Moshitila Mwa Z’Ondjupa : Okutula oondando kiihondjomwa yandje

0
92

Mokutula oondando kiihondjomwa yandje, onda li ndi ikankamekela koopelesenda dho dhene. Oopelesenda onda adhika nde dhi uva ko nale. Ngele owa landa oshiyata shoometa mbali, ondando yoshiyata shoometa mbali, oyo ho tula ko ngoye to gwedha ko nduno iihohela yoye, to yi yalulile koopelesenda.

Ngele omuntu okwa hala ohema yoontulo yi na uulenga woometa hetatu , nena ondando oya yooloka kwaangu a hala uulenga woometa omulongo. Omuntu oho tala nduno uulenga, oongodhi ndhoka wa longitha mokuhondja, ondando yoshiyata, ngoye to tula nduno kumwe ondando yiinima mbyoka wa longitha.

Omunangeshefa otashi vulika a landa oohema ntano , opo e dhi landithe.
Oku na nduno okutula kumwe ondando ndjoka a futa sho a landa ohema, ta gwedha ko iimaliwa mbyoka a longitha mokweenda, opo a ka lande oohema ndhoka. Oopelesenda omilongo ntano nenge omilongo hamano iimaliwa oyindji noonkondo. Nale omathigathano goongeshefa ka ga li ko, ihe oga li owala kwaangu to ningi iinima yoye iiwanawa. Nando ondando oya li pombanda, aantu oya li haya landa, oshoka oya hala shoka sha ningwa nawa.

Onde shi mono nale manga twa li hatu landitha oohi kutya, okulanditha okwo eithano lyandje. Onda mono wo kutya okulanda nokulanditha, nenge okukutha oshinima e to shi landitha, osha simna noonkondo. Ethimbo ndiyaka iimaliwa mbyoka ya li tayi zi mokuhondja oya li oyindji shi vulithe mbyoka nda li handi kwata miilonga. Kiilonga omuntu owa li owala ho yi ko olukumwe, opo wu kwatele po ehala mpoka to kala sho wu li muushimba.

Ando osha li opethimbo lyopaife muNamibia lya manguluka , andola iilonga onde yi etha ashike e tandi dhiginine iilonga yandje yopaumwene, yokuhondja nokulanditha. Natango tuu ishewe, nale kuushimba oko kwa li ku na oositola, kOwambo oho yi ko owala nomapakete gu udha iiyata wa landa nale, wu ka hondjele mbeyaka kaa ye na. Omulandi ta landa oshiyata kungoye, e to mu hondjele. Kutya nduno oshiyata oshiwinayi, omuntu ke na nkee, oshiyata shoka ndi na osho owala ta landa e ta hondjelwa. Iimaliwa nando oya indjipala owala mokulanditha, oya li yi na okwi indjipala shi vule po mpoka, moku yi pungula mopoosa nenge mombaanga, ashike molwaasho oopoosa ndhoka dha li po kanda li nde dhi inekela omathimbo ngeyaka, nosha li oshinima shi li mumwe nokwaahe na owino, onda li handi pungula iimaliwa yandje megumbo.

Oombaanga odhe ke ya kiitopolwa yetu yokOwambo konima. Sho nda ka mona owino, iimaliwa ngele oya ningi oyindi, onda li handi ke yi pungula kombaanga kOshomeya. Osha li oshipu

okuya kOshomeya, ngele ito pungula kOshomeya, oto pungula kOtjiwarongo, ngele oko ho landa. Omathimbo gamwe oto landa notjeke, ihe oompoka ashike wu shiwike.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here