Egala lyooN$15,000 lyandulukwa komumati omuNamibia

0
493

Omutoolinkundana

WINDHOEK-Omunangeshefa omuNamibia okwa tseyitha iilongomwa ye yotango molupe lwomagala guuyamba. Ngaka ogoludhi lwegala lyasimana noli holike lyoFedora. Omunangeshefa nguka oye Ennio Mathews Hamutenya omvalele ya Namibia.

Omagala ngoka ha nduluka otaga landwa kooN$15,963 limwe (nenge ooponda dhaBritina 880). Ohaga landithwa okupitila moositola dhopaigwana. Omagala ohaga longwa nokundulukilwa moshilando sha Florence, moItaly oku za miilongithwa nenge miipa yongushu.
Ngaka ogo oshiholelwa sha za methimbo lyonale ihe oge na ongushu kaakunawe. Oga longwa moshipa shokalimba go taga tulwa ofulunga yoshiyata oshipu nawa sho silka.

Oga longekeka muunkulungu mboka wa kalela po ethimbo lyonena. Shoka, tashi yoolola ngaka komakwawo oosho taga ulike omidhi omiNamibia dhomunduluki gwago, Hamutenya, endhindhiloko “lyomudhilo” gwopashitwe ngoka guli pehala konyala lyoocentimeta 10 konima kolumoho monkuvu yegala kehe.

Omudhilo nguka otagu yoolola omagala ngaka ku galwe ngoka inaa ga ndulukwa kuHamutenya.Endhindhiliko ndika olya za komuthigululwakalo omukulu goshiWamb gwEkala po lupale. Omukalo omukulu gwaNamibia gokusimaneka Omutango momukunda nenge moludhi lwontumba. Mokukaleka omulilo gwatema poshinyanga uuna omukuluntu kutya omulumentu nenge omukiintu eli megumbo nena otashi ulike okukoleka oonkondo dhe nekale po lye.

Hamutenya okwa toto ehangano lye LORD EMH lya tseyika nawa muuyuni okuza omumvo 2016. Omvalele ya Namibia, Hamutenya omudhanitanga oku udha ngoka ena ondjokonona yokukala oye omudhanitanga omugundjuka a dhana etanga lyokoompadhi paithano omanga omushona lela. Okwa dhanena ospana hayi dha mochampion league.

Ihe ngashingeyi okwa longitha po ompito ye yokudhana opo a nduluke omagala ngoka taga kala ga simana uuyuni auhe. Iilonga ye mwene okunduluka omagala okwa ningi omimvo ndatu iipyakidhila noku holola po omikalo nokunduluka omagala ngoka.

Uuna omulumentu nenge omukiintu a zala egala lyofedora lya longwa ku LORD EMH ye ota taamba omuhingo osho wo oonkondo. Hamutenya okwa itaala kutya kehe gumwe oha kongo oonkondo momukalo gwa yooloka nomagala ngaka otaga ulike oonkondo ndhoka. Omudhilo nenge omulilo nguka ogo endhindhiliko lyegameno, uukumwe noonkondo. Nguka otagu monika molupe lwa nathangwa ihe nando ongaaka oshinima shongushu na ogo omukalo Hamutenya ta simaneke nago evi lyaandjawo osho wo ooyinakulu.

“Egala olyo aluhe oshizalomwa shimwe moskopa yiizalomwa ndi hole. Nongele ondi na okuhogolola oshizalomwa ngele tandi zala ongula onene, shoka otashi kakala egala unene tuu lyoludhi lwofedora. Ndika egala lyethimbo lyonale nosho wo itaali pewa ethimbo nenge omodela yalyo. Egala olyo oshizalomwa shoka tashi lundulula nkene omuntu a zala. Egala lyoludhi nduka ihali zimo mofashion, nando ando oli kale lya za mo okathimbo oto ka mona ishewe sho lya shuna mo.Ohali galukile momitima dhetu osho wo mooskopa dhiizalomwa yetu,” Hamutenya a ti.

Hamutenya okwa yumudha egala lyoFedora no inaa kanitha uuwanawa nomutalelo gwalyo gwoshito. Hamutenya okwa ti okwa tameke iizalomwa kohi yedhina, LORD EMH ongo oshinima shoka tashi hili ayehe shi ikwatelela kushoka kehe gumwe ehole. Etumo lye olyo okunduluka po oshinima shoka inaashi monika nando onale, oshinima shoka tashi vulu okukala nokudhimbulukiwa nokukonekiwa.

Elalakano lye negala ndika okuli longa opo eli landithe muuyuni ongo oshizalomwa shuuyamba noshethimbo kehe. Moku ninga ngeyi ota ulike wo kutya Namibia nando omushona pashigwana ye ota vulu wo okugwedha ko sha kongushu yiizalomwa yuuyuni.

Okwi inekela kutya ehangano lye lyo LORD EMH otali kala omukokoli nomukwateli komeho gwaagundjuka ayehe mboka yi ilongekidha okulonga sha yaana uumbanda opo esiku limwe ya ka kale aasindani. Okwa hala okukala oshiholelwa kaagundjuka ooyakwawo kutya uuna omuntu wi itula mo nena oto vulu oku ninga omunangeshefa omunene shaampoka wu li.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here