Oshike oshipe momiyalu dhopashigwana

0
44

Iipumbu Sakaria

Opwa piti ethimbo ele kashona konima sho twe mu pele omiyalu okupitila miikundaneki. Molwashoka omiyalu odha simana kutse atuhe, otatu kala noku mu pa omauyelele pamiyalu dhi na sha nomvula ndjika. Otatu kala unene twi igameka komiyalu dhuuwindji woshigwana naandhoka dhomahupilo.

Oshigwana
Atuhe otushishi kutya oshigwana otashi koko nenge otashi indjipala esiku kehe. Omayalulo pambelewa goshigwana oga ningilwe omumvo 2011 na oto tsu kumwe nangame kutya pethimbo ndika opu na elunduluko. Eeno oshi li mondjila elunduluko olya holoka po.
Otatu pandula sho tatu vulu okutengeneka kombinga ye indjipalo lyoshigwana shetu sigo okomumvo 2041.

Momumvo 2011 oshigwana shetu oshali sha thikama paantu oomilliona 2,1 nonuumvo 2017, oshigwana shetu osha tengenekwa shi li lwopaantu konyala oomilliona 2,36.

Omwaalu omunene gwaakwashigwana mbaka otagu adhika moshitopolwa shaKhomas moka mu na aantu taku tiwa oye li lwopo 431 000, naashika osha landulwa kiitopolwa Ohangwena, Omusati, Oshikoto, Oshana , Kavango Uuzilo na Kavango Uninginino. Aakalimo miitopolwa mbika otaya tengenekelwa pokati ko 250 000 sigo oposhigwana sho 195 000.

Engushuluko
Ondjele yengushuluko komumvo oye ende tayi shuna pevi okuza muJanuali nuumvo. Okwa li ya tameke pomuthika gwooperesenda 8,2 noku za mpoka oya tsikile tayi shonopala noonkondo. Mu Febuluali ondjele yengushuluko oya li ya thikama pooperesenda 7,8 na oya gu ishewe pevi nokukala ya thikama poopresenda 7 adhike muMaalitsa. Okuza mpoka ondjele yengushuluko oya tsikile eshunopevi lyayo nuumvo okuza pooperesenda 6,7 muApilili noku thikama pooperesenda 5,4 muAuguste.

Iinima mbyoka ya tula ko sha kelunduluko mondjele yengushuluko oyo ngaashi iikwamagumbo, omeya, olusheno, ogasa niitemitho yilwe, omahala gokukalwa kaayenda, ookefe nomahala gokulila, iikulya nosho wo iikunwa yaana olakoholi, osho wo elongo niiyenditho.

Iipindi
Kombinga yomiyalu dhiipindi nokungeshefa oku ulika ekoko momahupilo, oshiwike shayi otwa li twa gandja omiyalu dhetu kombinga yoshinima shika. Twa tala kiipindi nomiyalu dhiilongomwa ayihe ya Namibia moshikako oshitiyali shonuumvo. Omiyalu dhokupindika ndhoka dha tseyithwa odha ulike kutya iilongomwa yaNamibia mbyoka ya landithwa pondje oya thikama pooN$ 13,9 oobilliona omanga iilongomwa mbyoka oshilongo sha landa okuza pondje oyo ooN$ 20,1 oobilliona. Iipindi ya tya ngeyi oya thigi Namibia ena oongunga yooN$6 oobilliona. Sigo oompaka South Afrika okwa tsikila oye oshilongo oshikomeho mokupindika natse, kutya oomipindi mbyoka twa tumu pondje nenge mbyoka twa eta mo okuza pondje. Moshinima shiipindi yokulanditha pondje, Switzerland, Botswana, Spain na Belgium oyo iilongo mbyoka ya landula South Africa mokutuminwa iilandithomwa yaNamibia.

Namibia okwa landitha pondje iilandithomwa ngaashi, okawe, oongopolo niikwangopolo oohi, niinamwenyo yomwenyo. Kombinga yiilandithomwa oku etamo oyindji ya yo oya za koSouth Africa ngoka a landulwa ku Botswana, Bulgaria, Zambia na China. Iilongomwa mbyoka ye etwa mo moshilongo oyo ikwaamahooli, iiyenditho, iikwamashina , uuwe, iikwamashina yolusheno niilongitho ya yo.
Omiyalu dhiipindi odha ulike kutya Namibia natango oye oshilongo oshilandithi shiinima inaa yi tulwa ongushu na ohashi landa mbyoka ya longwa ya pwa. Iiyetwa mo ohayi ya tayi pitile moondjila dhiihauto omanga iitumwa mo hayi pitile mefuta tayi ende nooskepa.

Omahupilo
Kombinga yomahupilo otwa ndhindhilike ehunyamo mugo lyoperesenda 1,7 moshikako shotango noshitiyali shonuumvo. Eshonopalo miinyangadhalwa yomahupilo moshikako oshitiyali olya holoka omolwa einyengo eshona moshikondo shomatungo, omalanditho paholosaila nosho wo pasitola no moshikondo wo shokukwata nokulonga oohi.

Oshikondo shiikwakutungwa osha shuna monima omolweshunomonima miilonga yomatungo gepangelo. Mbika ngele oya yelekwa komumvo nomumvo otayi ulike ya shonopala nokuya pevi nooperesenda 83,3 okuyeleka nomumvo 2016 sho iikwamatungo yali ya koko konyala nooperesenda 6,1 moshikako oshitiyal shomumvo ngoka.

Kombinga onkwawo omayipyakidhilo miikondo ngaashi uunamapya nomakuti, oomina, okukonga ikwamamanya, nokunduluka oya ulike eyo pombanda lyoshili miilonga yayo yokungushupeka.

Oku adha omauyelele gopamiyalu
Otwa hala okutseyithila oshigwana kutya omiyalu adhihe dha nyolwa pombanda otadhi monika poombelelwa dhetu, pepandja lyetu mointaneta, osho wo kongodhi yoye. Otatu kumike ayehe ye na ehalo, ya imonene uuyelele mbuka ta ye wu kutha mointaneta.
Uuna omuntu wa kutha iishangwa mbika kointaneta nena oto kala wu na iikwamiyalu dhi na sha noshigwana ethimbo kehe. Onkene imonena uuyelele mbuka okuza kointaneta eto kala wu na ontseyo yomiyalu dhopashigwana dhopethimbo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here