Lüderitz Bay Fishing a kwafela ovo vapilwa

0
43

Tuulikki Abraham

Lüderitz-Ehangano loLüderitz Bay Fishing, ola yandja omakumbafa nomatalashe, keefamili mbali molukanda loArea 7 moLüderitz.
Omakumbafa nomatalashe okwa yandjwa a kwafele eefamili edi, konima eshi omaliko avo ali a halakanifwa po komundilo, neudo.
Ofamili imwe oya pewa omatalashe avali nomakumbafa avali, omanga ofamili ikwawo ya pewa omakumbafa ahetatu.
Kansela woshikandjohoololwa sha!Nami#nus Jan Scholtz oye a yandja omaano oludi eli, pombelewa yoshikandjohoololwa shaye, pehovelo loshivike eshi.

Kansela Scholtz okwa pandula neenghono ehangano loLüderitz bay Fishing eshi tali kendabala okuxwepopeka eenghalamwenyo, daavo vapumbwa omavatelo moshikandjohoololwa sha!Nami#nus. Scholtz taindile omahangano opaumwene unene a landule oshiholelwa shiwa osho sha longwa kuLüderitz Bay Fishing.

Lüderitz Bay Fishing muJuni neudo okwa yandja oshimaliwa shifike peeN$60 000, nelalakano opo oshimaliwa N$50 000, shi longifwe moprogramaa yokupalula, ovanafikola mee fikola adishe nhano depangelo di li modoolopa yaLüderitz. Oshimaliwa sha wedwa po sheeN$10 000, osha yandjwa opo shika lande omidjalo doutalala kovanafikola ovo veli momhumbwe kofikola koAus, oshoyo koBethanie.

Scholtz okwa tumbula kutya, eshi otashi koleke lela ondungefaneko yoHarambee, okunanena kombinga imwe, mokuyambididida epangelo, nokuyandja omavatelo, kwaavo veli momhumbwe. Oshilyo shehangano loLüderitz Bay Fishing ,Peter Sylvester, okwa tumbula kutya, ehangano lavo oleli longekida oku yandja omavatelo apa tashi pumbiwa, nelalakano okuxwepopeka onghalo yaavo veli momhumbwe, moshikandjohoololwa sha !Nami#nus , nokoikandjohoololwa ikwao moshilongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here