Omathaneko omatitano geyokomeho NDP 5: Ewiliko lyomudhingoloko nelunduluko lyonkalombepo

0
34

Namibia oye oshilongo shimwe sho mwaambyoka yi li nayi kombinga yelunduluko monkalo yombepo. Onkene omalunduluko monkalombepo kutya omethimbo efupi nenge omethimbo ele otali vulu okunkundipika oonkondo dhevi lyuunamapya okugandja iikulya ya gwana , osho wo okuhunyameka iilongomwa yiikwahi, nomakuti.

Onkalo oyo tuu ndjoka otayi vulu okuyona ekoko moshimpungu shuupashioni.
Omautho kutya uuna tapa ningwa oopoloyeka dhontumba miilando opu na okuningwa omakonakono ga nkene ndhika tadhi gumu omudhingoloko oga, indjipala pethimbo lyoplana ontine yeyokomeho yili miilonga.

Konyala omakonakono gomudhingoloko ge li 322 oga longwa mo momumvo gwembo lyiimaliwa 2015/2016 okuyeleka no 120 ngoka ga li ga ningwa momumvo 2012/2013.

Uupyakadhi mboka wuli po oomboka kutya kapena aanambelewa ya gwana okutala kutya omautho kombinga yomudhingoloko otaku dhigininwa.
Omolwashika omathaneko gokuwilika nawa omudhingoloko goopelesenda ashike 57 ogo taga iyuthwa kugo. Okwa ndhindhilikwa wo kutya enenepalo mokutunga oofabulika osho wo etamununemo lyoondoolopa nokupangela omukalo gwoku ekelahi iiyagaya osho wo ekakeko oshinima tashi etitha omaipulo ogendji unene.

Elunduluko monkalo yombepo olya pe Namibia ompito opo a lundulule iikwafabulika yi kale itaa yi nyateke unene ombepo osho wo omeya. Namibia okwa hala okuza mo moshinima shika mokulongitha omikalo omipe dhi na sha negameno lyuushitwe osho wo ndyoka tali ngambeke eluudhiko lyomudhingoloko

Pamathaneko ngaka geyokomeho omatitano Nambia okwa hala a kale oshilongo tashi wilike nawa kombinga yomudhingoloko negamenene po lyagwo. Moonkambadhala dhoku wilika nawa onkalonawa yomudhingoloko oshilongo osha taalela omashongo ngaashi ndyoka lyenenepalo mompumbwe yokulongitha oonzo odhindji dhopashitwe nomayakulo.

Enenepalo ndika olya fala medumbalalo lyiiyekelwahi mbyoka hayi fala mokunyateka omudhingoloko.
Enenepeko miilonga yoomina lya kwatakanithwa niilonga yoondjila olya fala meyonagulo lyomudhingoloko unene tuu momidhingoloko ndhoka hadhi vulu okuyonagulwa nuupu. [ndhika odha kwatelamo omahala gamwe ngoka geli mefuta.

Opo eyonagulo lyuushiwe ndika li ngambekwe osha pumbiwa opo pu tulwe omikalo nkene omahala ngaka taga galulilwa konkalo yago yopashitwe konima sho iilonga yoomina ya manithwa.

Opena uunkundi momalutu ngoka haga wilike osho wo okutalela etulo miilonga lyooveta noompango dhi na sha newiliko osho wo egameno lyomudhingoloko. Elunduluko monkalo mbepo olya fala meholokepo lili pombanda lyoluteni, omafundja naashika osha shonopeke eteyo muunamapya sho lya eta ekanitho kaaniimuna sho mbyoka ya si kondjala nokenota.

Oku indumbilila iilonga yewiliko lyomudhingoloko osho wo egameno lyuushitwe oshinima tashi gumu nayi iilonga mbyoka. Nonando opuna omashongo ngaka omathaneko ngaka omatitano geyokomeho lyopashigwana omimvo ntano tu li otaga lalakanene opo sho taku thikwa komumvo 2022 oshilongo oshina ontseyo nkene tashi wilike nawa omudhingoloko gwasho nokuhupa nawa nonando okukale elunduluko lya tya ngiini monkalombepo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here