Omukwaniilwa gwaNgandjera e egulula ombelewa mOkathitu Kambanda

0
212

Shipi Elago

OKATHITUKAMBANDA-Aakalimo yomoKathitukambanda moNgandjera oya li ya holoka oyendji okukala oombangi sho mwene gwoshilongo a li a patulula ombelewa ompe yomukunda ndjoka ya tungilwa komunangeshefa gwomomukunda gwawo.

Etungo lyoombelewa ndjika olya egululwa kOmukwaniilwa Johannes Mupiya Olyomakaya ga piti.
Omukwaniilwa Johannes Mupiya okwa li a nyanyukwa sho aanamukunda mbaka ya ningi ondjokonona mOngandjera sho, oyo yotango okutunga ombelewa yomukunda ndjoka ta yi kala noku yakula aanamukunda.

“Shika otashi ulike kutya ehumokomeho otali ende lyu uka komeho mokuyakula oshigwana oshoka ngele oto tala ooyene yomikunda natango ohaya longitha ashike oombelewa dhawo dhomiye nomigongo. Mboka kaa ye na omiti momapya gawo ohaya longitha omagumbo gawo okuyakula aanamikunda dhawo. Onkene ondi uvite kutya ethimbo olya thika opo omikunda dhilwe dhi kutheko oshiholelwa koKathitukambanda,”Omukwaniilwa ta ti.

Mupiya okwa tseyitha kutya elelo lyaNgandjera otali lalakanene kehe omukunda andola gu kale guna ombelewa moka tagu kala nokuyakulila aanamukunda.

Onkene ota indile opo omikunda dhilwe, dhi tameke okwiiyunganeka nokukundathana yo ya tale nkene taya holola po oombelewa momikunda dhawo.

Omukwaniilwa okwa kombo kombunda omunangeshefa Iipinge David gwoongesefa dho ID Construction sho a longo oshilonga sha simana moshigwana okutungila aanamukanda gwawo ombelewa yopashinanena.

Omukwaniilwa okwa li eende pamwe nomunashipundi gwelelo lyaNgandjera, Johannes Kandombo, nosheendo shooyene yiikandjo nosho wo oyene yomikunda.

Omunangeshefa, Ndangi Kamati gwOkahao Engine Service station okwa li a gandja okapandi ko N$ 3000 kelelo lyomukunda Okathitu Kambanda omanga Paulus Shipingana Iyela a gandja okatana.

Omukunda Okathitukambanda ogwa totwa po pomimvo dho 1934, kaasamane ngaashi Iyela Ekandjo,Tomas Angala, Lazaruz Andima Angula,Vaino Uutoni, Ageshe Pelema ,Kambwale Uugwanga, Andreas Iipinge na Wilhem Egumbo na yalwe pethimbo ya li ta ya kongo uulithilo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here