VMSIX oyu ulike uunongo wawo moondjimbo

0
35

Omutoolinkundana

WINDHOEK-Ongundu yaaimbi yatano yedhina VMSIX ndjoka yatseyika nawa noku imba oongalo dhopambepo, oyi li yu ulike uunongo wawo moSoondaha ya ziko pongeleka yaEros ndjoka yili moEiseb Street, moVenduka.

Shika osha landula sho ongundu ndjika yali yagalukile moshilongo konima yotuula yawo yiiwike iyali moEurope, moka yakala noku ulika uungongo wawo, osho woo okutseyitha oongalo dhawo ponkatu yopondje yoshilongo.

Ongundu ndjika hayi imbi oludhi lwoongalo dhono inaadhi kwatelwa komeho kongowela yokahumba nenge yoshiketala, taakutha ongowela momakana gawo. Ondjimbo yawo oya li yamwenyeke engathithi ndyoka lya holoka poondjimbo ndhika ndhongeleka ndjika.
Ongundulwiimbo ndjika oyi na aayimbi yatano mboka oyo aamwayinathana Mark na Peter Chizyuka, Lilani Kistings, naamwayinathana Jones na Vasco Mario.

Peter, ngoka eli omu imbi omunene kongundu ndjika, okwa li a popi omanga inaayi imba moSoondoha tati: “Otatu ka imba ashike nomawi getu, itatu ka longitha nande iilongitho yoongalo. Kwaamboka inaa pulakena nale oongalo dhoVMSI yo oyahiywaa opo yi ilandele uungalo.”

Okwali a uvaneke kutya ihohela ayihe tayi kaningwa poshituthi shika otayi kagwedha kiimaliwa mbyoka tayi ka etapo oalbuma yawo ompe. Ayendi pomalwiimbo ngaka oya li yamweneykwa komaludhi ogendji goongalo dhiili nodhi ili.

OVIMSIX oyo ongundu ndjoka yakala noku imba noku ninga oongalo dhawo okuza mo1999 meni nopondje yoshilongo. Oyasindana omakopi gaadha po27 kumwe. Meni lyoshilongo oyasindana 14 omanga pondje yoshilongo ya sindana 13.

Sigo oompaka oya kwatitha oongalo dhaadha pundatu, adhihe dhopambepo, nomwakwatelwa ndyoka yedhina Ekundungu. Pehulilo lyomvula ndjika otaya ka pititha oshipandi shawo shoongalo dhaadha pomulongo, moka yati edhina lyoalbuma otayekelitseeyitha nale.
Peter okwa ti pomayinyanyudho ngaka otaya ka imba oongalo ndhoka oompe noonkulu, yakala taya imbi moEurope, uule wiiwike iyali yakapita.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here