NFA a yamukula kombinga yekopi lyaKanu

0
139

Shipi Elago

ONGWEDIVA-Ehangano lyokatanga kokoompadhi moNamibia olya li lya yamukula omipopyo kutya inali yamukula ombapila ndjoka ya li ya tuminwa kewilikongundu .

Omunambelewa gowNFA moshitopolwa shaMusati Jacob Kasheya pethimbo a li moonkundathana naKundana okwa holola kutya Kanu Amadhila newiliko lyuudhano we ota ya popi dha nakalindi oshoka moohapu dhawo kamuna oshili. “Ombapila ndjoka oya li ya thikile miikaha yandje na ongame nda li nde yi tumu koVenduka hoka ya li ya pewa eziminino nokugalukila kombelewa yetu kUutapi hoka ndali nde yi gandja kewiliko lyuudhano mbuka pwaana omaongaongo,”Jacob ta ti.

Okwa ti Kanu na popye oshili kutya uudhano okwe wu kalekele shike ndele haku gandja ombedhi kuNFA oshoka yo oya longa iilonga yawo pwaana okukakadhala.

Okwa ti inaya nyateka nando edhina lyaNFA oshoka yo oya li ya longo iilonga yawo naana ngaashi ye shi indilwa ye shi ninge.
Sho Kundana a li a ningi omakwatathano nomuPresitende gwoNFA Frans Mbidi okwa li a ti ke na ontseyo moshinima shoka, oshoka NFA olyo ehangano enene na oli na omihandjo odhindji onkene ngele eindilo ndika olya li lya pewa mboka yi inekelelwa oshinakugwanithwa sho ku tala omaindilo ngoka nena okwi inekela oya longa iilonga yawo ashike okwa ti uudhano mbuka opo te wu uvu lwotango ngaaka.

Okwa ti eeno NFA okuna omilandu ndhoka dhina okugwanithwa po uuna ootonamende tayi kuthiwa ombinga koosipana hadhi dhana mooliha dhi imanga kumwe naNFA.

Okwa ti kehe otonamende ta yi longekidhwa moshilongo ya guma oosipana dhomoliha nena oyi na okukala ya talululwa noku pewa eziminino kuNFA. Kepulo kutya omolwashike ootonamende dhina oku pewa eziminino Mbidi okwa ti NFA okuna oshinakugwanithwa shoku kaleka po aadhani mboka yi ishangitha kohi yooliha oonene moshilongo, noku kalekapo oompango dhaFIFA ehangano lyokatanga kokoompadhi muuyuni ndyoka ha li tula po omilandu nkene uudhano wuna okweenda muuyuni awuhe. Okwa ti kehe uudhano tawu inyenge moshilongo pokati koosipana dhooliha dhiimanga kumwe naNFA owa pumbwa okukala wa tseyithilwa NFA, ta gandja oshiholelwa ta ti Oshakati City ita yi vulu ashike okulongekidha uudhano wopambili noYoung Chiefs pwaana eziminino lya NFA, aluhe oyena okutseyithila olutu talu lele okatanga opo ashike taya vulu okudhana. Okwa ti oosipana ndhoka itaa dhi iyutha koompango ndhika, omilandu opo dhili nkene yena okusitalafwa nando omageelo ina ga faathana shi ikwatelela kuunene woshipotha.

Ta ti omageelo gamwe oga nika okufutithwa omanga galwe ohaga eta opo osipana yi kuthwe mo muudhano waNFA pakathimbo nosho tuu.
Oonkambadhala okumona Kanu ye mwene inadhi pondola sha , ashike gumwe gwomiilyo yongundu longekidhi yotonamende yaKanu okwa li eekelehi omipopyo dhokutya ombapila oya li ya yamukulwa , ta ti oya li ashike ya pewa eziminino okupitila moofunguna. Ta ti eyamukulo lyomotelefona ka lya li tali vulu okwiinekelwa, na olya li lye ya kwatoka omanga ya li nale melongekidho lyo kushunitha uudhano mbuka monima.

Okwa ti oye na oshigongi moka taya ka tokola onakuyiwa yuudhano mbuka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here