Omutumba ethete, go ihagu eta sha

0
194

Maria Namupala

OSHAKATI-Maiyah Saiyah Saltiel okuna ondjodhi onene nonkalamwenyo ye, onkee ta longo nuudhiginini mokuhondja iikutu yomaludhi ga yooloka.

Omukadhona nguka omugundjuka, taka kambadhala okuhumitha noku yambulapo onkalamwenyo ye, nokwiitaala kutya omutumba ihagu etasha. Saltiel omvalele yaShakati nokwa hokolola kutya konima sho a mana ondondo onti-12, okwa mono kutya okwa hala okwi ilongela kuye mwene opo a kale ti imonene iiyemo a vule ku ikwatha ye mwene osho wo aapambele ye.

“Ethimbo nda li koskola onda kala handi hondjo uukutu wandje mwene komake nonane. Onda li nda mono kutya nani ondina oshipewa shokuhondja nonda tokola ndi longithe uunongo mboka,” Maiyah ta ti.

Okwa hokolola kutya yina okwa hulitha nale, naashino oshe mu kumike a longe nuudhiginini molwaashoka kapuna we ngoka ta kala te mu kwathele, nokwa tokola woo a kale eli kuye mwene. “Okwa tiwa waa kambadhala kusindi, ngoye waa umbaumba kuli omutse gokadhila, ngame omanga ndina oonkondo nomagano noshitalenti shoka nda pewa otandi ga longitha manga omugundjuka,” ta gwedhapo ngaaka.

Ta ti omuntu kehe oha tungu po onkalamwenyo ye mwene, nokuna okutokola kutya okwa hala okukala oye lye moshigwana. Okwa holola euvo henda unene kaagundjuka mboka inaaya hala okwiilongeka yo yene, noyendji oyi ininga yomomapandaanda nokuyaka po iinima yaantu mbyoka ya longwa nuudhiginini.

Okwa kumike aagundjuka ooyakwawo ya longe nuudhiginini.Ye okwi itaala kutya mokulonga nuudhiginini omuna elago, naaluhe omuntu ohoka pondola shoka to lalakanene monkalamwenyo yoye. Okwa tsikileko tati oonkalamwenyo dhaagundjuka odhili momake gawo yoyene, naaluhe omuntu oho teya shoka wa kuna.

“Onkalo yokwaahena iilonga mokati kaagundjuka eshongo enene moshilongo shetu, ashike shika itashi ti natu kale owala twa lala momagumbo twa tega tu tuminwe omagano. Natu longe mpoka tatu vulu tse twi ikongele iilonga kutse yene nokuyambulapo oonkalamwenyo dhetu oshowo eliko lyoshilongo,” Saltiel ta ti ngaaka.

Okwa kumike aagundjuka aakwawo ya kambadhale onkatu kehe taya vulu mokukondjitha ondjala, oluhepo nonkalo yokwaahena iilonga mokati kawo, tati ngele oya mwena ya tegelela epangelo yo itaaya nyangadhala kuyo yene otaya ihepitha owala, ashike naya tsakaneke epangelo ondjilakati.

“Oyendji yomaagundjuka yetu omo owala yeli momagumbo mo ya lala, yo inaaya hala nokukwatha aavali momagumbo anuwa oya hala epangelo li ya monene iilonga, ashike yamwe inaya hala okwi ikongela iilonga yoyene oshoka oyena eitaalo lya puka kutya epangelo otali ya etele iilonga yeli momagumbo ya lala, onkalo ndjika nayi hulithwepo ne tamu tula uukuni kumwe mu etepo oopoloyeka tadhi tungu no tadhi kandulapo oluhepo nondjala,” ta ti gwedha po.

Kakele kokuhondja omugundjuka nguka oha landitha uushikependjewo we, nolundji oha ka landitha iikutu niilongwamo ye koondoolopa dha yooloka hoka haku kala iipindi yowina, ta ti nuumvo okwe enda ngaashi iipindi yokomumvo yaNgwediva, Eehana na yilwe oyindji, nokwa tegelelwa a ka kuthe ombinga miipindi yokomumvo ya Helao Nafidi.

Okwati ondjodhi ye okwa hala a kale omuhondji kamana meni lyoomvula tadhi ya nokukala gumwe gomaanangeshefa moshilongo nopondje yoshilongo,ye a yambulepo nokugwedha ko kontseyo ndjoka ena,ta ti oku na elalakano opo a kale ena oshihondjelo oshinene mono ta vulu ku totapo oompito dhiilonga ye a gandje iilonga kaagundjuka mboka yeshi kuhondja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here