One Blood ota kuthombinga lwotango moNamas

0
80

Shipi Elago

Oshakati-Aahikingalo aaNamibia Victor Junior na Daphne Kaune ya kala ka yaa shiwike koyendji miitopolwa ya yooloka moshilongo oya tokola oku kuthombinga methigathano lyoNamas omumvo tu uka.

Aahikingalo mboka oya li ya kumitha aaholi yoongalo dhoshiNamibia nongalo yawo ombwaanawa yedhina Walakata ndjoka ya kala noku kwelengendja mewangandjo, muutaxi, miihauto yopaumwene nosho wo piituthi yomanyanyu nuumvo. Mbaka oya tokola kutya olyo ethimbo ya ninge eindilo lyoku kuthombinga methigathano lyoNamas omumvo tu uka.

Oya ti nando aantu oyendji yomihoko dhilwe moshilongo opo ye ya tseya nuumvo okupitula mongalo yawo ndjoka yi holike unene yedhina Walakata shika ita shi ti yo opo ye ya mehangano lyoongalo.Oya ti yo oya kala mo konyala omimvo omulongo moshimpungu shika.
Oye wete kutya shoka inaashi ya tseyikitha koyendji omolwashoka oya kala haya imbi oongalo dhawo mOtjiherero..

“Ondi uvite uunambano molwaashoka aaNamibia ohaya pwilikine iihikomwa yomevi lyawo oomvula ndhika okuyelekanitha nomonakuziwa. Shika oshinima oshiwaanawa unene tuu, kutse mboka tu na iitalenti yokuninga oongalo,” Daphne Kaune a ti.

Okupulakenwa kaantu yomalaka ga yooloka osha kwatha opo oongalo dha wo dhi vule okwiihanena noshilongo ashihe.
Okwa ti ongalo yawo Walakata oye ya pethimbo ewaanawa na otayi vulu okutulwa muukategoli owundji momathigathano goNamas, ngaashi ongalo dhingi yokomumvo nongalo dhingi oyo ayike.

“One Blood ota longo nuudhiginini noshilalakanenwa shetu osho oku eta oongalo oombwaanawa nohadhi pulakenwa kaantu ya yooloka.”
Oya ti omwedhi nguka oye na okonseta mOtjiwarongo moka ta ya ka hika oongalo dhawo oonkulu noompe, nokuza mpoka oya pewa oshilage okuka dhana kOkondjatu Expo, omanga ina ya ka dhana koshiithanene shoMVA Fund moWindhoek.

Ongalo ndjika oyo oshipala oshipe nu una ta ye yi imbi ohayi ya etele eiyuvo epe muuhikingalo nonando muka oya kala mo ethimbo ele.
One Blood okwa li a nyanyudha aatali yetanga lyokoompadhi mboka ya li ya holoka pokapale kEmanguluko mOshakati puudhano woosikola waMetropolitanSwabou.

Kepulo ngele uuhikingalo otawu ya hupitha tuu nawa, Victor okwa ti eeno ota ya mono omboloto nuuhupilo, ashike uutekinika otawu yonagula uuhupilo wawo.

Molwashoka ngashiingeyi osha ninga oshidhigu okulanditha uuCD wawo oshoka aantu ohaya mono oongalo dhawo pamukalo ngoka itaa ya futu nando osende okupitila muukola wopaungomba.

Onkene oye uvite kutya shika otashi dhipaga uuhupilo waahikingalo oshoka ngashingeyi ita ya vulu we okulanditha nawa ngele ouna omukalo gwoku mona oongalo ndhika oshali.

Okuza kolumoho Victor Junior Kaune na Daphne Kaune yongundu yiihikomwa yedhina One Blood

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here