Futa iifendela yEpangelo…Okwaafuta okudhipaga po oshilongo sha pumbwa iimaliwa

0
44

Desie Heita

WINDHOEK-Epangelo olya tseyitha kutya ethimbo lyesilohenda ndyoka aafendeli ya li ya pewa petameko lyomumvo nguka opo ya opaleke onkalo yawo yiifendela otali lelepekwa sigo omuMaalitsa 2018. Shika otashi ti oongeshefa noohandimwe mboka inaaya futa oongunga dhawo dhiifendela oyena ethimbo oku shi ninga sigo omuMaalitsa 2018.

Aafendeli moNamibia oyena oongunga dhepangelo dhoodola oobiliona ne (N$4 billion), molwashoka inaya futa iifendela yawo okuza omumvo 1997. Ngele komwaalu ngoka okwa gwedhwa iihohela nena oongunga ndhoka aaNamibia ye na nepangelo odho oodola oobiliona 19. Ndele nee epangelo sho lya hala okukumika aafendeli ya fute oongunga dhawo olya tokola opo mbaka ya fute ashike oongunga dhiimaliwa yiifendela mbyoka omufendeli kehe inaa futa.

Okokutya ,epangelo otali kutha iihohela mbyoka hayi gwedhwa, kiifendela uuna omuntu wa tokelwa okufuta mbika ngaashi shuuthwa.
“Oshikondo shIimaliwa otashi ka kutha po omageelo ngoka ga li ga tulwa komiyalu dhaafendeli ye na oongunga nepangelo osho wo mboka inaa ya gandja oombapila dhawo dhiifendela kuyele. Otali ka dhima po wo ooperesenda 70 dhiihohela mbyoka ya gwedhwa komiyalu ndhoka dhali inaadhi futwa kaafendeli.

Shika otashi ningwa ashike uuna omufendeli a futu oongunga dhe dhomwaalu gwiifendela ye aguhe gwiigwana po, kokutya omwaalu ngoka uuthwa a fute ongo omufendeli eli pomuthika gwiiyemo yontumba ngaashi tayi monika moshimpungu pev lyoshinyolwa shika. Okwa tegelelwa wo a fute ooperesenda 30 dhiihohela mbyoka ya gwedhwa komwaalu ngoka,” osho Amushanga omukuluntu moshikondo shIimaliwa Ericah Shafudah a popi momasiku 4 gaSeptemba.

Namibia okuna aafendeli konyala, 600 000 naantu 500 000 gaambaka oyo oohandimwe omanga yeli, 30 000 omahangano nenge oongeshefa naamboka ya hupu ko oya thikama moongundu dhilwe.

Aanangeshefa mboka ihaa ya futu iifendela oya indilwa ya inyolithe methimbo ndika lyesilohenda, opo ya tameke okufuta no kaaya nyenyetelwe sho inaa ya futa iifendela oomvula ndhoka ya li ina yiinyolithila iifendela yepangelo.

Epangelo ohali mono iiyemo yalyo okuza maantu mbaka, ngaashi nuumvo olya tegelela okumona iimaliwa yomutengenekothaneko goobilliona N$62,54 okuza moondjato dhoohandimwe mboka osho wo oongeshefa ndhoka.

Ihe Namibia okuna eshongo enene pethimbo ndika okugongela iifendela ya gwana tashi ti ota ka gongela iifendela iishona molwashoka omaipyakidhilo momahupilo ngaashi oomina, nuunamapya osho wo iifendela okuza momahangano goongeshefa nuumvo oga nkundipala.
Omiyalu otadhi ulike kutya oshilongo inashi kala tashi mono iiyemo ya gwana okuza miifendela omimvo mbali dha piti.

Uupyakadhi wumwe owa etwa keindjipalo lyaantu moshilongo, ya ninga oyendji okuyeleka niiyemo mbyoka oshilongo tashi longitha okupalutha mbaka okuza moonzo dhasho ndhoka inaadhi eta mo oshindji ngaashi shito, uuna ndhika ngaashi okawe, ongopolo, ouraana, oshingoli nosho tuu ya landitwa kiilongo yopondje. Elanditho lyiimuna yetu osho wo onyama noohi ko Europa nayo woo ye eta iiyemo ya nkundipala. Oshikwawo iimaliwa mbyoka oshilongo hashi futitha iilongo muAfrika mbyoka hayi longitha etuliloskepa lyaNamibia okupitithila mo iilandomwa yayo naambika wo oya shuna pevi.

Omolwonkalo ndjika oshilongo osha pumbwa okugongela iifendela mbyoka aafendeli ya ningi omasiku inaa ya futa. Shika oshikando oshitiyali epangelo lya gandja esilohenda kaafendeli opo ya fute iifendela yawo. Petameko lyonuumvo sigo omuJuni aafendeli oya li ya pewa ompito ndjika. Ihe aafendeli ashike aashona oyo ya longitha ompito ndjoka noku futa oongunga dhawo ndhoka dha li dha etamo oodola oomilliona N$242,78, dhomoobilliona ne (N$4 bllion) ndhoka epangelo lya tegelela aafuti yiifendela ya kale ya futa okuya muJuni gwa piti.

Aantu ayehe oya tegelelwa ya fute iifendela ndele haamboka ashike haya longele epangelo. Pauyelele mboka wa gandjwa kepangelo omuntu kehe ha mono ondjambi ndele ndjika oya pitilila poodola N$50,001 komvula oku na okufendela. Kokutya omuntu ngele oha kwata oodola N$4,166.75 oku uka pombanda komwedhi nena oku na okufuta iifendela yoodola N$9,000.10 omumvo kehe. Aantu mboka haya mono ooN$50,000 komumvo nenge ooN$4,166 komwedhi noku uka pevi inaya tegelelwa ya fute iifendela.

Nando oho ilongele mwene na oho mono iiyemo yi vule ooN$4,166.75 komwedhi owa tegelelwa wi ishangithe opo wu fute iifendela.Omahangano nago ohaga futu iifendela, agehe oga tegelelwa okufuta iifendela yooperesenda 32 dhovenisa ndjoka ga longa mokungeshefa kwago omumvo kehe.

Iifendela ohayi futwa wo komakwashilipaleko gelongo lyaanona ngele oshitopolwa shiimaliwa mbyoka osha longithwa sha, shilwe shaashi iinyangadhalwa yelongo.

Iimaliwa ya nanwa mekwashilipaleko ndyoka oshitopolwa shimwe shayo oshina oku futilwa iifendela.
Uupakete waamboka ya kuthwa miilonga ihawu futithwa iifendela ndele ngele omuniilonga okwa kutha mo iimaliwa ye moshiketha shopenzela nena okapambu hoka a kutha mo otaka kuthwa iifendela.

Osho wo uuna omuntu a kutha ooperesenda 50 dhopenzela ye nenge iimaliwa yokuya mevululuko nena mbyoka nayo ohayi kuthwa iifendela. Aanafaalama nayo ohaya fendelithwa sha faathana ngaashi ashike oohandimwe nomahangano, unene tuu mboka yeli mokufaalama ethimbo alihe.

Shika otashi ti omunafaalama nguka oku na okufendela okukutha miimaliwa mbyoka ha mono okuza muuna faalama omumvo kehe.
Tashi ti ngele omunafaalama okwa longele nawa omumvo nguka nena iifendela ye otayi kala oyindji omanga uuna inaa longa oshindji iifendela ye otayi kala iishona.

Ngele ofaalama oya shangithwa ongo ehangano nena ndjika otayi futu iifendela yooperesenda 32 moprifita ndjoka ya longa po omumvo kehe. A shike opena onkundana ombwanawa kaanafaalama mboka ihaaya longo ethimbo alihe, kokutya mbaka inaya pumbwa okufuta iifendela oshoka ihaya mono iiyemo yi iwetikile tayi holoka sha faathana omwedhi nomwedhi.

Mbaka oya tegelelwa oku kala nomishangwa kombinga yelongitho lyiiyenditho yawo opo ya ulike kutya ohaya longitha iimaliwa oyindji miilonga yuunafaalama. Momambo ngoka otashi ka ulika kutya omunafaalama ota longitha iimaliwa oyindji miinyangadhalwa yuunafaalama onkene nguka ina pitikwa okufuta iifendela.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here