Omathaneko omatitano geyokomeho NDP 5: Egameno lyuushitwe

0
27

Omutoolinkundana

Windhoek-Namibia oshilongo sha yambekwa noonzo dhopaushitwe ngaashi iikwakuti, oohi, omakuti, iikwamina osho wo oonte dhetango dha pitilila nombepo hayi pepe pwaana efudhe po miitopolwa yimwe unene ngaashi komunkulofuta gokuumbugantu, mbika iyali oyi li nawa okukala oonzo dhoonkondo dhopaushitwe.

Iikondo yuunangeshefa ya yama kelongitho lyoonzo dhuushitwe oyo yimwe yomwaambyoka hayi e ta oshindji momahupilo goshilongo na ishewe oya kuta konyala omwaalu gwaaniilonga ye vule pooperesenda 30 dhaaniilonga ayehe haya longo moshilongo. Oshikwawo konyala ooperesenda 70 dhaaNamibia odhi ikwatelela koonzo dhopaushitwe opo dhi imonene iiyemo, iikulya, omiti noku gwanitha po oompumbwe dhawo dhuukalinawa, iitemitho, nosho wo omahala gokukala.

Konyala oshitopolwa shoshilongo shuunene woopelesenda 44 oshi li kohi yegameno lyuushitwe opo oonzo ndhoka dhili mo dhi vule okulongithwa no itaa dhi hulu po nokukala dha pumba, kokutya dhi vule okukala po nokulongithwa kepipi ndika nokomapipi agehe taga landula omimvo odhindji. Namibia okwa tsikila okukumika aakwashigwana opo ya kuthe ombinga megamenene po lyuushitwe niikwakuti ya mo naashika osha fala mpoka kutya moshilongo omuna omahala guushitwe ga gamenwa miitopolwa ya ayehe 82 ga indjipala okuza pomahala 66 ngoka ga li ga tungwa po omumvo 2012.

Omahala ngaka oga thikamena po oopelesenda 54 dhevi lya ayehe moshilongo.Omahala guushitwe wa gamenwa oga etele mo iiyemo konyala yooN$91,2 oomilliona, momumvo 2014 mbyoka ya yi moondjato dhoshigwana shomomidhingoloko ndhoka na ishewe omahala ngaka ga gamenwa oga kwathele oku eta po oompito dhiilonga kaantu 5,808, mboka konyala ya palutha aantu oohandimwe ye thike 170 000. Nando egameno lyuushitwe olili komeho ngaaka, olya taalela eshongo okuza kaakongo yaa li paveta mboka haya dhipaga iinamwenyo mbyoka ya gamenwa momahala ngoka.Oshikwawo ope na wo uupyakadhi weipumomumwe lyaantu niinamwenyo, ngaashi oonkoshi ngele tadhi li iimuna yaanahambo, nenge oondjamba tadhi hanagula po noku lya po omapya gaantu miitopolwa moka hadhi ende.

Omathaneko ngaka otaga lalakanene opo uuna taku thikwa komumvo 2022, oshilongo otashi kala tashi vulu okuwilika nawa oonzo dhasho dhopaushitwe nuukeka nomuuwanawa waantu yamo.

Egameno nekaleke po lyuushitwe noonzo dhamo olya taalela omashongo ngoka taga etwa kekoko momwaalu gwoshigwanaa, tashi endele pamwe nekoko miikwafabulika ndyoka lya undulile pombanda ompumbwe yokulongitha oonzo dhopaushitwe osho wo omayakulo galwe. Yo iinima mbika ohayi fala meluudhiko lyuushitwe nombepo.Enenepeko lyoomina osho wo iilonga yomudhingoloko ethimbo limwe otayi yonagulo onkalamwenyo yuushitwe unene tuu pomahala ngoka uushitwe wu na uunkundi.

Omahala ga gamenwa pamwe nomakuti gaakwashigwana ihaga longithwa nawa nopomuthika gwopombanda opo oshigwana shi vule okumona mo sha. Oshikwawo ewiliko lyomahala ngaka lyaana ekwatathano nelongelokumwe olya fala sigo oompoka kutya eyokomeho lyomahala ngaka itali ende nawa ngaashi sha thanekwa shi ningwe. Eshongo ekwawo kombinga yomahala ga gamenwa oondika kutya kapena iiyemo ya gwana opo okuyaka oonzo dhopaushitwe ku vule okungambekwa noku mwenekwa unene tuu. Uukongo waa li pampango owa ya pombanda, molwashoka ka pe na aanambelewa ya gwana okungambeka omainyengo gaantu mbaka.

Omaipumomumwe gaantu niikwakuti nago oga ninga eshongo enene ngashingeyi naashika osha pumbwa elunduluko momukalo gokuwilika oonzo dhopaushitwe. Oshikwawo omauwanawa ngoka taga zi moonzo dhopaushitwe okuya kaakwashigwana inaga gwana nenge oshigwana ihashi ga mono lela.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here