Va hongwa okuyambula po outalelipo mo//Karas

0
67

Tuulikki Abraham
Lüderitz

Ovanyasha 26 vadja meedoolopa da yooloka moshitukulwa sha//Karas, ovali vakufa ombinga momadeulopukululo oule woshivike, omo va ndungikwa nghene, vena okuli unganeka, va dule okutota po eengeshefa davo.

Ova, hongwa yoo nghene tava dulu okulimonena eemhito doilonga, va dule okuxumifa komesho eenhele domapashiono nhatu tadi ka patuluka mo//Karas. Omadeulo okwa ningilwa pondje yodoolopa ya Lüderitz, kOntanda poKolmanskop omwedi wa djako. Omadeulo okwa longekidwa kouMinisteli wOmudingonoko nOmapashiono, melongelokumwe, nouMinisteli wOvanyasha, oshoyo ongongahangano yovanyasha moshilongo, [National Youth Council of Namibia]. Ovanyasha ova pukululwa, moinima, ngaashi ouyelele kutya mo//Karas otamu ka yeululwa eenhele nhatu domapashiono, novanyasha ovapumbwa okuliunganeka nawa nokutula po, omafaneko ongeshefa vaka dule okuyakula ovapashiyoni ovo tava ka kala nokutalela po eenhele da tya ngaha. Opo va dule okudilaadila nghene vena okuyambula po eenhele edi, ovapumbwa yoo owino, wa nghene vena okuliunganeka nokutota po ongeshefa. Onghene ovanyasha ava ovali yoo va deulwa, nokupewa owino wokulongekida nokushanga omafaneko ongeshefa. Ova pewa yo omadeulopukululo kombinga youndjolowele, na unene tuu kombinga yombuto yo HIV/ADIS.

Ovakufimbinga ovadja moLüderitz, Aus, Keetmanshoop, naOranjemund.

Immanuel Imbili, omunyasha womOranjemund, ota hokolola kutya, omadeulopukululo, okwe va pashula noku va yelifila kutya opena eemhito da ye ulukila ovanyasha, shama ashike ta ve li unganeke nawa, opo vadule oku ke di longifa. Omukwatelikomesho wondudahangano yovanyasha moshilongo Mandela Kapere, naye okwa li a mona omhito yokukala pomadeulopukululo aa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here