Aantu oye shi lyapopi, kaye shi lyamwena

0
81

Aantu oye shi lyapopi, kaye shi lyamwena Omukulu gwonale okwa tile okumwena okuzimina, yo aantu oye shi lya popi ka ye shi lyamwena. Ethimbo olindji aaNamibia ohatu kala unene twa mwena, itaa tu popi, no nande otwi ithanwe kiigongi tu gandje omadhiladhilo getu.

Omolwashike ngawo? Ongula, sho oshinima shayi miilonga, nena opo ihe aantu taapopi: Aaye omadhiladhilo ngono inaga ngongwamo, aaye, ando okwa li ngaa nee mwa ningile…Akwetu! Ngweye owa li peni sho ethimbo lyiigongi lyali tali kongo omadhilaadhilo?
Shika otashi popilwa kiinima oyindji. Iiwike mbika moshilongo omuna – oompata kombinga yeindilo lyaaChina ya hala okutunga po uutomeno wonyama yuusino moshilongo. Omaindilo guutomeno ngano oga piti miifo. Ihe olundji aantu oya mwena. Elalakano iinima hayi tulwa miifo opo oshigwana shi gandje omadhiladhilo gasho, piigongi nenge momukanda to shanga owala ndee to tumine kondjukithi ndjoka ya gandjwa. Ihe aantu oya mwena. Ngashingeyi evi nenge ehala sho lya gandjwa kOutjo kaanangeshefa mba yiitula kumwe naaChina opo yatulepo okatomeno, opo ihe aantu taa papudhuka. Hwepo, mOkahandja aakalimo mwiya oye endelele manga evi inaali gandjwa. Etaa yi moonkundathana nakansela gwondoolopa.

Shino otatu shi gandja owala ongo oshiholelwa kutya aakwashigwana olundji ohaa kanitha oompito dhokugandja omadhiladhilo gawo.
Omvula ndjika oya li yi na iigongi oyindji, ngaashi sho shali ko shevi. Koombinga dhimwe oshigongi shono oshali shina owala aantu taa yalulwa. Mba inaaya, yako, ongula oyo ya geya, taapula kutya oshike itaa mono omavi nenge oofalama. Okutya no kuli yamwe ya ka pule omolwashike oshigongi oshitiyali shevi shuundulilwa komeho.

Omwali wo muna oshigongi shethimbo, tashi pula ngele aantu oya hala owili yi kale hayi shendje puutalala nenge inayi shendja. Ongaashi owala aantu mba ya yi kiigongi mbyono kaa ye vule pwaamba ya yileko nale omvo gwa yi. Aantu aashona lela lela. Opo oveta ndjono yi shunwe koshigwana, Oparliamende oya li ya mono kutya aantu aashona ya li ya kutha ombinga miigongi mbyo. Taku tiwa nee, naku ningwe iigongi iipe, opo aantu ayehe ya mone ompito yokugandja omadhiladhilo gawo. Aawo, kashiivule. Pomahala gamwe Meme Pendukeni Ivula-Ithana okwe kiimona owala a kuutumba, naaniilonga yepangelo yakwawo oyo ayeke, ya kalela iipundi kaayina aantu. Ihe, tegelela owala wu tale. Pethimbo lyuutalala omvula tayi ya, oto ka mona aantu taa nyenyeta kutya oshike owili itaayi shendje ngaashi kwali hashi ningwa, taa kala ya geya sho epangelo inaali popya tango naantu komikunda ngele oya hala owili yi shendje puutalala. Ya dhimbwa nale kutya, iigongi oko ya li ihe naaya ko!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here