Aagundjuka yaAuala ya talele po aayambidhidhwa

0
122

Maria Namupala

ONIIPA-Aagundjuka moshitayingerki shAuala mongerki yaELCIN oya talele po omagumbo gaakulupe osho wo oyu uvithile oomeme mboka ye li pEwalanda mOnandjokwe.

Pahapu dhomuwiliki gwaagundjuka mbaka Esther Nyanyu Sakaria, oshilongadhalwa shika oye shi kundathana pethimbo lyontanda ndjoka ya li mOniipa no ya tokola ihe opo ya talele po aakulupe osho wo aakiintu mboka yi ihumbata no ya tegelela okuka mona aanona moshipangelo shaNandjokwe.

Okwa ti oya tokola ya talele po aayambidhidhwa, opo ye ya kwathe miinyangadhalwa yawo yesiku kehe.
“Otwa li twa thikama oowili dhongula nomomagumbo gaakulupe otwa adha yi ipyakidhila, no twe ya kwatha ngaashi okutsa iilya, okuya telekela, okuya yogela oonguyo dhawo, osho wo okuya kwatha mukehe shoka yali ye na uunyengwi okushilonga,” Sakaria ta ti.
Kakele kokukwatha aakulupe naayambidhidhwa oyali wo ya gandja oothewa, iikulya, iikutu, omakumbatha na yilwe mbyoka tayi vulu okulongithwa. Sakaria ta ti omadhiladhilo ngaka ogali ge etwa poshitaafula kaagundjuka yoyene, mbono ya mono kutya oshoopala okugandja kwaamboka ya pumbwa eyambidhidho nomakwathelo goludhi kehe.

“Tse ye ne onga aagundjuka otatu kongo omayambeko kaakulupe, notwa mono kutya aakokele momagumbo oya pumbwa ekwatho lyetu, ashike otuli kokule nayo, shika osha kwathela unene aagundjuka yi imoneneko kutya momagumbo omuna aakulupe yaa na aakwatheli, noyendji otaya hupu nuudhigu,” Sakaria a koneke.

Okwa ti olundji ngele taya ende poshipangelo shaNandjokwe ohaya mono oomeme mboka ye ya okupulumutha ye li pondje, ta ti mboka ohaya kala po ethimbo ele, nolundji iikulya yawo ohayi pupo, noye wete kutya shoka ya gandja kuyo ota shi ti sha moonkalamwenyo dhawo noku ninga omalunduluko ogendji kuyo.

“Inatu gandja owala omakwatho giikulya nosho tuu, ashike otwa li twa kundathana naayambidhidhwa oyo tuu mboka noku ya kumika, tse tatu ya hungu pambepo nopamwenyo ya kale aakriste ya kola meitaalo.Olundji aantu yetu oya pumbwa oku uvithwa nawa nokukumikwa, ya tseye kutya hayo ayeke yeli moonkalo tadhi nyengathana.,” Omuwiliki tati.

Konima yiinyangadhalwa ayihe aagundjuka oyali ya galukile pOniipa nokwi ipyakidhila niipopiwa yilwe yesiku mbyoka ya pamba aagundjuka. Oshitayi shaAuala oshina omagongalo gahetatu, na agehe ohaga kutha ombinga miinyangadhalwa yaagundjuka..

Okwa ti oya taalelwa keshongo enene lyookwaahena iilonga mokati kaagundjuka, osho wo oompito dhokutsikila eilongo dha pumba noyendji kayena iimaliwa yokwiifutila, ta ti kakele kushika otaya tsikile ngaashi haye shi ningi shito okugongelela aagundjuka mboka ya pumbwa oosikola dhuungomba, yo taye ya futile okuza moshiketha shawo, opo ya yambule po aagundjuka moshitayingerki, ya vule okwiithikamena. Okwa pandula aagundjuka yaAuala sho yi imanga kumwe mokutsakanena aluhe nokwiikunda iipambele yawo, a ti shika otashi ya kwathele unene moku adha omalalakano gawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here