Nakuhepeka omukiintu gwe mompangu

0
557

Maria Namupala

ONDANGWA-Omulumentu omunamimvo 31 ta tamanekelwa ehepeko nedhengo kolutu, kohi yokatendo komahepeko gomomagumbo, oshowo okuningila omukiintu gwe omatilitho okwa holoka mompangu yamangestalata mOndangwa oshiwike shika.

Omutamanekwa Timoteus Kamati Niitembu okwa kwatwa po kopolisi oshiwike sha zi ko, sho kwa lopotwa ta monitha iihuna omukiintu gwe ngoka taku ti oya kala megumbo limwe, notaku hokololwa a kala wo te mu ningile omatilitho.

Oshiwike sha ziko okwa li a dhenge nokuehameka kuume ke Ester Matemba noshiti oshikukutu moshipala, nokwa li eehamekwa noonkondo shono she eta opo a taambelwe moshipangelo shaNandjokwe, ashike otaku hokololwa eli monkalo ohwepo. Oshiningwanima shika osha ningilwa momukunda Oshituya mOkankolo.

Omutamanekwa okwa holoka komeho gamangestrata Peter Nangula, osho wo omukalelipo gopaveta gwepangelo Bruno Muterembi. Molwaashoka omutamanekwa opo a holoka mompangu oshikando she shotango Muterembi okwe mu tseyithile uuthemba we.

Okwa tseyithilwa kutya okuna uuthemba wopatatu, okwi ikongela hahende temu futu yemwene, nenge a konge hahende gwepangelo mono a pumbwa uudhithe oombaapila nenge ote ki ipopilako ye mwene, sho a pulwa okwa ti ote ki ipopila yemwene esiku lyiihokolola.
Oshipotha she osha undulilwa komasiku 14 Novomba nuumvo, no ina pewa ompito yokwi ifutilamo ota kala mondjedhililo sigo esiku ndyoka taka holoka ishewe mompangu.

Mangestrata Nangula okwa ti omufekelwa ita pewa ompito yokwiifutilamo, oshoka oyena uumbanda kutya pamwe otaka ya omakonakono gopolisi moshipala molwaashoka ogeli ponkatu yopetameko lela, noya tila kutya otaka tsikila nokuhepeka omukiintu gwe ngoka ati ina pewa uuthemba wokwiifutilamo manga.

Natango omulumentu gomimvo dhopokati Ipinge Fillemon Nangolo okwa holoka mompangu ya mangestrata gwOndangwa, ta tamanekelwa edhengo nehepeko kolutu lyoshilyo shopolisi yoshilongo.

Otaku hokololwa omufekelwa a dhenge nokwayi iilonga yopolisi moshipala pethimbo yaadhika yili miilonga tayi ningi omakonakono nomapekapeko pomalukalwa ga Kaniita mOndangwa. Omufekelwa ina pulwa a tye sha na ihokolola oyu undulilwa komasiku 16 Novomba nuumbo.
Na ye okwa holoka komeho gomupanguli Peter Nangula, osho wo omukalelipo gopaveta gwepangelo Bruno Muterembi. Okwa pewa ompito yokwiifutilamo noshimaliwa shooN$500.00 , nompangu oye mu londodha kaahedhe popepi nomutulimo goshipotha, ye ine mu piyaganeka nande.

Okwi indilwa akale a holoka kompangu mesiku lya tumbulwa metetekelo, ota tamanekelwa ehepeko nedhengo osho wo okuya iilonga yopolisi moshipala.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here