli opo, ye ye ya tunge oongeshefa mondoolopa yontumba.

Elalakano lyago nali kale oondyoka lyoku kwatha aanangeshefa aashona miilando opo ya koke, ya vule okutamununamo oongeshefa dhawo, okudhi fala koondoolopa dhilwe moshilongo, osho wo kondje yoshilongo nonando mondoolopa moka ongeshefa ya tameka omo tamu kala moombelewa oonene dhayo.

Aalongekidhi ayehe yomauliko giipindi moNamibia naya kale nedhiladhilo ndika momitima dhawo. Kutya ongo aalongekidhi oyena okupitilila poshinima ashike shoku ulika iilongomwa uule womasiku gontumba taa tegelele ishewe omumvo tagu landula, ye endulule oshinima osho tuu shoka. Ihe oya pumbwa okutala nkene taya kwatha aanangeshefa aashona opo mbaka ya koke nokuninga aanangeshefa aanene ngaashi oongeshefa dhaPupkewitz nenge ndhoka dhomongundu yaO&L .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here